En fördel med basåret på universitetet framför att läsa in behörigheten på Komvux är att man går i en klass, och det är trevligt med den gemenskapen. Jag tänkte också att det kunde vara en fördel att läsa på ett universitet eftersom jag ville fortsätta med universitetsstudier.

Jonna Bodman, student

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Sammanfattning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör inom ämnena teknik, matematik eller naturvetenskap, men saknar behörighet.
Förutbildningen ger dig möjlighet att på ett år komplettera dina betyg så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på.
Tänk på att till skillnad från komvuxbetygen så påverkar inte basårsbetygen ditt gymnasiebetyg. Du kan alltså inte sänka eller höja ditt betygsmedelvärde, utan bara skaffa dig behörighet genom att läsa kurser som motsvarar gymnasiekurserna.
Efter godkänt basår har du platsgaranti på högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö universitet som startar nästkommande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

Betyg 46%, högskoleprov 34%, alternativt urval 20%. Antagning till 20 % av utbildningsplatserna sker utifrån ett alternativt urval som baserar sig på rangordning av relevant yrkeslivserfarenhet.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Basåret kompletterar gymnasiet

Syftet med basåret är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. Basåret ger kunskaper i de aktuella ämnena motsvarande de nya gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Kurser inom matematik, fysik och kemi ingår i Basåret. Se detaljerad kurslista under Utbildningsplan. 

Platsgaranti på högskoleingejörsutbildningar efteråt

Efter godkänt basår har du platsgaranti på högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö universitet som startar nästkommande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

 

Intervjuer

Urval

Vem kan delta i det alternativa urvalet?

Det alternativa urvalet är en urvalskategori som baseras på yrkeslivserfarenhet. Alla som har minst 12 månaders teknisk yrkeslivserfarenhet på minst halvtid och oavsett teknisk bransch kan delta i det alternativa urvalet.

Yrkeslivserfarenhet från branscherna byggingenjör, maskin/material/produktutveckling och mobil IT är fördelaktiga för sökande och speciellt relevanta för de aktuella efterföljande högskoleingenjörsutbildningarna.

Bransch Byggingenjör

Den sökande ska, under den tid som anges, ha varit anställd som yrkesarbetare med yrkesbevis eller som lärling hos ett entreprenadföretag (eller motsvarande). Den sökande ska ha arbetat inom något eller några relevanta delområden som exempelvis markbyggnad, husbyggnad, byggproduktion eller visualiserings-/ritarbete. Motsvarande yrkeslivserfarenhet inom offentlig verksamhet gäller också.

Bransch Maskin/Material/Produktutveckling

Den sökande ska, under den tid som anges, ha varit anställd eller konsult vid företag där ingenjörskompetens för relevanta delområden som exempelvis tillverkning, konstruktion, produktutveckling, materialprovning, styrning av elektronisk utrustning eller likande efterfrågas. Motsvarande yrkeslivserfarenhet inom offentlig verksamhet gäller också.

Bransch Mobil IT

Den sökande ska, under den tid som anges, ha varit anställd som lärling eller yrkesarbetande som elektriker, installationselektriker, larmtekniker eller annat relevant yrke inom den el-/telekommunikationstekniska branschen. Motsvarande yrkeslivserfarenhet inom offentlig verksamhet gäller också.

Högskoleingenjörsutbildning är en yrkesutbildning som ger problemlösningskompetens och är förberedande för arbete inom en mängd olika tekniksektorer. I den alternativa urvalsmodellen premieras därför sökande med goda förutsättningar att tillgodogöra sig studier inom stora delar av den valda sektorn (eller branschen) snarare än inom en snäv fördjupning. Av den anledningen premieras en bredd i förkunskaper och erfarenheter från branschen. Tekniska kunskaper/erfarenheter från andra tekniksektorer/ämnen än den valda kan också premieras eftersom ingenjörsarbeten inte sällan är ämnesöverskridande.

