Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Program - gymnasienivå - 60 FUPO

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
NZNTC version 1
Engelsk benämning:
Natural Science/Technology foundation year
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
15 augusti 2012
Fastställandedatum:
11 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Syftet med basåret vid Malmö universitet är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik vid universitetet. Basåret ger, i de aktuella ämnena, kunskaper motsvarande gymnasiekurserna på naturvetenskapsprogrammet.

Efter utbildningen:
Student med godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser erhåller ett utbildningsbevis över genomgånget basår. Utbildningsbeviset redovisar de behörighetsnivåer som studenten har uppnått. Prestationer på basår kan ej medtagas i akademisk examen.

Studenter med godkända resultat i några kurser får ut dessa via ett ladok-utdrag/studieintyg.

Gymnasiebehörighet ihop med behörighet från basåret bestämmer till vilka program man är behörig.

Garantiplats ges på svenskspråkiga högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö universitet med start året efter påbörjat basår under förutsättning att man sökt denna utbildning senast sista ordinarie ansökningsdatum, uppnått behörighet till denna utbildning och sänt in kompletteringen senast sista kompletteringsdatum.

Man kan efter denna fortsatta utbildnings genomförande erhålla en examen, se respektive utbildnings utbildningsplan.

Om en viss utbildning blir översökt sker urvalet till garantiplatserna på grundval av basårsbetyget. Förutom att utnyttja en garantiplats kan man söka utbildning enbart via UHR och då konkurrera med övriga meriter. Uppnådda behörigheter på basåret får användas för att söka andra högskoleutbildningar som kräver sådan behörighet.

Basåret är en förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS nr: 2018:1519).

Malmö universitets basår är en förutbildning med obligatoriska kurser som framgår av kursförteckningen nedan.

Obligatoriska kurser (40 veckor):

  • NT010C Naturvetenskaplig metodik
  • MA030C Matematik 3c
  • MA040C Matematik 4
  • FY010C Fysik 1a
  • FY020C Fysik 2
  • KE011C Kemi 1
Undervisning och examination:
Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, konsultationer m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Metodkunskap prioriteras framför detaljkunskap. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Examination sker genom tentamina, laborationer, redovisningar och andra inlämningsuppgifter enligt vad som framgår i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2

Lärandemål

Lärandemålen är att studenten inom de kurser som ingår ska uppnå de av Skolverket fastställda målen samt att studenten ska ha uppnått värderingsförmåga och förhållningssätt till naturvetenskaplig utbildning och förbereda inför fortsatta högskolestudier.

Examen

Ingen examen.

Programmet leder inte till någon examen enligt ny förordning (SFS nr: 2018:1519).

Övrigt

Kursmoment avseende laborationssäkerhet i kursen Naturvetenskaplig metodik måste vara avklarat för att man ska få laborera i fysik och kemi med undantag för första laborationen i Fysik 1. Detta krav grundar sig på arbetsmiljöregler i t ex AFS 1997:10, AFS 2000:4, AFS 1997:7, AFS 2009:7, AFS 2011:18 och AFS 2011:19.