Idrottsvetenskapligt program: Sport Management

Detta är en programinriktning av Idrottsvetenskapligt program

Sammanfattning

Idrotten befinner sig i ständig utveckling. Gillar du att driva förändringsprocesser är detta programmet för dig. Sport Management vänder sig till dig som vill arbeta med idrottsrelaterade frågor i planerande och ledande funktioner. Inom sport management studerar du ekonomiska, juridiska och strategiska frågor kopplade till idrottens värld. Entreprenörskap och projektledning är andra fokusområden inom inriktningen. Tonvikt läggs vid ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt till idrotten och dess olika funktioner. Programmet bygger på samhällsvetenskapliga perspektiv och utgångspunkten att idrotten som kulturföreteelse både återspeglar och påverkar det omgivande samhället. Olika managementmodeller och verktyg används för att analysera och utveckla såväl ideell, kommersiell som offentlig verksamhet.
Idrotten erbjuder i dag ett brett verksamhetsfält och omfattar även företag som arbetar med allt från evenemang, sponsring, varumärkesutveckling och sportturism till försäljning av produkter och tjänster.
Examen
Kandidatexamen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6/6)

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
LGIDV version 10
Engelsk benämning:
Sport Sciences
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 februari 2002
Fastställandedatum:
11 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

  • Idrottens ledarskap 180 hp
    Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6/6)
  • Sport Management 180 hp
    Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6/6)

Upplägg

Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en bred och flervetenskaplig utbildnings- och forskningsmiljö med utgångspunkt i idrott som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde. Med begreppet idrottsvetenskap avses såväl den idrottande människan, idrottskulturen som idrottens roll i samhället. Därtill betraktas idrott som ett samlingsbegrepp för all den fysiska verksamhet som bedrivs från elit-, motions- och upplevelseidrott till friluftsliv och rekreation. Modern idrott utgör även en viktig del i den växande medifierade underhållnings- och evenemangsindustrin.

Idrottsvetenskapligt program möter idrottens ökade behov av kunskap och handlingskompetens och medverkar därmed till utveckling av idrottsrelaterad verksamhet i såväl privat, offentlig som ideell regi.

Idrottsvetenskapligt program omfattar sex terminer och leder till kandidatexamen. Programmet inleds med ett gemensamt basår i form av två obligatoriska idrottsvetenskapliga kurser. Under basåret genomför studenterna en studie i grupp, tränar olika metodansatser och skriver en uppsats. Dessa terminer bildar en gemensam grund för utbildningen. Därefter läser studenten en av tre inriktningar vilka motsvarar olika kunskaps- och utvecklingsbehov inom svensk och internationell idrott. Inriktningsstudierna pågår under termin tre och fyra. Under termin fem väljer studenten valfria kurser, vilket ger möjlighet till studier utomlands. Den avslutande obligatoriska terminen är gemensam för alla studenter och innehåller ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara relevant för vald inriktning. Examination av examensarbetet sker genom ett oppositionsförfarande vid ett slutseminarium.

Termin 1
Idrottsvetenskap I, 30 högskolepoäng

Termin 2
Idrottsvetenskap II, 30 högskolepoäng

Termin 6
Idrottsvetenskap III, 30 högskolepoäng

Inriktningsterminer
Under termin två väljer studenter som valt öppen inriktning en av tre inriktningar. Möjliga inriktningar utgörs av:
1) Idrottens ledarskap
2) Idrott och samhälle
3) Sport management
Nedan följer mer detaljerad information om de olika inriktningarna.

1) Idrottens ledarskap
Inriktningen Idrottens ledarskap är inriktat på det operativa ledarskapet, med särskilt fokus på att leda och utveckla individer och grupper inom olika idrottsliga verksamheter. I inriktningen skapas förståelse för mångsidigheten i den fysiska aktiviteten utifrån ett ledarskaps- och lärandeperspektiv. Studenten genomför och analyserar rörelseaktiviteter av olika karaktär. Vidare utvecklas studentens förmåga att operationalisera sina kunskaper i olika sammanhang, miljöer och situationer, för personer i olika åldrar och grupper för en framtida profession.
Nedan presenteras en översikt över upplägg för inriktning idrottens ledarskap.

Termin 3
Gruppdynamik i idrotten, 7,5 hp
Idrottslära I, 7,5 hp
Hälsa och Fitness I, 7,5 hp
Anatomi och rörelselära I, 7,5 hp

Termin 4
Idrottscoachning, 15 hp
Träning och Fysiologi II, 7,5 hp
Idrottslära II, 7,5 hp

2) Idrott och samhälle
Inriktningen Idrott och Samhälle avser det analyserande och utvecklande ledarskapet utifrån ett
helhetsperspektiv på idrottskulturen som samhällsfenomen. Såväl svenska som internationella förhållanden analyseras, liksom relationen mellan elit och bredd, inte minst med avseende på jämställdhets- och etnicitetsfrågor, idrottspolitik, kroppsideal, moraliska dilemman, publikbeteenden, media, arenabyggen och idrottsturism. Målet är att studenterna ska kunna analysera, utveckla och utreda idrottsrelaterade frågor samt leda, bedriva och utvärdera idrottsrelaterade verksamheter och projekt.
Nedan presenteras en översikt över upplägg för inriktning idrott och samhälle.

Termin 3
Idrottspolitik, 7,5 hp
Idrottens rum och arenor, 7,5 hp
Idrott, etik och socialt ansvar, 7,5 hp
Entreprenörskap inom upplevelseindustrin, 7,5 hp

Termin 4
Idrottens teorier och perspektiv på idrott, 7,5 hp
Media och samhälle, 7,5 hp
Projektledning inom idrotten, 15 hp

3) Sport management
Inriktningen Sport management avser det strategiska ledarskapet med fokus på ekonomi och juridik kopplat till idrottens värld. Studenten använder managementmodeller och verktyg samt förhåller sig till juridiska regelverk. Idrottens professionalisering och kommersialisering är viktiga inslag samt de nya affärsmöjligheter i och kring idrotten som denna utveckling skapar. Studenten ska självständigt och i samverkan kunna analysera, planera, organisera, presentera och styra idrottsrelaterad verksamhet utifrån förutsättningar om affärsmässighet och hållbar utveckling.
Nedan presenteras en översikt över upplägg för inriktning sport management.

Termin 3
Marknadsföring, 7,5 hp
Humankapitalet inom idrotten, 7,5 hp
Information och medier, 7,5 hp
Entreprenörskap inom upplevelseindustrin, 7,5 hp

Termin 4
Idrottsjuridik, 15 hp
Projektledning inom idrotten, 15 hp

Termin 5
Under termin 5 läser studenten valfria kurser som erbjuder möjlighet till breddning eller fördjupning. De valfria kurserna kan utgöras av kurser som ges inom ramen för programmets olika inriktningar. Under denna termin finns möjlighet till utlandsstudier.

Samverkan

Idrottsvetenskapligt program är utvecklat och bedrivs i nära samband med det omgivande samhället. Ett uttryck för detta är den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen där studenterna under återkommande perioder vistas i en idrottsrelaterad organisation och deltar i dess ordinarie verksamhet. VFU är utformad som ett ömsesidigt åtagande av stor betydelse för samtliga parter och med studentens lärande i fokus.

I ett utbildningsperspektiv avser VFU att främja fördjupning och reflektion. För studenten innebär det även en möjlighet att prova på att arbeta inom idrotten, få idéer och impulser till framtida yrkesval samt utveckla ett kontaktnät med organisationer inom idrotten. Den verksamhetsförlagda delen ingår i inriktningsterminerna och omfattar 7 veckor. VFU examineras inom den högskoleförlagda delen av kurserna.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
  • Se kommentar nedan
Vår 2019 - Termin 6
Under termin 5 läser studenten valfria kurser som erbjuder möjlighet till breddning eller fördjupning. De valfria kurserna kan utgöras av kurser som ges inom ramen för programmets olika inriktningar. Under denna termin finns möjlighet till utlandsstudier.

Lärandemål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen,
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Utdrag ur Högskolelagen 2006:173).

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
– visa kunskap och förståelse inom området idrottsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
– visa teoretisk och praktisk kunskap för idrott som ett mångfacetterat och föränderligt samhällsfenomen omfattande såväl den idrottande människan, idrottskulturen som idrottens roll i samhället

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom området idrottsvetenskap,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
– identifiera och kritiskt analysera förändringsprocesser kopplade till såväl relationen mellan idrott och samhälle som av idrottens inre liv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
– visa förmåga att inom området idrottsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, och
– visa ett genomarbetat personligt förhållningssätt i makt- och demokratifrågor som reflekterar ett engagemang för utveckling av människor och det idrottsvetenskapliga kunskapsfältet i enlighet med Malmö Högskolas perspektivområden

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i idrottsvetenskap (Bachelor of Arts in Sport Sciences). Inriktningar: idrottens ledarskap (sport and leadership). Idrott och samhälle (sport and society) och sport management (sport management).

Övrigt

Föreskrifter
För tillträde till termin 6 (avslutande termin) krävs lägst betyget godkänt på Idrottsvetenskap I, 30 högskolepoäng samt Idrottsvetenskap II, 30 högskolepoäng.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Torbjörn Andersson, programansvarig
Telefon: 040-6658126