Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet

Sammanfattning

Språk; skriv- och läsutveckling ingår som en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna i deras skriv- och läsutveckling. Särskilt fokus läggs på den allsidiga utvecklingen i relation till skolans undervisningsämnen och ämnesområden. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen. Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. Du samarbetar med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.
Speciallärarprogrammet
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer. Utbildningen ges med tre specialiseringar:
Grav språkstörning, 90 hp
Matematikutveckling, 90 hp
Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp
Inom utbildningen ingår undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.
Examen
Speciallärarexamen

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet svenska. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LASPA version 12
Engelsk benämning:
Postgraduate Diploma in Special Needs Training
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
20 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Grav språkstörning 90 hp
  Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.
 • Matematikutveckling 90 hp
  Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet matematik. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.
 • Språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp
  Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet svenska. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Upplägg

Utbildningen ges inom tre specialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och grav språkstörning.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i olika perspektiv och teorier om barns och elevers förutsättningar och möjligheter för lärande inbegripet kunskap om funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter. Även de faktorer i samhälle och skola som kan bidra till goda utvecklingsmöjligheter för varje barn och elev uppmärksammas samt de som kan leda till svårigheter såväl inom läs-, skriv- eller matematikutvecklingen som den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. Vidare utgår utbildningen från perspektiv och teorier som kan bidra till såväl ett förebyggande som ett stödjande arbetssätt för barn och elever i komplicerade lärsituationer, där samspelet mellan individen och dennes förutsättningar och den aktuella pedagogiska verksamheten fokuseras.

Inom utbildningen skall studenterna arbeta med konkreta och komplexa fallbeskrivningar som kräver helhetsperspektiv. Detta för att den blivande specialläraren inom sin utbildning skall utveckla ett sådant pedagogiskt, didaktiskt och analytiskt kunnande som krävs för att enskilt och tillsammans med skolans personal ge stöd och hjälp för enskilda elever i svårigheter.

Den rådgivande funktionen inom de olika specialistområdena är ett annat område som fokuseras och där betyg och bedömnings- frågor har sin givna plats.

Utbildningen fokuserar inledningsvis på det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsområdet utifrån ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Här påbörjar studenterna sin utveckling av specialpedagogiskt förhållningssätt och professionalitet som sätts i sammanhang utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Tidigt i utbildningen övas förmågan att beskriva och analysera lärandemiljöer för alla barn, unga och vuxna i relation till inkluderings- och exkluderingsfenomen.
Kunskaper om barns och elevers begrepps- och språkutveckling fördjupas i relation till vald specialisering. Förmågan att beskriva och analysera lärandemiljöer fördjupas. Att beskriva och reflektera över hur svårigheter uppkommer och gestaltar sig, är en viktig del av kursen.

Vidare fördjupas förmågan till att dels analysera individers svårigheter och hinder i lärmiljön inom skriv- och läsutveckling, matematikutveckling respektive den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. Förmåga att delta i och leda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram utifrån ett salutogent perspektiv utvecklas. Kunskapsutveckling gällande betyg och bedömning är också en viktig del av kursen.

Att genomföra, följa upp och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete fokuseras inom ramen för specialistområdet. Speciallärarens funktion som kvalificerad samtalspartner och rådgivare inom vald specialisering lyfts fram i utbildningen.

Under den avslutande terminen fördjupas arbetet ytterligare genom att studenten analyserar och vidareutvecklar forskningsfrågor inom det specialpedagogiska området. Att förstå och kunna förklara specialpedagogisk forskning ur metodologisk, vetenskapsteoretisk och etisk synvinkel samt att kunna använda skilda datainsamlings- och bearbetningsmetoder är en förutsättning för genomförandet av det självständiga kommande arbetet inom det specialpedagogiska området. Förmågan att i den egna yrkesverksamheten initiera, leda och dokumentera forskningsarbete prövas i det egna självständiga arbetet som avslutar utbildningen.

Arbetsformer under utbildningen väljs utifrån de olika kursernas lärandemål och innehåll. Ambitionen är att variera arbetsformerna så att olika förmågor och sinnen involveras. Utbildningen förutsätter såväl samarbete som självständigt arbete. En viktig del av utbildningen är det samarbete och erfarenhetsutbyte som görs med specialpedagogprogrammet.

En del av utbildningen utgörs av fältstudier som ger möjlighet till koppling mellan teori och praktik och utveckling av den nya yrkesrollen

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Utdrag ur Högskolelagen 2006:173)

Mål
För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse
För speciallärarexamen ska studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
 • visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om 1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 2. barns och elevers matematikutveckling, 3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller 6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.
Färdighet och förmåga
För speciallärarexamen ska studenten
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 2. barns och elevers matematikutveckling, 3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada, 4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada, 5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, eller 6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten
 • visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För speciallärarexamen ska studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
(Utdrag ur SFS 2011:186)

Examen

Speciallärarexamen.

Speciallärarexamen.
Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att få tillträde till studier i kurs 5 skall tidigare kurser vara godkända. För att få tillträde till studier i kurs 6 skall kurs 5 vara godkänd.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.
I examensbeviset ska det anges för vilken eller vilka verksamheter utbildningen är avsedd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Pia Thimgren, programansvarig
Telefon: 040-6658112
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 50% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 50% Malmö

03 september 2018 Dagtid 50% Malmö Schema