Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
LGSYL version 1
Engelsk benämning:
Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 oktober 2004
Fastställandedatum:
12 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag av Engelska B

Upplägg

Vägledarutbildningen kan beskrivas som kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och ett praktikblock. I utbildningen behandlas teoribildning inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap. Första året innehåller breda översikter av teoribildningen ovan med syfte att efterhand stegvis fördjupa insikterna och mera omsorgsfullt studera och analysera teoribildning inom studie- och yrkesvägledningsområdet.

Undervisningen kring såväl vägledningsteori och vägledningsmetodik samt karriärutvecklingsteori har byggts upp stegvis för att studerande skall förstå och utveckla sina kunskaper och färdigheter med en god grad av progression.

I den första kursen (kurs 1) ges breda översikter av vägledningens utveckling och dess teoretiska fundament. Bland annat ges översikter av vägledningens utveckling, såväl nationellt som internationellt. I den första kursen genomförs också grundläggande kommunikationsövningar och litteratur studeras i anknytning till dessa. I kurs 2, Individ och samhälle ges en bred beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig bas att utgå från. I denna kurs genomgås samhälleliga beslutsprocesser och grundläggande begrepp inom psykologi, socialpsykologi och samhällsvetenskap introduceras.

Termin 2 inleds med en grundläggande kurs i vägledningens teori och metodik (kurs 3). I kursen ingår tre veckors praktik där studenterna praktiserar vägledning i olika konstellationer och orienterar sig i utbildningssystemet.
Andra delen av terminen, upptas av kursen Den föränderliga människan (kurs 4) som är en beteendevetenskaplig kurs med särskild fokus på individen och dennes beteendemönster.

I termin tre introduceras forskningsmetodik och vetenskapsteoretiska perspektiv och studenterna genomför ett fördjupningsarbete i form av en uppsats (kurs 5 och 6). Under denna termin fördjupas även undervisningen kring vägledning och karriärutveckling i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (kurs 7). I denna kurs ingår fyra veckors praktik, varav minst en vecka handledd praktik hos lärare i utbildningssystemet. Studenterna genomför uppgifter i såväl enskild vägledning som gruppvägledning samt planerar och genomför undervisnings- och informationsinsatser med bäring på studie- och yrkesvalsproblematik.
Här introduceras även karriärutvecklingsteorier och de studerande genomför bl a intervjuer med syfte att testa och tillämpa olika karriärteorier.

Första delkursen i termin 4 har en inriktning mot arbetsmarknad och ekonomi (kurs 8). I kursen ges en bred överblick över svensk och internationell arbetsmarknad och också sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Kursen omfattar även två veckors praktik riktad mot s k nya verksamheter som bemanningsföretag, outplacement, karriärcoaching mm. I termin fyra fördjupas också undervisningen kring karriär- och vägledningsteorier (kurs 9). Kursen Vägledning i en global värld (kurs 10) har fokus på den internationella scenen med genomgångar och belysning av vägledning internationellt, såväl organisatoriskt som innehållsmässigt. I kursen behandlas även den globala arbetsmarknaden och betydelsen av detta i ett vägledningsperspektiv.

Termin 5 inleds med en fördjupad kurs kring forskningsmetodik och vetenskapsteori (kurs 11). Denna följs av ett examensarbete (kurs 12) som skall anknyta till studie- och yrkesvägledningsområdet. Kursen avslutas med uppsatsseminarier där studenterna opponerar respektive försvarar sitt arbete. Under andra hälften av terminen påbörjas en kurs (kurs avslutas med uppsatsseminarier där studerande opponerar respektive försvarar sitt arbete.
Under senare delen av terminen påbörjas en kurs (kurs 13) med inriktning på metodfördjupning och med tonvikt på praktik i vägledningsverksamhet. I denna kurs ingår fyra veckors praktik. Vägledningens metod och teori (kurs 14) är benämningen på den fördjupade kurs som fortsätter i termin 6. I denna kurs fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling genom mer kvalificerade uppgifter och genom anknytning till aktuell forskning. I kursen ingår fyra veckors praktik.

Utbildningen avslutas med en valfri kurs (kurs 15). Den valfria kursen kan väljas fritt inom det stora utbudet av högskolekurser men programmet erbjuder också några alternativ som kan väljas av studerande. Under senare år har tre kurser erbjudits, Vägledning och rehabilitering, Internationell vägledning samt Coaching i karriärvägledning.

Ur ett övergripande perspektiv syftar utbildningen till de studerande skall erhålla såväl en akademisk utbildning med god kvalitet som en yrkesinriktning mot verksamhet inom studie- och yrkesvägledningssektorn.

Som en röd tråd i programmet löper praktik eller verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 17 veckor. Detta innebär att studenten under alla tre åren har olika former av praktik som anknyts till den eller de kurser som genomförs. Under praktiken genomförs uppgifter som redovisas vid och efter praktiken. Lärare vid syv-programmet genomför praktikbesök vid två tillfällen under utbildningen. Studenten skall då genomföra uppgifter som bedöms och dessutom sker utvärderingssamtal med berörd handledare. Under det sista året är praktiken uppdelad i flera perioder med mellanliggande perioder på högskolan. Detta innebär att studenten genomför olika uppgifter på praktikplatsen, redovisar dessa i seminarier vid högskolan samt utvecklar sin metodik i särskilda metodikgenomgångar. Därefter återvänder den studenten till praktikplatsen för att pröva och utveckla nya metoder och idéer och på nytt redovisa dessa vid högskolan.

Inom programmet finns två utbytesprogram dels med University of Paisley, Skottland och dels University of Canterbury, England.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173:
”Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Utdrag ur Högskoleförordningen 2008:944:
”Kunskap och förståelse
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,
- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, och
- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.

Färdighet och förmåga
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete,
- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse för verksamheten, och
- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.”

Examen

Studie- och yrkesvägledarexamen.

Studie och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng. För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha fullgjort handledd praktik. Engelsk benämning är Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Övrigt

Mer information finns på - www.mah.se/lut/utbildning