Jag uppskattade verkligen att utbildningen var tvärvetenskaplig där vi fick lära oss att titta på samma fenomen från olika ämnesområden.

Frida Signahl, tidigare student

Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram

Sammanfattning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som rör ledarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan såväl offentliga, ideella som privata verksamheter inom den offentliga sektorn. Utbildningen är flervetenskaplig och du arbetar med praktiknära fallstudier både i grupp och individuellt. Under utbildningen utvecklar du din förståelse för ledarskapets roll i offentliga organisationer och betydelsen av medarbetarskap och grupprocesser. Du utvecklar också din förmåga att delta i och leda förändringsarbete samt att kunna förstå organisatoriska förändringsprocesser ur olika teoretiska perspektiv. Du får insyn i den komplexitet som samverkan i politiskt styrda verksamheter innebär, samt ökar din förmåga att arbeta i miljöer som kräver flexibilitet och förhandling. Du tränas i att självständigt formulera och analysera aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. Efter genomgången utbildning har du fördjupade kunskaper om ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling samt samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.

Urval:

Högskolepoäng 30% Alternativt urval 70%

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Vill du arbeta med frågor som rör ledarskap och verksamhetsutveckling?

Det här är en utbildning som passar dig som har en kandidatexamen och vill arbeta med ledarskapsfrågor inom offentlig verksamhet. Din examen kan du ha inom ett närliggande ämne eller ett som ligger längre ifrån, beroende på vilken karriär du tänker dig. Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap.

Vad lär jag mig under utbildningen?

I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter. Du gör både egna arbeten och grupparbeten och du gör studier med nära koppling till arbetslivet.

I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete där du kan passa på att inrikta dig mot ett område som du vill fördjupa dig i och kanske arbeta med i framtiden.

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn. Förmåga att överblicka, analysera och kommunicera analyser av olika fält behövs i allt högre grad i många offentliga verksamheter. Potentiella arbetsgivare finns inom kommunala, regionala, statliga och ideella verksamheter, men även inom EU och i olika former av privat/offentligt partnerskap.

 

Intervjuer

Urval

30 % av platserna till utbildningen tillsättes genom urvalsgrunden akademiska poäng, 70 % av platserna tillsättes genom så kallat alternativt urval. För att delta i det alternativa urvalet ska sökande ladda upp ett kompletterande dokument.

Så här ansöker du genom alternativt urval

 

 1. Ansök till utbildningen via Antagning.se.
 2. Fyll i det kompletterande dokumentet, ladda upp och bifoga det till din ansökan via Antagning.se.
 3. Det kompletterande dokumentet måste vara uppladdat till Antagning.se senast sista ansökningsdagen. 

Ladda ner dokumentet här

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
SALOO version 8
Engelsk benämning:
Leadership and Public Organization: One-year master programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.

Upplägg

Lokal profil
Utbildningen riktar sig till studenter som planerar att arbeta inom den offentliga sektorn med frågor som rör ledarskap och medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan med aktörer från offentliga verksamheter (kommun, region, departement, länsstyrelse), ideella verksamheter och olika former av privat/offentligt partnerskap. Det handlar om att förstå och verka i politiskt styrda organisationer, som ställer höga krav på öppenhet i beslutsprocesser. Ledarskap och offentlig organisation vid Malmö universitet har en flervetenskaplig bas med fokus på att utveckla hållbara lednings- och organiseringsprocesser.
Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom området ledarskap och organisation.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101:
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • kunskap och förståelse inom området ledarskap och offentlig organisation, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området såsom det offentliga ledarskapets förutsättningar i organisationer som ständigt har att hantera krav på förändring och samverkan samt insikt i aktuella forskningsfrågor,
 • fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder såsom, casemetodik inom området ledarskap och offentlig organisation
Färdighet och förmåga
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa organisatoriska och samhälleliga företeelser, frågeställningar och situationer inom området ledarskap och offentlig organisation,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom områden såsom, ledarskap, offentlig organisering, samverkan och förändringsarbete samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom området för ledarskap och offentlig organisation, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom området ledarskap och offentlig organisation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att inom området ledarskap och offentlig organisation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom områdena offentlig organisation, ledarskap, samverkan och förändringsarbete.

Examen

Magisterexamen.

Magisterexamen med huvudområde Ledarskap och organisation (Master of Arts (60 credits) with a Major in Leadership and Organization). Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng på avancerad nivå med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Anders Edvik, programansvarig
Telefon: 040-6657316
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-94113

Öppen för sen anmälan

Ansök