Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sammanfattning

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval:

Urval till utbildningen sker i tre steg. 1. Teoretiskt test: 7 november kl. 13:15-17.00 2. Praktiskt test: 15 november. 3. Intervju: 22 november. Beskrivning av urvalsprocessen Steg 1: Test av allmänna odontologiska kunskaper (MCQ) och patientfall. 3 timmars skrivtid som får disponeras fritt mellan delproven. De 50 bäst rankade kallas till steg 2. Urvalet baseras på de sökandes resultat i testet av deras allmänna odontologiska kunskaper (MCQ). Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna. Steg 2: Manuellt prov. Sker 15 november. De 20 bäst rankade kallas till steg 3. Urvalet baseras på de sökandes resultat i det manuella testet. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna. Steg 3: Intervju. Sker 22 november. Varje sökande som går vidare till steg 3 intervjuas av ett team bestående av två personer (en representant var från MAH och FTV Skåne). Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna, liksom de i steg 1 utförda patientfallen.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng) med start vårterminen 2018. 10 studenter planeras att antas till utbildningen.

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Anmälan inför vårterminen 2018

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 september och 16 oktober 2017.

Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

 • meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
 • handlingar som styrker din behörighet (examensbevis, betygsutdrag och auktoriserade översättningar (ifall tillämpligt), Socialstyrelsens beslut om utredning samt handlingar som styrker dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B och Svenska 3).
 • övriga meriter du vill åberopa.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI:s sida för Kunskapsprovet.

Den sökandes svenskkunskaper bedöms inte i steg 1, men träning i svenska språket torde underlätta såväl förståelsen av frågorna i det teoretiska testet som förmågan att besvara dem”.

Urval

Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

URVALSPROCESSEN 

Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Nedan finns mer ingående detaljer om urvalets tre steg, som gäller vid Odontologiska fakulteten i Malmö för antagning till vårterminen 2018.

Steg 1 – Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till Steg 1.

Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig.

Behöriga sökande gör dels ett test av allmänna odontologiska kunskaper och dels ett test av problemlösning/behandlingsplanering i ett patientfall.) Dessa görs i pappersform (inte digitalt) på svenska. Svar på t.ex. engelska accepteras inte.

Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast anmälda studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Tentamensvakten bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Medtag pennor och radergummi.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.
 • Programansvarig ger instruktioner om tentamen.

Test - Allmänna odontologiska kunskaper:

Upplägg: Flervalsfrågor (multiple choice), ca 40 antal frågor.

Se exempel på frågor här: Kunskapstest exempel KUT 2017

Obs! Varje fråga ger max en poäng. Du ska välja ett alternativ som svar. Du får poäng för varje rätt alternativ. Har du markerat flera alternativ blir det noll rätt på frågan. 

Ämnesområden: Faktakunskaper i kliniska odontologiska ämnen. Här finns en lista på odontologins ämnensområden.

Poängsättning: Resultatet på testet beräknas i form av antal procent rätta svar för den sökande. Det ges inte ett omdöme ”godkänt” eller ”inte godkänt”. Det handlar alltså om att prestera så bra som möjligt, jämfört med de andra sökande. 

Test - Patientfall

I patientfallet ska den sökande ställa diagnos och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient.

Omfattning på uppgiften: den sökande ska svara på ett mindre antal frågor på ca 2-3 sidor linjerat papper.

Resultatet på patientfallet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng

Utifrån resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet görs ett urval till steg 2 av urvalskommittén. Av dessa går 50 personer vidare till steg 2. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Obs! Patientfallet rättas bara för de som går vidare till steg 3 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka denna sida: en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för vägledning, denna finns här.

 

Den sökandes svenskakunskaper bedöms inte i steg 1, men träning i språket borde underlätta förståelsen av frågor i kunskapstestet och att svara på dem.

Steg 2 – Praktiskt test

Resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet avgör vem som kallas till steg 2. Sökande genomför ett praktiskt test vid fakultetens klinik för att visa sina befintliga färdigheter den 15 november fm/em.

Resultatet på det praktiska testet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng. 

Steg 3 - Intervju 

De 20 sökande som går vidare till steg 3 intervjuas av två lärare i urvalskommittén. Intervjun tar ca 30 minuter. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. 

Resultatet på intervjudelen beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tio (10) poäng.

Den sökande bedöms på fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervjun görs på en femgradig skala (1-5 poäng). Maxpoäng för intervjudelen är 10 poäng (2 intervjuare x 5 poäng). 

Slutlig rangordning och beslut om meritvärde

Efter att steg 3 är genomfört gör kommittén en slutlig rangordning av de sökande och alla sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng) av urvalskommittén.

Det är meritvärdet som avgör var den sökande placeras i rangordning inför antagning och reservplacering.

