Lärarutbildning

Program - grundnivå - 90 hp

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2011, höst 2010

Programkod:
LALAK version 4
Engelsk benämning:
Teacher Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
31 augusti 2001
Fastställandedatum:
12 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 mars 2008

Förkunskapskrav

 • Examensprofil förskola och förskoleklass 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil fritidspedagogisk verksamhet 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil grundskolans senare skolår och gymnasieskola 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil grundskolans senare skolår 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil grundskolans tidigare skolår/förskoleklass 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil gymnasieskola med ekonomiska ämnen 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.
 • Examensprofil gymnasieskola med yrkesinriktade ämnen 90 hp
  Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i följande gymnasiekurser motsvarande:
  Engelska A
  Svenska B/Svenska 2B
  samt ytterligare behörighetskrav se:
  www.mah.se/lut/lararutb90hp

  Behörigheten är olika för varje inriktning, så kontrollera noga att du är behörig till den inriktning du söker. Kontrollera också att den åldersgrupp du vill inrikta din examen mot erbjuds inom den inriktning du väljer samt var uppmärksam på om inriktningen erbjuds som campusförlagd på Malmö högskola eller på distans.

Upplägg

Lärarutbildning 90 högskolepoäng – sammanhållna studier inom ett program som omfattar 90 högskolepoäng. Här ingår verksamhetsförlagd tid som är förlagd till partnerskolor . Alla ämnesstudier, omfattande mellan 90 och 240 högskolepoäng måste vara avklarade för att äga tillträde till detta program (se särskilda behörighetskrav). Inom detta alternativ utbildas också lärare för gymnasieskolans yrkesinriktade karaktärsämnen.

Kurser inom programmet
Utbildningen består av följande kurser:

Termin 1
Läraruppdraget, 15 högskolepoäng (grundnivå)
Lärande och utveckling, 15 högskolepoäng (grundnivå)
Termin 2
Didaktisk fördjupning, 15 högskolepoäng (avancerad nivå)
Skolutveckling, 15 högskolepoäng (avancerad nivå)
Termin3
Examensarbete, 15 högskolepoäng (avancerad nivå)
Att vara lärare, 15 högskolepoäng (avancerad nivå)

Vid studier på halvfart läses en kurs per termin.

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på lärande och utveckling och lärarrollens allmänna krav och villkor. De centrala kunskapsområdena - lärande, undervisning, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, yrkesverksamhetens samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund – behandlar frågor som är angelägna för alla lärare.

I de tvärvetenskapliga ämnesstudierna uppmärksammas olika sätt att organisera och tillägna sig kunskap. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs i utbildningen.

På innehållet i kurserna läggs perspektiv kring genus, klass, etnicitet samt natur- och resurshushållning.

Uppläggning
Programmet är upplagt för studenter som genom högskoleutbildning eller motsvarande har ämneskunskaper som är relevanta för läraryrket. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom avslutade studier inom ett annat högskoleprogram, genom studier på fristående kurser eller genom en utländsk högskoleexamen. För studenter som är inriktade mot gymnasieskolans yrkesinriktade karaktärsämnen krävs dessutom relevant yrkeserfarenhet. Utbildningen består av kurser där vissa har ett innehåll som är gemensamt medan andra har ett innehåll som är relaterat till studentens ämnesinriktning. För studenter som är inriktade mot fritidspedagogisk verksamhet, förskola och förskoleklass samt mot grundskolans tidigare år och förskoleklass ingår studier om tidig läs-, skriv- och matematikutveckling. Kurser omfattande 45 högskolepoäng av utbildningen ligger på avancerad nivå för studier mot en examensomfattning på 180-210 högskolepoäng respektive 60 högskolepoäng för studier mot en examensomfattning på 240-330 högskolepoäng.

Programmet ger möjligheter att inrikta sin examen för pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass, mot grundskolans tidigare år och förskoleklass, mot fritidspedagogisk verksamhet samt mot grundskolans senare år och/eller mot gymnasieskola/vuxenundervisning.

Utbildningen utformas med kontinuerlig anknytning till verksamheten i förskolan, skolan eller vuxenutbildningen. Den verksamhetsförlagda delen omfattar minst 29 högskolepoäng.

Utbildningen med inriktning mot en lärarexamen på 240-330 högskolepoäng innehåller självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng varav ett arbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå under utbildningens avslutande termin, medan båda de självständiga arbetena ligger på grundnivå inom utbildningen med inriktning mot en lärarexamen på 180-210 högskolepoäng. Det första självständiga arbetet utformas inom ramen för den inledande terminen på grundnivå. De ingående kurserna skall innehålla en sådan vetenskaplig progression att de förbereder för de krav som de självständiga arbetena ställer.

Examination
Examinationen utformas utifrån de syften och mål som anges för kurserna.

Examinationen integrerar prestationerna i både de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delarna. Denna examination utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i examinationen i de verksamhetsförlagda delarna.

I kurserna under termin två och tre (avancerad nivå) innehållande verksamhetsförlagd tid används för den verksamhetsförlagda tiden betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla kursbetyget Väl Godkänd skall även den verksamhetsförlagda tiden vara bedömd som Väl Godkänd. I kurserna under termin ett (grundnivå) innehållande verksamhetsförlagd tid används enbart betygen Godkänd och Underkänd för den verksamhetsförlagda tiden. I dessa kurser sätts kursbetyget Godkänd eller Väl Godkänd utifrån betyget i den högskoleförlagda delen. Ingen del får dock vara underkänd.

Studenten skall under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.

Om tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller dennes lämplighet för yrket skall snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och enhetsledning prövas om studenten skall avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Allmänna mål för lärarexamen
Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."

Utdrag ur SFS 2007:129
"För att få lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmet, förskoleklassens och skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.
Kunskap och förståelse
För lärarexamen skall studenten
- visa sådan kunskap i ett ämne eller ämnesområde som krävs för den verksamhet som utbildningen avser inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund och om relevanta metoder inom verksamheten samt insikt om aktuella forskningsfrågor,
- visa kunskap om lärande och undervisning
- visa kunskap om läs- och skrivutvecklingens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och
- visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet.
För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år gäller dessutom att studenten skall
- visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och grundläggande matematikinlärning.
För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan gäller dessutom att studenten skall
- visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygsättning.

Färdighet och förmåga
För lärarexamen skall studenten
- visa förmåga att omsätta de kunskaper i ämnen eller ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, så att alla barn och elever lär och utvecklas,
- visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,
- visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna,
- visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare,
- visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden.

För lärarexamen omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng gäller dessutom att studenten skall
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För lärarexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens inom det pedagogiska arbetet."

Nivåbeskrivningar inom och efter lärarexamen
Programmet för Lärarexamen innehåller kurser på både grundnivå och avancerad nivå. För kurserna på respektive nivå gäller följande krav, vilka tillgodoses genom utformning av lärandemål och examinationskrav i en tillämplig progression i de berörda kurserna.

Följande nivåbeskrivningar gäller efter avslutad grundnivå, dvs. efter tre års studier, respektive efter avslutad avancerad nivå, dvs. efter ytterligare två års studier. Det innebär att den avancerade nivån i de allra flesta fall avslutas efter lärarexamen.

Efter avslutad grundnivå ska studenten ha utvecklat sin förmåga att formulera och problematisera läraruppdraget och ha förmåga att omsätta sina insikter i praktisk handling.
Studenten ska
- uppvisa en god handlingskompetens i mötet med verksamhetens olika aktörer.
- ha relevanta ämneskunskaper och kunna göra välmotiverade ämnesdidaktiska val. Hon eller han ska också förmå analysera erfarenheter samt se konsekvenser av olika handlingsalternativ. Vidare ska studenten kunna kritiskt reflektera över och diskutera värderingar och traditioner bakom sin och andras praktik.
- ha utvecklat ett reflekterande förhållningssätt på vetenskaplig grund inom det egna fältet. Vidare ska hon eller han kunna problematisera och kritiskt förhålla sig till sin och andras praktik genom att granska läromiljöer i förhållande till olika vetenskapliga teorier.

