Yrkeslärarutbildning

Sammanfattning

Så här ansöker du till yrkeslärarprogrammet

Ansökan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg. Ett för grundläggande behörighet och ett för särskild behörighet. För den grundläggande behörighet ansöker du precis som för övriga universitet och högskoleutbildningar via antagning.se.

För att ansöka om den särskilda behörigheten där dina yrkeskunskaper valideras ansöker du via VALDA.

SÅ HÄR GÅR DU TILL VÄGA:

Steg 1: Anmäl dig till utbildningen via www.antagning.se
I samband med din anmälan via antagning.se kontrolleras din grundläggande behörighet

För antagning till vårterminen 2020 är anmälan öppen mellan 16 september och 15 oktober

Steg 2: Ansök om validering i VALDA: https://valda.uhr.se/

En validering räcker. Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet som du vill studera på i första hand.

Anledningen till att du ansöker om validering i VALDA är för att synliggöra din kompetens när det gäller den särskilda behörigheten. Vi kommer att kontakt dig för en kartläggning av dina yrkeskunskaper. I kartläggningsprocessen stöttar vi dig att beskriva din kompetens så att du får fram ett komplett och bedömningsbart underlag.

Du behöver styrka din särskilda behörighet i VALDA. Du behöver ta fram intyg från arbetsgivare och utbildning som påvisar dina erfarenheter och kunskaper i de olika ämnena.

Intyg från arbetsgivare behöver styrka:
•arbetad tid och omfattning (arbetsgivarintyg)
•vilka arbetsuppgifter, ansvar och verktyg/metoder/program du använt (tjänstgöringsintyg).

Tänk på att begära in och samla ihop alla betyg och intyg i god tid. Dokument som du bara har i pappersform behöver du scanna in och spara på din dator innan du kan ladda upp det i VALDA.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.
Kriterier finner du här http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/yrkeslarare/

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram och som har kvalificerade och dokumenterade yrkeskunskaper relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen.

Yrkeslärarutbildningen ges på distans (75% studietakt) under fyra terminer med två-fyra högskoleförlagda dagar per kurs.

Utbildningen består av 60 hp i kurser som behandlar frågor som är centrala för lärare. Det handlar bland annat om värdegrund, ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning samt läroplansteori och didaktik. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Då det förväntas att du redan har ämneskunskaper i de yrkesämnen du ska undervisa i ges ingen utbildning i dessa. Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en gymnasieskola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. För mer info om vfu se: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/ För dig som har anställning som yrkeslärare under utbildningstiden finns möjlighet att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för din egen anställning. VFU-kursen i termin 3 (fyra veckor) genomförs då alltid på annan skola än den där du har din anställning. Malmö universitet ombesörjer denna placering

Under utbildningen kopplas teori och praktik genom att verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning varvas. Särskild vikt läggs vid att du som blivande yrkeslärare utvecklar din kompetens och förmåga att undervisa i en skola där elever med olika behov och bakgrund möts.

Efter examen

Arbetsmarknaden för yrkeslärare efter examen är god. På grund av stora pensionsavgångar finns idag ett stort behov av yrkeslärare. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2020

Programkod:
LGLYR version 11
Engelsk benämning:
Higher Education Diploma in Vocational Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
23 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
23 april 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.
Kriterier finner du här http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/yrkeslarare/

Upplägg

Yrkeslärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program. I utbildningens avslutande kurs ingår ett yrkesdidaktiskt utvecklingsarbete. Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng.
Utbildningen utgörs av yrkesämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning samt studier inom yrkesämnesrelaterad utbildningsvetenskaplig kärna. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och universitetet. Student som under utbildningstiden har anställning som yrkeslärare kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitetet genomföra huvuddelen av den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för den egna anställningen. Avslutande VFU-kurs (fyra veckor) genomförs alltid på annan skola än den där studenten har sin anställning. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet omfattar alltid minst 20 veckor (30 högskolepoäng) fördelade fyra kurser. Utbildningen innehåller kurser på avancerad nivå omfattande 12 högskolepoäng.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– uppföljning och analys av lärande och utveckling,
– bedömning och betygsättning, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.
Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av universitetet. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.
Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på universitetet diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.
På utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området."
Utdrag ur SFS 2010:1064
Mål
För yrkeslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som yrkeslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För yrkeslärarexamen ska studenten
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt samt visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdigheter och förmåga
För yrkeslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För yrkeslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet.”
För yrkeslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
–visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
–visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Yrkeslärarexamen.

Yrkeslärarexamen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens fjärde termin ska minst 50 högskolepoäng inom programstudierna vara godkänd.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Pia Jäderquist, programansvarig
Telefon: 040-6658278
Nichlas Eklund, studievägledare
Telefon: 040-6658616

Anmälan

20 januari 2020 Dagtid 75% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 16

21 januari 2019 Dagtid 75% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 16 Schema

15 januari 2018 Dagtid 75% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 16 Schema