Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram

Sammanfattning

Idrotten är komplex och idrottens roll i samhället likaså. Vad är idrott och hur har idrottens förutsättningar och möjligheter förändrats över tid? Hur påverkar processer såsom kommersialisering, globalisering, migration och urbanisering idrotten? Hur kan vi granska och analysera idrott och idrottsvetenskaplig forskning för att finna nya perspektiv på samt frågor och svar rörande idrott? Vilken handlingskompetens behövs för att hantera idrott i förändring?

Magisterprogrammet syftar till att du som student ska fördjupa din kunskap och förståelse för idrottens relation till samhällets förändringsprocesser samt utveckla kompetens och verktyg för att på ett kvalificerat sätt arbeta med idrott i förändring.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
Särskild behörighet:
Högskoleutbildning, 90 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
LAIMG version 9
Engelsk benämning:
Master's Programme in Sport Sciences: Sport in Transition
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
04 maj 2007
Fastställandedatum:
21 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
Särskild behörighet:
Högskoleutbildning, 90 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.

Upplägg

Syfte/profil
Programmet ger kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt som lämpar sig för ett brett spektra av anställningar där idrotten används i ett förändringsarbete, t ex genom att arbeta förebyggande kring hälsa och miljö, att arbeta mot olika former av diskriminering i idrotten, använda idrotten som en byggsten i samhällsplaneringen eller för att stimulera olika projekt regionalt, nationellt och internationellt.

Utbildningen är nära knuten till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön och dess forskningsområden, vilka bl a innefattar idrott som utbildnings- och socialisationsmiljö, idrottens professionalisering och kommersialisering, idrottens reglering och rättskultur, idrott, kultur och media och , idrottens rum och arenor samt idrott och hållbar utveckling. Fokus ligger även på idrottens utvecklingsmöjligheter, regionalt och internationellt.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
  • Se kommentar nedan
Termin 2 innehåller också valfria kurser inom idrottsvetenskapligt ämnesområde om totalt 15 högskolepoäng.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
- visa bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet och fördjupade kunskaper om och förståelse för idrotten och dess förändringsprocesser samt och dess relation till samhällets förändringsprocesser.
- visa fördjupad kunskap om metod och metodologiska aspekter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsfältet med idrottsvetenskapligt forskningsområde i fokus.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad utbildning skall studenten
- självständigt kunna identifiera, problematisera och redogöra för centrala frågor i relationen idrott och samhälle samt olika förändringsprocesser inom idrotten
- kunna granska, bedöma och diskutera olika idrottsrelevanta teorier, perspektiv och metoder.
-visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera relevanta frågeställningar och slutsatser rörande idrott i förändring och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa såväl självständigt som i dialog med andra,
- självständigt utifrån relevanta frågeställningar kunna genomföra kvalificerade uppgifter med hjälp av adekvata teorier och metoder.
- visa förmåga kring forsknings- och skrivprocessen och dess vetenskapliga krav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
- självständigt kunna analysera, bedöma, dokumentera samt etiskt och vetenskapligt värdera olika inslag i idrottens förändringsprocesser och dess relation till samhällets utveckling samt identifiera behov av ytterligare kunskap
- självständigt och i grupp kunna värdera och reflektera kring frågor rörande idrottens förändrade former med hjälp av olika typer av idrottsrelevanta teorier och metoder.
- visa insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt människors ansvar för hur denna används.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen i Idrottsvetenskap
Master of Arts in Sport Sciences (60 credits)

Övrigt

Undervisningsspråk i de obligatoriska kurserna är svenska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Karin Book, programansvarig
Telefon: 040-6658123
Studievägledning LS,