Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur

Programmet har ersatts av Naturvetenskapligt/tekniskt basår [NZNTC].

Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Detta är en programinriktning av Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Sammanfattning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör eller lärare inom ämnena matematik eller naturvetenskap, men saknar behörighet.
Förutbildningen ger dig möjlighet att på ett år komplettera dina betyg så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på.
Tänk på att till skillnad från komvuxbetygen så påverkar inte basårsbetygen ditt gymnasiebetyg. Du kan alltså inte sänka eller höja ditt betygsmedelvärde, utan bara skaffa dig behörighet genom att läsa kurser som motsvarar gymnasiekurserna.
Efter godkänt basår har du platsgaranti på vissa utbildningar vid Malmö högskola som startar nästkommande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Behörighetskrav

Programmets förkunskapskrav för inriktningen är grundläggande behörighet samt Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Programkod:
NZNTB version 3
Engelsk benämning:
Natural Science/Technology foundation year
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
15 augusti 2012
Fastställandedatum:
28 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

 • Teknik/Natur 40 veckor
  Programmets förkunskapskrav för inriktningen är grundläggande behörighet samt Matematik B.
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

Syftet med basåret vid Malmö högskola är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik vid högskolan. Basåret ger, i de aktuella ämnena, kunskaper motsvarande gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Efter utbildningen:
Student med godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser erhåller ett utbildningsbevis över genomgånget basår. Utbildningsbeviset redovisar de behörighetsnivåer som studenten har uppnått. Prestationer på basår kan ej medtagas i akademisk examen.

Studenter med godkända resultat i några kurser får ut dessa via ett ladok-utdrag/studieintyg.

Gymnasiebehörighet ihop med behörighet från basåret bestämmer till vilka program man är behörig.

Garantiplats ges på svenskspråkiga högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö högskola med start året efter påbörjat basår under förutsättning att man sökt denna utbildning senast sista ordinarie ansökningsdatum, uppnått behörighet till denna utbildning och sänt in kompletteringen senast sista kompletteringsdatum.

Man kan efter denna fortsatta utbildnings genomförande erhålla en examen, se respektive utbildnings utbildningsplan.

Om en viss utbildning blir översökt sker urvalet till garantiplatserna på grundval av basårsbetyget. Förutom att utnyttja en garantiplats kan man söka utbildning enbart via UHR och då konkurrera med övriga meriter. Uppnådda behörigheter på basåret får användas för att söka andra högskoleutbildningar som kräver sådan behörighet.

Basåret är en förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS 1992:819, SFS 2002:759,SFS 2007:432).

Inriktningar
Malmö högskolas basår är en förutbildning med obligatoriska kurser som framgår av kursförteckningen nedan.

Kurser:

Inriktning – Teknik/Natur
Obligatoriska kurser (40 veckor):

 • NT010B Naturvetenskaplig metodik
 • MA030B Matematik 3c
 • MA040B Matematik 4
 • FY010B Fysik 1a
 • FY020B Fysik 2
 • KE010B Kemi 1
Undervisning och examination:
Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, konsultationer m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Metodkunskap prioriteras framför detaljkunskap. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Examination sker genom tentamina, laborationer, redovisningar och andra inlämningsuppgifter enligt vad som framgår i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:
Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2

Lärandemål

Lärandemålen är att studenten inom de kurser som ingår ska uppnå de av Skolverket fastställda målen samt att studenten ska ha uppnått värderingsförmåga och förhållningssätt till naturvetenskaplig utbildning och förbereda inför fortsatta högskolestudier.

Programmet leder inte till någon examen enligt examensordningen.

Övrigt

Kursmoment avseende laborationssäkerhet i kursen Naturvetenskaplig metodik måste vara avklarat för att man ska få laborera i fysik och kemi med undantag för första laborationen i Fysik 1. Detta krav grundar sig på arbetsmiljöregler i t ex AFS 1997:10, AFS 2000:4, AFS 1997:7, AFS 2009:7, AFS 2011:18 och AFS 2011:19.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620
Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037