Så här ansöker du genom alternativt urval 

 1. Ansök till Naturvetenskapligt/tekniskt basår på Antagning.se senast den 15 april 2020.

 2. Senast den 30 april 2020 ska dokument/arbetsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhetens längd och omfattning (heltid/deltid) laddas upp på Antagning.se. Av dokumentationen ska tjänstebenämning/yrkestitel framgå och med fördel även vilka arbetsuppgifter du har utfört.
  Läs igenom vilka krav som ställs på dokumentationen på länken nedan. 
  Information gällande intyg om arbetslivserfarenhet
  Alla dokument/arbetsintyg som du vill att meritvärderingen ska baseras på ska listas i ett särskilt dokument som laddas ner här. Detta dokument och alla andra dokument/arbetsintyg för meritvärdering ska laddas upp på Antagning.se senast den 30 april 2020.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
NZNTC version 2
Engelsk benämning:
Natural Science/Technology foundation year
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
15 augusti 2012
Fastställandedatum:
28 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
11 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Syftet med basåret vid Malmö universitet är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik vid universitetet. Basåret ger, i de aktuella ämnena, kunskaper motsvarande gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Efter utbildningen:
Student med godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser erhåller ett utbildningsbevis över genomgånget basår. Utbildningsbeviset redovisar de behörighetsnivåer som studenten har uppnått. Prestationer på basår kan ej medtagas i akademisk examen.

Studenter med godkända resultat i några kurser får ut dessa via ett ladok-utdrag/studieintyg.

Gymnasiebehörighet ihop med behörighet från basåret bestämmer till vilka program man är behörig.

Garantiplats ges på svenskspråkiga högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö universitet med start året efter påbörjat basår under förutsättning att man sökt denna utbildning senast sista ordinarie ansökningsdatum, uppnått behörighet till denna utbildning och sänt in kompletteringen senast sista kompletteringsdatum.

Man kan efter denna fortsatta utbildnings genomförande erhålla en examen, se respektive utbildnings utbildningsplan.

Om en viss utbildning blir översökt sker urvalet till garantiplatserna på grundval av basårsbetyget. Förutom att utnyttja en garantiplats kan man söka utbildning enbart via antagning.se och då konkurrera med övriga meriter. Uppnådda behörigheter på basåret får användas för att söka andra högskoleutbildningar som kräver sådan behörighet.

Basåret är en förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS nr: 2018:1519).

Malmö universitets basår är en förutbildning med obligatoriska kurser som framgår av kursförteckningen nedan.

Obligatoriska kurser (40 veckor):

 • NT010C Naturvetenskaplig metodik
 • MA030C Matematik 3c
 • MA040C Matematik 4
 • FY010C Fysik 1a
 • FY020C Fysik 2
 • KE011C Kemi 1
Undervisning och examination:
Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, konsultationer m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Metodkunskap prioriteras framför detaljkunskap. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Examination sker genom tentamina, laborationer, redovisningar och andra inlämningsuppgifter enligt vad som framgår i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Kurserna Matematik 3c (förutbildning), 15 FUPO (MA030C) och Fysik 1 (förutbildning), 15 FUPO (FY010C) som börjar andra delen av termin 1 fortsätter på termin 2.

Lärandemål

Lärandemålen är att studenten inom de kurser som ingår ska uppnå de av Skolverket fastställda målen samt att studenten ska ha uppnått värderingsförmåga och förhållningssätt till naturvetenskaplig utbildning och förbereda inför fortsatta högskolestudier.

Examen

Ingen examen.

Programmet leder inte till någon examen enligt ny förordning (SFS nr: 2018:1519).

Övrigt

Kursmoment avseende laborationssäkerhet i kursen Naturvetenskaplig metodik måste vara avklarat för att man ska få laborera i fysik och kemi med undantag för första laborationen i Fysik 1. Detta krav grundar sig på arbetsmiljöregler i t ex AFS 1997:10, AFS 2000:4, AFS 1997:7, AFS 2009:7, AFS 2011:18 och AFS 2011:19.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,

Jakob Blomqvist, programansvarig
E-post: jakob.blomqvist@mau.se

Om du har frågor om antagning, vänligen kontakta Antagningen på antagning@mau.se eller 040-665 7500.

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema