Fördelen med programmet är att man kan hitta sin egen nisch och gå sin egen väg. Teori och praktik varvades och vi fick ofta ta del av pågående projekt där vi fick utgå från verkligheten. Det var väldigt lärorikt.

Boel Kjellsdotter, tidigare student

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Sammanfattning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som processledare - Urban Manager – och bidra till att skapa hållbara städer.
Syftet med utbildningen är att ge dig den kunskap och kompetens som krävs för att leda processer för utveckling av hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och kompetens som gör att du kan avväga och integrera olika aspekter i förhållande till verkliga utvecklingsprojekt. Du kommer även att utveckla din förmåga att förstå ledning av processer med flera och olikartade intressenter. Detta kommer du att göra i nära samarbete med programmets externa partnerorganisationer.
Utbildningen riktar sig till personer med olika bakgrund och är anpassad så att yrkesverksamma även har möjlighet att läsa på halvfart. Magisterprogrammet är ett samarbete mellan Malmö högskola och SLU-Alnarp. Vid SLU-Alnarp finns en tvåårig masterutbildning och du har i mån av plats möjlighet att läsa vidare direkt på det andra året vid SLU.
Utbildningen syftar till att göra dig väl förberedd för att på ett professionellt sätt ta dig an uppdrag som processledare för utveckling av hållbara städer. Som utexaminerad kan du arbeta både inom offentliga organisationer, t ex på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som har ett betydande intresse av stadsutveckling inom exempelvis fastighetsutveckling, byggande, urban design, miljö, energi och samhällsbyggnad.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Utbildningen ges av Malmö universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Det innebär att du får ta del av forskning och utbildningsresurser vid båda lärosäten.

Olika upplägg för studenter och yrkesverksamma

Eftersom utbildningen riktar sig både till studenter och yrkesverksamma har vi skapat en utbildning med en mycket flexibel struktur.

Du kan välja mellan att:

 • Ta en magisterexamen i byggd miljö.
 • Efter avslutad examen på Malmö universitet söka till senare del, och i mån av plats, fortsätta på mastersprogrammet på SLU.
 • Läsa på hel- eller halvfart.
 • Läsa en eller flera fristående kurser på halvfart med koncentrerad undervisning på eftermiddagen.

Efter examen

Efter utbildningen har du god kännedom om hållbarhetsperspektiv i stadsutveckling och om ledning och organisering av stadsutvecklingsprocesser för att främja hållbarhet. Som utexaminerad kan du arbeta både inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som har ett betydande intresse av stadsutveckling inom exempelvis fastighetsutveckling, byggande, urban design, miljö, energi och samhällsbyggnad.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
SAHSL version 8
Engelsk benämning:
Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Upplägg

Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att studenten läser två kurser parallellt.
Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.
I magisterutbildningen ingår följande kurser
Stadens utmaningar (15 hp) presenterar de problem som dagens städer står inför och olika perspektiv på hållbar stadsutveckling. Här diskuteras också olika synsätt på vad hållbar stadsutveckling kan innebära för den konkreta stadsutvecklingen. Kursen ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Hållbar utveckling i teori och praktik (15 hp) utgår från ett antal fallstudier som analyseras för att bygga upp en förståelse av vilka faktorer som skapar framgångsrika stadsutvecklingsprojekt som främjar hållbar utveckling. Kursen ges vid Malmö högskola och är en avancerad kurs inom byggd miljö.
Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling (15 hp) behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Studenten lär sig teorier och verktyg för att organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges vid Malmö högskola.
Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp) bygger på att studenten gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Studenten kan utgå från redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges vid Malmö högskola. Examinationen består av att skriftligt, muntligt och som utställning presentera ett konkret exempel på ett hållbart stadsutvecklingsprojekt. Kursen utgör ytterligare fördjupning i huvudområdet byggd miljö och fungerar som examensarbete i magisterutbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska studenten

 • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
 • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
 • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder för att skapa en hållbar utveckling,
 • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
 • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
 • visa förståelse av komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
 • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
 • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem i dialog med olika grupper.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Byggd miljö.
Master of Science (60 credits) with a Major in Built Environment.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling som är ett samarbete mellan SLU-Alnarp och Malmö Högskola. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199
Åse Falk, studieadministratör
Telefon: 040-6658039
Peter Parker, programansvarig
Telefon: 040-6657607

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2018.

03 september 2018 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2018.

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 50% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 50% Malmö Schema