Jag har utvecklats jättemycket av min utlandspraktik i USA. Det skulle vara spännande att prova några av uppgifterna på eleverna i Sverige och utmana dem mer.

Caroline Palm, student

Grundlärarutbildning: Fritidshem

Detta är en programinriktning av Grundlärarutbildning

Sammanfattning

Vill du arbeta med barn och ungdomar och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Som lärare med denna inriktning arbetar du med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och genomför undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6a/6a)
Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

En viktig del av din utbildning är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) om 30 högskolepoäng som du genomför i ett fritidshem och i en skola. Du får möjlighet att successivt utveckla ditt pedagogiska ledarskap och din förmåga att skapa goda lärandesituationer för både formellt och informellt lärande.

Du studerar fritidspedagogik som ditt fördjupningsämne. I fördjupningsämnet tillägnar du dig kunskap om barns och ungas kulturella och sociala kontexter samt lek och lärande i olika miljöer. Du studerar exempelvis språkutveckling, utomhuspedagogik, dramapedagogik och andra estetiska uttryckssätt. Mot slutet av utbildningen går du en projektorienterad kurs som inriktar sig på samarbete mellan skola och förenings- och kulturliv. I fördjupningsämnet skriver du ditt examensarbete om 15 högskolepoäng.

Du väljer också att studera ett av följande ämnen: idrott och hälsa, musik eller bild. I detta ämne utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och analysera undervisning samtidigt som din egen kompetens i ämnet utvecklas.

Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att leda pedagogisk verksamhet och undervisning där barn och unga med olika bakgrund möts, leker och lär.

Specialpedagogik, konflikthantering och forskningsmetodik studerar du i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 högskolepoäng). En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du inom ditt fördjupningsområde såsom teori om lärande. Andra delar som exempelvis bedömningsfrågor läser du inom det praktiska eller estetiska ämne du valt.

Varför ska jag studera vid Malmö universitet?

Du studerar i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas från första till sista termin. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Studera utomlands en termin

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra.

Examen 

Utbildningen leder till en grund­lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i fritidshem. Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i års­kurserna 1-6 förutsatt att ämnet ingår i din examen.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LALGR version 11
Engelsk benämning:
Bachelor/Master of Arts/Science in Primary Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
04 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning 240 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B)
 • Grundskolans årskurs 4-6 240 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B)
 • Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning 240 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B)
 • Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
  Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6b/6B)
 • Fritidshem 180 hp
  Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6a/6a)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Upplägg

Grundlärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program med tre inriktningar. Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem omfattar 180 högskolepoäng.
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 omfattar vardera 240 högskolepoäng. De två sistnämnda inriktningarna finns även som arbetsintegrerad variant.
I utbildningen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier, studier inom utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och universitetet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar alltid minst 20 veckor (30 högskolepoäng).

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem innehåller ett fördjupningsämne inom det fritidspedagogiska området. I fördjupningsämnet ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på grundnivå. Därutöver innehåller inriktningen ett övrigt ämne som omfattar minst 30 högskolepoäng i ett praktiskt eller estetiskt ämne. I ämnena integreras delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser. Därutöver ingår ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 21 högskolepoäng.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 innehåller ett fördjupningsämne (svenska, matematik, engelska, SO eller NO och teknik) med en omfattning av 30 högskolepoäng i ämne och ämnesdidaktik. I fördjupningsämnet ingår därutöver självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. I fördjupningsämnet integreras delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser. Därutöver innehåller inriktningen övriga ämnen som omfattar 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng svenska och matematik samt minst 15 högskolepoäng inom engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik med undantag för det ämne som utgör studentens fördjupningsämne. Därutöver ingår ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 innehåller ett fördjupningsämne (svenska, matematik, engelska, SO eller NO och teknik) med en omfattning av 30 högskolepoäng i ämne och ämnesdidaktik. I fördjupningsämnet ingår därutöver självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. I fördjupningsämnet integreras delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser. Därutöver innehåller inriktningen övriga ämnen som omfattar 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng engelska, svenska och matematik samt 30 högskolepoäng inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, ett praktiskt ämne eller ett estetiskt ämne med undantag för det ämne som utgör studentens fördjupningsämne. Därutöver ingår ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Båda inriktningarna innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng.


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 – Arbetsintegrerad variant

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 innehåller 30 högskolepoäng svenska och matematik samt 15 högskolepoäng inom engelska, svenska som andraspråk, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 innehåller 30 högskolepoäng engelska, svenska, matematik samt naturorienterande ämnen och teknik.

Båda inriktningarna innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt minst 30 högskolepoäng.

I utbildningen integreras arbete i grundskolan inom relevant verksamhet och ämne med studier inom ämne och ämnesdidaktik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningen ingår självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Utbildningen genomförs i två etapper. Sommarkurser ingår i utbildningen så att utbildningen ska kunna slutföras efter totalt fem års studier.

Etapp 1 omfattar två års studier och 120 högskolepoäng.
Den första etappen utgör den nödvändiga basen för att arbeta som obehörig lärare och omfattar studier i undervisningsämnena svenska, matematik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning samt självständigt arbete på grundnivå. Utbildningen inleds på heltid under första året och fortsätter under andra året med halvfartskurser i kombination med utbildningsanställning på 50 % vilken innefattar verksamhetsintegrerade kurser och arbete på en grundskola.

Etapp 2 omfattar tre års studier och 120 högskolepoäng.
Den andra etappen innehåller övriga undervisningsämnen kurser och inom utbildningsvetenskaplig kärna som ingår i en grundlärarexamen samt examensarbete på avancerad nivå. Återstående verksamhetsförlagd utbildning genomförs inom ramen för en anställning. Utbildningen fortsätter med studier på halvfart i kombination med arbete på en grundskola inom utbildningsanställning.

Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av universitetet. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator. Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på universitetet diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens. I utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
I Termin 3 och 4 studeras 30 hp i antingen Bild och lärande, Idrott och lärande eller Musik och lärande.

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."
Utdrag ur SFS 2010:1064
"Mål
För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som undervisningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser, och
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,
– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.
Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten
– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”
För grundlärarexamen vid Malmö universitet ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Grundlärarexamen.

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.
Grundlärarexamen med denna inriktning avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på de självständiga arbetena.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända, varav minst 6 högskolepoäng inom verksamhetsförlagd utbildning.
För att äga tillträde till kurs med självständigt arbete på avancerad nivå (examensarbete) ska självständigt arbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, vara godkänt.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema