Tandläkarutbildning

Sammanfattning

Om Programmet
Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Tandläkarprogrammet är en utbildning för dig som trivs med att arbeta med människor och har en god känsla för service och kvalitet.
Studier enligt problembaserat lärande
Tandläkarutbildningen bedrivs enligt PBL, problembaserat lärande. PBL innebär att studierna baseras på fallstudier och problemlösning det vill säga att studenten själv tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar.
Studierna inleds med en introduktionskurs som ges gemensamt med tandhygienist- och tandteknikerutbildningen där du bl a lär dig arbetsformerna för problembaserat lärande. Utbildningen innebär att du utöver odontologi studerar basbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskap för att kunna fatta beslut och lösa de problem som du möter i din framtida yrkesroll. Patientbehandling inleds redan under utbildningens andra termin och under sista året deltar studenterna i verksamhetsförlagd utbildning vid någon av våra samarbetskliniker. Under utbildningen genomförs två självständiga arbeten med vetenskaplig inriktning på kandidat- och mastersnivå.
Om yrket
Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar till att tandläkaryrket ständigt befinner sig i utveckling. Patientbehandlingen ställer stora krav på manuell skicklighet och ett gott bemötande. Som tandläkare kan du arbeta både i offentlig och i privat regi som allmäntandläkare eller specialist. Personliga utvecklingsmöjligheter inom yrket finns genom specialistutbildning och/eller genom forskarutbildning i eller utanför Sverige, med möjlighet till fortsatt akademisk karriär.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 13/A13

Urval:

En tredjedel av utbildningsplatserna tillsätts via betygspoäng, en tredjedel via högskoleprov och en tredjedel via alternativt urval. Det alternativa urvalet baseras på särskilda prov och intervju. För att få delta i det alternativa urvalet måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet. Vidare information, beskrivning av antagningsförfarandet samt anmälningsformulär finner du på www.mah.se/od/lokalantagning Observera att sista anmälningsdatum för att delta i det alternativa urvalet är den 1 april, 2017.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Tandläkarprogrammet är en utbildning för dig som trivs med att arbeta med människor och har en god känsla för service och kvalitet.

Studier enligt problembaserat lärande

Tandläkarutbildningen bedrivs enligt PBL, problembaserat lärande. PBL innebär att studierna baseras på fallstudier och problemlösning det vill säga att studenten själv tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar.

Studierna inleds med en introduktionskurs som ges gemensamt med tandhygienist- och tandteknikerutbildningen där du bl a lär dig arbetsformerna för problembaserat lärande. Utbildningen innebär att du utöver odontologi studerar basbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskap för att kunna fatta beslut och lösa de problem som du möter i din framtida yrkesroll. Patientbehandling inleds redan under utbildningens andra termin och under sista året deltar studenterna i verksamhetsförlagd utbildning vid någon av våra samarbetskliniker. Under utbildningen genomförs ett självständigt arbete med vetenskaplig inriktning på mastersnivå.

Att arbeta som tandläkare

Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar till att tandläkaryrket ständigt befinner sig i utveckling. Patientbehandlingen ställer stora krav på manuell skicklighet och ett gott bemötande. Som tandläkare kan du arbeta både i offentlig och i privat regi som allmäntandläkare eller specialist. Personliga utvecklingsmöjligheter inom yrket finns genom specialistutbildning och/eller genom forskarutbildning i eller utanför Sverige, med möjlighet till fortsatt akademisk karriär.

 

Intervjuer

Urval

Detta alternativa urvalet omfattar en tredjedel av platserna till utbildningen (de övriga urvalen sker via betyg och högskoleprov). Urvalet utförs i tre steg och tar totalt tre testdagar i anspråk. Alla som anmäler sig får en kallelse till det första testtillfället och därefter är det dina resultat som avgör om du går vidare till nästa steg, testtillfälle 2 och testtillfälle 3. Du kan läsa mer om urvalet och anmäla dig på www.mah.se/od/lokalantagning

För att kunna delta i det alternativa urvalet krävs att den sökande uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten till den aktuella utbildningen. Utöver behörighetskravet är det enbart resultaten som presteras som är av betydelse. Du måste också ansöka till utbildningen via Antagning.se.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
OGTDL version 1
Engelsk benämning:
Program in Dentistry
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 februari 2017
Fastställandedatum:
27 februari 2017
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
27 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

