Sexologi, masterprogram

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
SASXL version 3
Engelsk benämning:
Master´s programme in Sexology
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
28 februari 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2008

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Upplägg

Utbildningen leder till en masterexamen med nedanstående examensbenämning. Efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-5 enligt översikten har studenten uppfyllt kraven för en magisterexamen i sexologi. Utbildningen till master i sexologi avser även att utgöra grund för auktorisation som sexolog.

Under programmets första terminer (1-4) bedrivs studierna på halvfart medan de sista terminerna (5-6) anordnas som heltidsstudier. Studietiden för magisterexamen är två år medan den sammanlagda studietiden för masterexamen är tre år.

Översikt

Termin 1
Sexualitet, kön och kultur, 8 hp SX611A
Kropp, psyke och sexualitet, 7 hp SX612A

Termin 2
Sexuella livsstilar, riktningar och variationer, 7 hp SX621A
Sexualupplysning, prevention och rådgivning, 8 hp SX622A

Termin 3
Sexologi som kunskaps- och forskningsområde, 7 hp SX631A
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 8 hp SX632A

Termin 4
Examensarbete, 15 hp (elektiv kurs) SX641A
Sexualitet i ord och bild, 8 hp (elektiv kurs) SX642A
Politik, kultur och sexuallagstiftning, 7 hp (elektiv kurs) SX643A

Termin 5
Sexuell hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv, 7 hp SX651A
Klinisk sexologi, 15 hp SX652A
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 8 hp SX653A

Termin 6
Examensarbete, 30 hp (elektiv kurs) SX661A
Examensarbete, 15 hp (elektiv kurs) SX662A
Sexualitet och missbruk, 7 hp (elektiv kurs) SX663A
Sexualitet och funktionshinder, 8 hp (elektiv kurs) SX664A

Självständigt arbete (examensarbete)
Studenter som avser att uppnå en magisterexamen skriver ett examensarbete i form av en uppsats omfattande 15 högskolepoäng. Studenter som planerar att genomföra hela masterprogrammet kan antingen skriva två examensarbeten om 15 högskolepoäng eller ett om 30 högskolepoäng.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till respektive studieår krävs godkända kurser från närmast föregående studieår.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Undervisningen utgår från ett studentaktivt lärande och är projektbaserad. Detta understöds genom föreläsningar av ett mer teoretiskt och metodinriktat slag, både vid högskolan och via Internet. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9 -11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2010:
Höst 2010 - Termin 1
Vår 2011 - Termin 2
Höst 2011 - Termin 3
Vår 2012 - Termin 4
Höst 2012 - Termin 5
Vår 2013 - Termin 6
 • Examensarbete i Sexologi, 15 hp (SX662A) valbar
  Huvudområde: Sexologi
 • Examensarbete i Sexologi, 30 hp (SX661A) valbar
  Huvudområde: Sexologi
 • Sexualitet och missbruk, 7 hp (SX663A) valbar
  Huvudområde: Sexologi
 • Sexualitet och funktionshinder, 8 hp (SX664A) valbar
  Huvudområde: Sexologi
Höst 2013 - Termin 7
 • -
Vår 2014 - Termin 8
 • -

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för masterexamen i sexologi
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa kunskap om och förståelse för sexualitet i ett individuellt och sociokulturellt perspektiv,
- visa kunskap om och förståelse för sexologi som teoretiskt och praktiskt verksamhetsområde,
- visa kunskap om metoder för information, upplysning och undervisning om sexualitet samt om förändrings- och behandlingsarbete inom det sexologiska verksamhetsområdet, och
- visa kunskap om teorier, modeller, och ideologier som beskriver och förklarar sexuell hälsa och sexuella problem i samhället.


Färdighet och förmåga
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa förmåga att tillämpa kunskaper om sexualitet biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga aspekter,
- visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa orsakssamband för sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella problem,
- visa förmåga att självständigt kunna företa sexologiska undersökningar och behandlingar,
- visa förmåga att kritiskt granska kulturella och normativa aspekter på sexualitet i samhället, och
- visa förtrogenhet med centrala begrepp, etiska teorier och principer, vetenskapliga synsätt och kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för det sexologiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa förmåga att inom kunskapsområdet sexologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen i sexologi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om 30 högskolepoäng eller två om vardera 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Utbildningsprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas socionomer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, sjuksköterskor och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. Studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska moment och studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av såväl kunskap som självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.

Examen

Masterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen i sexologi uppfyllda. Möjlighet finns till en etappavgång för magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Masterexamen i sexologi respektive Magisterexamen i sexologi. I den engelska översättningen anges Master (Two Years) of Science in Sexology respektive Master (One Year) of Science in Sexology.

Övrigt

Denna masterutbildning går på halvfart termin 1-4 och på helfart termin 5-6.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Sexologi.

Mer information om utbildningen

Charlotta Holmström, programansvarig
Telefon: 040-6657439
Lars Plantin, programansvarig
Telefon: 040-6657408
Carina Nina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-6657783