Efter avslutad avancerad nivå ska studenten ha vidareutvecklat sin förmåga att resonera om att reflektera över läraruppdraget och utbildningssystemet i termer av didaktiska, etiska och ideologiska konsekvenser i ett såväl nationellt som globalt perspektiv samt ha förmåga att omsätta sina insikter i praktisk handling.
Studenten ska
- kunna utforma strategier för att såväl självständigt som i samverkan med andra hantera komplexa situationer i verksamheten.
- ha gedigna ämneskunskaper och en ämnesdidaktisk kompetens som visar sig i att hon eller han förmår skapa framgångsrika lärandeprocesser och därmed goda betingelser för varje barns och elevs förmåga att lära och utvecklas. Vidare ska studenten kunna reflektera över och analysera sin egen och andras praktik som utgångspunkt för skolutvecklande arbete.
- ha förmåga att föra in forskningsfrågor i verksamheten och att göra verksamhetens frågor till föremål för forskning. Vidare ska studenten ha utvecklat ett vetenskapligt, självständigt förhållningssätt så till vida att hon eller han kan problematisera och kritiskt granska såväl teori som praktik i en medveten strävan att bidra till kunskapsutveckling.

Examen

Lärarexamen.

Lärarexamen erhålls om samtliga mål för utbildningen uppfyllts samt om villkor för olika examensprofiler uppnåtts enligt nedan.
Villkor för att erhålla lärarexamen med inriktning mot pedagogisk verksamhet i:
 • Grundskolans senare skolår samt gymnasieskolan, 270/300/330 högskolepoäng (GsGy): Relevanta ämnesstudier omfattande 180 högskolepoäng (om Svenska eller Samhällskunskap ingår krävs 120 högskolepoäng i vardera ämne); Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Gymnasieskolan, 270/300/330 högskolepoäng (Gy): Relevanta ämnesstudier omfattande 180 högskolepoäng; Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Gymnasieskolan, 180 högskolepoäng (Gy) (gäller lärarexamen mot yrkesinriktade karaktärsämnen): Relevant högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande; Omfattande yrkesverksamhet; Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Grundskolans senare år, 270 högskolepoäng (Gs): Relevanta ämnesstudier omfattande 180 högskolepoäng (om Svenska eller Samhällskunskap ingår krävs 90 högskolepoäng i vardera ämne); Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Grundskolans tidigare år och förskoleklass, 210 högskolepoäng (Gt): Relevanta ämnesstudier omfattande 120 högskolepoäng; Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Förskola och förskoleklass (Fö): Relevanta ämnesstudier omfattande 120 högskolepoäng; Lärarutbildning 90 högskolepoäng
 • Fritidspedagogisk verksamhet (Fp): Relevanta ämnesstudier omfattande 120 högskolepoäng; Lärarutbildning 90 högskolepoäng

För att erhålla en av ovanstående examensprofiler skall studenten ha genomfört verksamhetsförlagd del inom den valda examensprofilens verksamhetsområde/n.

I examensbeviset, som kan omfatta mellan 180 och 330 högskolepoäng, anges de kurser som inräknas i Lärarutbildning 90 högskolepoäng samt titel på självständiga arbeten. Tidigare ämnesstudier tillgodoräknas.

Kraven för Lärarexamen där examensarbete på avancerad nivå om 15 högskolepoäng ingår uppfyller tillika kraven för Magisterexamen i Utbildningsvetenskap. Examensbevis kan utfärdas när Högskoleförordningens poängkrav är uppfyllda.

Övrigt

För att äga tillträde till nästkommande termin med verksamhetsförlagd del måste närmast föregående termins verksamhetsförlagda del vara godkänd.

Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda delen i en kurs.

Examensarbetet skall vara förberett för elektronisk publicering.