Upplägg

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid.
Utbildningen syftar till att ge den studerande kompetens att fatta beslut och att lösa odontologiska problem. Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande undergår snabb utveckling och förändring. Det är därför viktigt att den studerande utvecklar sin förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och lärande. Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande (PBL).
Olika tandvårdssituationer eller tandvårdsproblem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet. Det motiverar de studerande att söka basal kunskap utifrån ett behov av att förklara kliniska fenomen. Vetenskapsområden som t ex biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap, integreras i utbildningen för att på djupet förstå och förklara olika tillstånd inom odontologin.
I basgrupper som består av 7-8 studerande och en tutor bearbetas patientfall som utgör utgångspunkt för lärandet. Seminarier, föreläsningar, demonstrationer, laborationer och klinisk färdighetsträning kompletterar basgruppsarbetet. Den studerande har själv huvudansvaret för att inhämta kunskap och har stor frihet att välja sina kunskapskällor vilket förbereder studenten för ett livslångt lärande.
Klinisk färdighetsträning med behandling av egna patienter löper genom hela utbildningen och den kliniska aktiviteten ökar successivt från terminskurs 2 till terminskurs 10. Genom att studenterna arbetar i kliniken parallellt med de områden som de studerar teoretiskt, blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken.
Sekvenseringen av kurserna är bunden och tillåter en progressiv utveckling av de studerandes kompetens genom att mer och mer komplexa problem och sammanhang introduceras allteftersom de studerandes insikt och erfarenhet ökar. Klinisk färdighetsträning i laboratoriemiljö föregår alla kliniska moment. Under sista studieåret genomförs en del av den kliniska utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Tandläkarutbildningens vetenskapliga del löper genom hela utbildningen och studenterna genomför ett självständigt arbete på masternivå (examensarbete, 30hp) under fjärde och femte året.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
 • -
Vår 2019 - Termin 4
 • -
Höst 2019 - Termin 5
 • -
Vår 2020 - Termin 6
 • -
Höst 2020 - Termin 7
 • -
Vår 2021 - Termin 8
 • -
Höst 2021 - Termin 9
 • -
Vår 2022 - Termin 10
 • -

Lärandemål

Allmänna mål
I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
Tandläkarexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändring SFS 2006:1053, bilaga 2 Examensordning) följande mål för tandläkarexamen:
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa förmåga att självständigt diagnosticera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Lokala mål
För Tandläkarexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård.
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa ambition om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt
 • visa ett kritiskt förhållningssätt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.
Masterexamen i odontologi
Masterexamen i odontologi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 300 högskolepoäng inom tandläkarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng på avancerad nivå är genomfört.
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, kombineras Tandläkarexamen med Masterexamen i odontologi varvid nedanstående mål skall uppnås:
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom odontologi, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • visa fördjupad metodkunskap inom odontologisk vetenskap.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom odontologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För tandläkarexamen och för masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i odontologi om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet odontologi.

Examen

Tandläkarexamen, Masterexamen.

Övrigt

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Prov och bedömning
Till varje kurs finns en examinationsansvarig samt en examinationsgrupp som utses av Utbildningsnämnden. Examinationsgruppen ansvarar för planering och genomförande av examinationen.
En målrelaterad examination hålls i slutet av varje terminskurs. Vid examinationen bedöms kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska moment som färdighetsmoment. Som betyg förekommer godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i basgrupp och seminarier, godkänt deltagande i och genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingförmåga och förhållningssätt. Kursansvarig ansvarar för denna bedömning. Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Student som underkänts i kliniskt/ praktiskt moment får lov att gå om kursen en gång i enlighet med Högskole­förordningen 6 kap § 21.
Examensarbete, som genomförs på grundnivå samt på avancerad nivå, bedöms och examineras av examinationsansvarig. Vid bedömningen värderas examensarbetet, samt den studerandes insatser vid det uppsatsseminarium vid vilket examensarbetet examineras. Aktivt deltagande som respondent och opponent krävs för ett godkänt examensarbete.
Examinationstillfällen äger rum enligt följande:
Terminskurs 1, 3, 5, 7 och 9:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i januari
Examinationstillfälle 2: 10 veckor efter ordinarie tentamenstillfälle
Examinationstillfälle 3: i augusti månad.
Terminskurs 2, 4, 6 och 8:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i juni
Examinationstillfälle 2: i augusti månad
Examinationstillfälle 3: 10 veckor efter höstterminens start
Terminskurs 10:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i april/maj
Examinationstillfälle 2: i maj/juni månad
Examinationstillfälle 3: i augusti månad
Examination av självständigt arbete (examensarbete på masternivå):
Examinationsseminarium 1: terminsvecka 9, termin 10
Examinationsseminarium 2: terminsvecka 20, termin 10
Examinationsseminarium 3: augusti månad
Den studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Tentamenstillfällen ges endast under angivna tentamensperioder.
Efter andra examinationstillfället kan examinationsansvarig sammankalla en samrådsgrupp bestående av den studerande, examinationsansvarig, programansvarig, samt vid behov kursansvarig, aktuell tutor och studievägledare. Inför det tredje examinationstillfället har den studerande rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till terminskurs 2 (TV102A) finns inga tillträdesbegränsningar under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i obligatoriska moment och med godkänt resultat har deltagit i praktiska moment under termin 1.
Tillträdeskrav till övriga kurser är:

