Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
LGSYL version 7,1
Engelsk benämning:
Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 oktober 2004
Fastställandedatum:
07 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
07 februari 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
13 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Upplägg

Vägledarutbildningen kan beskrivas som kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och ett praktikblock. I utbildningen behandlas teoribildning inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap. Första året innehåller breda översikter av teoribildningen ovan med syfte att efterhand stegvis fördjupa insikterna och mera omsorgsfullt studera och analysera teoribildning inom studie- och yrkesvägledningsområdet.

Undervisningen kring såväl vägledningsteori och vägledningsmetodik samt karriärutvecklingsteori har byggts upp stegvis för att studerande skall förstå och utveckla sina kunskaper och färdigheter med en god grad av progression.

Utbildningen inleds med en kurs där det ges breda översikter av vägledningens utveckling och dess teoretiska fundament. Bland annat ges översikter av vägledningens utveckling, såväl nationellt som internationellt. Under kurs 1 genomförs även grundläggande kommunikationsövningar och litteratur studeras i anslutning till dessa. Som inledning till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genomförs ett fältarbete som utmynnar i en skriftlig rapport. I kurs 2, Individ och samhälle, ges en bred beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig bas. I denna kurs studeras samhälleliga beslutsprocesser och grundläggande begrepp inom sociologi, socialpsykologi och samhällsvetenskap introduceras.

Termin 2 inleds av kursen Den föränderliga människan (kurs 3) som är en beteendevetenskaplig kurs med särskilt inriktning på individen och dennes beteendemönster. Fokus läggs på teorier och begrepp inom psykologi och socialpsykologi.
Andra delen av terminen, upptas av en grundläggande kurs i vägledningens teori och metodik (kurs 4). I kursen ingår tre veckors praktik där studenterna praktiserar vägledning i olika konstellationer och orienterar sig i utbildningssystemet.

Under termin 3 fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (kurs 5). I denna kurs ingår fyra veckors praktik, varav en vecka utgörs av handledd praktik hos lärare i utbildningssystemet. Studenterna genomför uppgifter i såväl enskild vägledning som gruppvägledning samt planerar och genomför undervisnings- och informationsinsatser med bäring på studie- och yrkesvalsproblematik.
Här introduceras karriärutvecklingsteorier och de studerande genomför intervjuer med syfte att testa och tillämpa dessa teorier.

Andra delkursen under termin 3 (kurs 6) har en inriktning mot arbetsmarknad och ekonomi (kurs 6). I kursen ges en bred överblick över svensk och internationell arbetsmarknad och sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Kursen omfattar även två veckors praktik riktad mot verksamheter och projekt inom såväl offentlig som privat sektor.

Den fjärde terminen inleds med kursen Coaching i omställning och rehabilitering(kurs 7) som fördjupar kunskapen om coachning och lösningsfokuserade arbetssätt. I kursen belyses även motivationsteorier och därtill kopplade arbetsmetoder. Begreppen omställning och rehabilitering behandlas utifrån olika perspektiv och de studerande genomför uppgifter inom verksamhetsområden med koppling till begreppen ovan.

Under andra delen av termin fyra introduceras forskningsmetodik och vetenskapsteoretiska perspektiv och studenterna genomför ett självständigt skriftligt fördjupningsarbete. (kurs 8 och 9).

Termin fem startar med kursen Ledarskap och förändringsarbete (kurs 10) som riktas mot vägledarens konsultativa roll i olika sammanhang inom och utanför utbildningssystemet. Kursen belyser särskilt teorier kring ledarskap och implementering i avsikt att tydliggöra och stödja vägledarens roll och funktion i förändrings- och utvecklingsarbete.
Studie- och yrkesvägledning i ett normkritiskt perspektiv (kurs 11) som följer har fokus på grupper och individer med särskilda behov där vägledning integreras med andra åtgärder. I kursen belyses globala och mångkulturella perspektiv.

Termin fem avslutas och termin sex inleds med kursen Vägledningens metod och teori (kurs 12). I denna kurs fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling genom mer kvalificerade uppgifter och genom anknytning till en breddad och fördjupad forskningsöversikt. I kursen genomförs den 8 veckor långa slutpraktiken.

Utbildningen avslutas med en fördjupad kurs kring Forskningsmetodik och vetenskapsteori (kurs 13) samt det avslutande Examensarbetet (kurs 14).

Examensarbetet (kurs 14) skall anknyta till studie- och yrkesvägledningsområdet. Kursen avslutas med uppsatsseminarier där studenterna opponerar respektive försvarar sitt arbete.

Ur ett övergripande perspektiv syftar utbildningen till de studerande skall erhålla såväl en akademisk utbildning med god kvalitet som en yrkesinriktning mot verksamhet inom studie- och yrkesvägledningssektorn.

Som en röd tråd i programmet löper praktik eller verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 17 veckor. Detta innebär att studenten under alla tre åren har olika former av praktik som anknyts till den eller de kurser som genomförs. Under praktiken genomförs uppgifter som redovisas efter genomförd praktik.

Inom programmet finns flera utbytesprogram med Vägledarutbildningar i andra europeiska länder.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173:
”Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Utdrag ur Högskoleförordningen 2008:944:
”Kunskap och förståelse
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,
- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, och
- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.

Färdighet och förmåga
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete,
- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse för verksamheten, och
- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.”

Examen

Studie- och yrkesvägledarexamen.

Studie och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng. För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha fullgjort handledd praktik. Engelsk benämning är Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.
För att äga tillträde till kursen Examensarbete, 15 högskolepoäng, ska kursen Fördjupningsarbete, 7,5 högskolepoäng, vara godkänd. Vid utlandsstudier termin 4 kan dispens medges för detta tillträdeskrav.
Studenter som väljer att studera utomlands under termin 4 ska, så långt det är möjligt, välja kurser som överensstämmer med utbildningens ordinarie kurser som skulle lästs under den aktuella terminen. I de fall detta inte är möjligt kan studenten söka kurser som på ett tydligt sätt svarar upp mot examensmålen för Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Dessa ska fördjupa kunskaperna inom sociologi, statsvetenskap eller pedagogik.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.
Mer information finns på - www.mah.se/ls/utbildning