Meritvärdet utgörs av summan av den sökandes poäng på intervjudelen (max 10 p), det praktiska testet (max 3 p) och patientfallet (max 3 p), totalt maximalt 16 poäng (alltså en skala på 1-16). 

Reservantagning

Reservantagning till programmet sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att få en plats? Det är bara om någon som är antagen lämnar återbud eller ansöker om anstånd som en reserv kallas in, i så fall i turordning enligt reservnummer. Det är sällan antagen tackar nej till sin plats på utbildningen.

Urvalsgruppsförklaring på antagningsbesked

KUSB, Behörig sökande, ej vidare till manuellt test
KUMAN, Behörig sökande, ej vidare till intervju
KUINT Behörig sökande, vidare till intervju
PG Platsgaranti
ÖS Övrig behörig sökande
SA Sen anmälan

Återkoppling på resultat, antagning till VT 2018


Steg 1: Allmänna odontologiska kunskaper (MCQ-test)

Steg 2: Praktiskt test

Streg 3: Intervju
 
Du behöver den kod som har skickats till dig bl.a. i kallelsen till skriftligt test för att hitta dina resultat. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge individuell återkoppling. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2018

Programkod:
OAKTL version 1
Engelsk benämning:
Complementary Programme for dentist with a dental degree from outside the EU/EES and Switzerland
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
10 april 2017
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 juli 2017

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Upplägg

Programmet är ett-årigt och fördelat över två terminskurser. Studierna bedrivs på heltid.
Den vetenskapliga grunden för medicin och odontologi undergår snabb utveckling och förändring. Yrkesutövaren behöver därför ha god förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och förmåga att lösa problem. Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande (PBL). Lärandeaktiviteterna utgår från olika professionella kliniska situationer och teori och praktisk färdighetsträning är integrerade med varandra.
Utbildningen är tvärvetenskaplig såtillvida att kunskap från olika ämnesområden integreras. Odontologiska ämnen bearbetas utifrån patientfall som illustrerar en eller flera problemställningar. Utbildningsplanen har en tematisk struktur baserad på orala tillstånd som är vanliga i befolkningen t.ex. karies, parodontit, pulpit/apikal periodontit, tandskada/tandlöshet, funktionsstörningar och sjukdomar. I dessa tillstånd integreras basvetenskaper som t ex biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap och annan generell kunskap som är angelägna i ett tandvårdssammanhang. Seminarier, föreläsningar, demonstrationer och laborationer kompletterar fallbearbetningen.
Parallellt övas färdighet och förmåga i skills lab och i klinisk färdighetsträning med patient under handledning av lärare. Genom att arbeta i kliniken parallellt med de områden som man studerar teoretiskt, blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken. En stor del av den kliniska färdighetsträningen sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med kliniker i regionen.
Principen om självstyrt lärande genomsyrar hela programmet genom att studenten ges ansvar för sitt lärande vilket är en viktig grund för framtida kompetensutveckling. Fakultetens medarbetare ansvarar för att stödja studentens lärande.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2018:
Vår 2018 - Termin 1
Höst 2018 - Termin 2

Lärandemål

Det övergripande målet med programmet är att studenten ska få sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen förberett dem för.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
 • visa förmåga att självständigt diagnosticera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Lokala mål
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård.
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
 • visa ambition om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt.
 • visa ett kritiskt förhållningssätt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.

Examen

Ingen examen.

Student som genomfört programmet med godkänt resultat erhåller ett utbildningsintyg som utgör underlag för ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen.

Övrigt

Prov och bedömning
En examinationsgrupp, som utses av utbildningsnämnden, ansvarar för planering och genomförande av examinationer. Kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga bedöms efter avslutade moment. Bedömningsformerna är muntliga utvärderingar, praktiska prov och skriftliga prov. Värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms fortlöpande. Som betyg används godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov. Den studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Tentamenstillfällen ges endast under de i kursplanen angivna tentamensperioderna.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i lärandeaktiviteterna under kursen samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Om den studerande inte är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen antingen avseende aktuellt underkänt moment eller i dess helhet. Student som underkänts får lov att gå om momentet/kursen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 21.
Krav för tillträde till ny kurs
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet. För tillträde till kursen TV651A med verksamhetsförlagd utbildning krävs att samtliga praktiska moment på kursen TV650A är godkända. För tillträde till slutlig examination på kursen TV651A krävs att samtliga moment på kursen TV650A är godkända.
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning kommer ske på annan ort än Malmö. Kostnader för resor innebär utgifter för studenten.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med programansvarig och/eller studievägledare. Återupptagande av studier skall skriftligen anmälas för nästkommande termin till Studerandeexpeditionen före den 15 maj respektive den 15 november. Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på institutionen OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration: studadm.od@mah.se

Programansvarig: anders.hedenbjork.lager@mah.se

Anmälan

08 januari 2018 Dagtid 100% Malmö Schema