 1. Den studerande får endast restera med examination från närmast föregående terminskurs.
 2. Praktiska moment från samtliga föregående terminskurser skall vara godkända.
Avsteg från 2 kan göras beträffande kursplacering om endast mindre delar av praktiska moment kvarstår. Beslut om dispens fattas av kurs- och programansvarig i samråd med berörda kliniska ämnesföreträdare.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med kursansvarig och/eller studievägledare. Återupptagande av studier skall skriftligen anmälas för nästkommande termin till Utbildningsnämnden före den 15 maj respektive den 15 november.
Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Efter ny anmälan kan ytterligare ett år medges.
Studieuppehåll godkänns och registreras för maximalt fyra terminer i följd. Ansökan om återupptagande behandlas av Utbildningsnämnden. Om den studerande beviljats studieuppehåll, kan Utbildningsnämnden föreskriva att han/hon skall genomgå kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller förändrade utbildningsavsnitt.
Studieuppehåll med platsgaranti
Om det finns särskilda skäl som gör att du inte kan fortsätta studierna kan du begära studieuppehåll med platsgaranti. Särskilda skäl för att få studieuppehåll kan vara sociala eller medicinska skäl, till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Beslut om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.
Studieuppehåll utan platsgaranti
Studerande som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti har endast rätt att fortsätta studierna i mån av kursplats. Utbildningsnämnden har fastställt prioritetsgrupper som åberopas vid återupptagande av studierna. Studerande som inte anmält studieuppehåll inom föreskriven tid prioriteras inte. Kursplats prövas av Utbildningsnämnden.
Om det finns fler behöriga studerande än antalet tillgängliga kursplatser fördelas platserna enligt nedanstående rangordning. Vid behov företas lottning inom grupperna.
Prioritetsgrupper
 • Övriga synnerliga skäl för studieuppehåll. Studerande som inte fått kursplats på tidigare kurs pga. icke uppfylld behörighet placeras i denna prioritetsgrupp.
 • Behörig sökande från annan studieort som önskar kursplats i Malmö.
 • De som tilldelats kursplats men avbrutit studierna utan giltigt förfall eller utan att lämna anmälan.
Behörig studerande som efter studieuppehåll ansökt om återupptagande av studierna men som ej kunnat beredas plats på önskad termin flyttas inför nästa kurs upp till närmast högre prioritetsgrupp. Om detta gäller flera studerande bibehålls rangordningen inom och mellan prioritetsgrupperna.
Tillträde efter studieuppehåll
Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.
Tillgodoräknande
Studerande kan till Utbildningsnämnden begära att få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper från tidigare genomförd utbildning.
Antagning till senare del av program
Student som vill ansöka om antagning till senare del av program måste uppvisa godkända kurser från tidigare studieort. Antagning medges i mån av lediga kursplatser på aktuell kurs där kursplacering kan bli aktuell.
Det bör observeras att olika lärosäten kan ha olika upplägg och utformning av utbildningarna varför eventuell terminsplacering inte alltid kan motsvara tidigare genomförd utbildning.
Antagning av studerande med påbörjad eller avslutad odontologisk utbildning kan ske enligt nedanstående regler. Huvudansvarig för antagning och kursplacering är Utbildningsnämnden.
Behörighetskrav för studenter med påbörjad eller avslutad utbildning
Sökande skall uppfylla den grundläggande och särskilda behörigheten för tillträde till utbildningen.
Sökande skall med godkända studieresultat minst ha genomgått kurser motsvarande de som ges under termin 1 vid tandläkarutbildningen i Malmö.
Sökande som ej har svenska språket som modersmål skall ha motsvarande kunskaper som krävs för att följa grundutbildningen samt i ansökan kunna styrka sina kunskaper i svenska språket i enlighet med de krav som gäller för grundläggande behörighet.
För antagning krävs godkänt antagningsprov eller motsvarande bedömning. Antagningsprov kan till exempel motsvara slutexamen för den kurs som föregår den kurs till vilken den studerande är aktuellt för en kursplats. Rangordning sker efter resultat på antagningsprov/bedömning.
Studieortsbyte medges ej till termin 1. Till denna kurs kan man enbart bli antagen.
Internationalisering
De studerande har möjlighet att tillbringa en del av sin studietid vid ett utländskt universitet. På grundnivå kan perioden vara kortare i samband med utförande av ett vetenskapligt projekt. På avancerad nivå kan en längre sammanhängande period genomföras under senare delen av utbildningen.
Examensbevis och legitimation
När samtliga kurser inom utbildningen är avklarade inklusive godkänt självständigt arbete (examensarbete på masternivå) kan student ansöka om utfärdande av examensbevis.
Efter avlagd tandläkarexamen ansöker den examinerade om legitimation hos Socialstyrelsen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på institutionen OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Lena Eleonora Bäckström, studievägledare
Telefon: 040-6658461
Anders Hedenbjörk Lager, programansvarig
Telefon: 040-6658834

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema