Tandhygienistutbildning

Sammanfattning

Som tandhygienist undersöker du och registrerar patienternas munhälsostatus, ställer diagnoser samt förebygger och behandlar karies och tandlossning. Du lär dig även att analysera, utreda och dokumentera patienters behov av munhälsovårdande insatser liksom att kunna kommunicera och diskutera munhälsostatus och åtgärder för att förebygga och behandla oral ohälsa.
Tandhygienistprogrammet är treårig yrkesutbildning. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa, som till exempel om dess inverkan på det allmänna välbefinnandet samt om hur allmäntillståndet kan påverka den orala hälsan. Du arbetar med individer i olika åldrar; både barn, ungdomar, vuxna och äldre. Under utbildningen tränas du i kommunikation med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt arbetar med utåtriktad hälsoinformation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med forskningsanknytning inom huvudområdet odontologi med inriktning oral hälsa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 16/A14

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2021

Programkod:
OGTHU version 1
Engelsk benämning:
Program in Dental Hygiene
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
08 september 2020
Fastställandedatum:
08 september 2020
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
25 januari 2021

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Upplägg

Tandhygienistprogrammet vid Malmö universitet leder fram till en yrkesexamen. Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid. Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer. Utbildningens teoretiska avsnitt är förlagd till campus på Malmö universitet och klinisk färdighetsträning genomförs på studentkliniken på Universitetstandvården vid Odontologiska fakulteten. Den externa verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid Folktandvården.
Studierna ska leda fram till en självständig klinisk kompetens, omfattande kunskap och förståelse, interpersonell kommunikativ förmåga, problemlösning samt kliniskt beslutsfattande baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Olika tandvårdsscenarion som relaterar till de olika kursernas teoretiska och praktiska innehåll utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för utmaningsbaserat lärande, en studentcentrerad undervisning med arbete enskilt eller i grupp kompletterat med seminarier, föreläsningar, falldiskussioner, praktisk färdighetsträning på laboratorium och kliniskt arbete. Basvetenskaper såsom biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap, vilka behövs för att på djupet förstå och förklara olika tillstånd, blir integrerade i huvudämnet Odontologi med inriktning oral hälsa. Rekommenderad litteratur finns tillgänglig i kombination med att studenten uppmuntras och ges verktyg till att självständigt söka och värdera litteratur. Studenten har därför själv huvudansvaret för att inhämta kunskap, vilket förbereder för ett livslångt lärande.
Den kliniska färdighetsträningen inleds redan under den första och andra terminen, ökar därefter i omfattning och komplexitet och pågår under resterande utbildning. Genom att studenten arbetar i klinik parallellt med de ämnesområden som studeras teoretiskt blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken.
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten och medför därför en progression av studentens kompetens genom att mer och mer komplexa problem och sammanhang introduceras allteftersom studentens insikt, självständighet och erfarenhet ökar. Praktisk färdighetsträning i laboratoriemiljö föregår de kliniska momenten. En del av den kliniska utbildningen (extern verksamhetsförlagd utbildning) är förlagd till Folktandvården Skåne.
Studenten genomför ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete, 15 hp) som påbörjas under den fjärde terminen med huvudsaklig tyngdpunkt på den avslutande sjätte terminen. Examensarbetet redovisas såväl muntligt som skriftligt och examinationsmomentet omfattar även opposition på studentkamraters examensarbete.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2021:
Vår 2021 - Termin 1
Höst 2021 - Termin 2
Vår 2022 - Termin 3
Höst 2022 - Termin 4
Vår 2023 - Termin 5
Höst 2023 - Termin 6

Lärandemål

Allmänna mål
I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
• utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
Tandhygienistexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, Examensordning) följande mål för tandhygienistexamen:
Omfattning
Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
Mål
För tandhygienistexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandhygienist.
Kunskap och förståelse
För tandhygienistexamen skall studenten
• visa kännedom om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
• visa kunskap om och förståelse för den orala hälsans betydelse för individens välbefinnande samt det allmänna hälsotillståndets inverkan på den orala hälsan
• visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers orala hälsa
• visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
• visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga
För tandhygienistexamen skall studenten
• visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete för såväl patienter som för grupper
• visa förmåga att självständigt utföra orala undersökningar samt att utreda och analysera behov av insatser
• visa förmåga att genomföra och utvärdera behandlingsinsatser
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
• visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För tandhygienistexamen skall studenten
• visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående samt andra grupper
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För tandhygienistexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng (examensarbete).

Examen

Tandhygienistexamen.

Tandhygienistexamen
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för tandhygienistexamen uppfyllda. Malmö universitet utfärdar examensbevis efter ansökan.
För examina anges den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Dental Hygiene. För behörighet att utöva tandhygienistyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen följer EU-direktiven för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater (EES-avtalet Ds 1992:34).

Övrigt

Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Examination kan ske genom skriftliga, muntliga, digitala eller praktiska prov, individuellt eller i grupp. Studentens prestationer bedöms alltid individuellt.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registrering på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.
Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till terminskurs 3 ska terminskurs 1 vara godkänd.
För tillträde till terminskurs 4 ska terminskurserna 1 samt 2 vara godkända.
För tillträde till terminskurs 5 skall terminskurserna 1, 2 samt 3 vara godkända.
För tillträde till terminskurs 6 krävs att terminskurserna 1, 2, 3 samt 4 vara godkända.
Avsteg från krav för tillträde till ny kurs kan göras om endast mindre delar av praktiska moment kvarstår. Beslut om dispens fattas av programansvarig i samråd med kurs- och examinationsansvarig.
Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 6-8.
Internationalisering
Studenten har möjlighet både att förlägga studier utomlands och till internationalisering på hemmaplan. Studenter från andra tandhygienistutbildningar i världen kan få en del av sin utbildning vid Malmö universitet.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Studieadministration OD - Malmö universitet,

Anmälan

25 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema