Sexologi, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
SASXM version 6
Engelsk benämning:
Sexology, Master Program
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
23 april 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 juni 2011

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Upplägg

Utbildningen leder till en masterexamen med nedanstående examensbenämning.

Studierna bedrivs på halvfart (fyra år) med möjlighet att läsa helfart sista året (tre år).

Självständigt arbete (examensarbete)
Studenter som avser att uppnå en masterexamen skriver ett examensarbete i form av en uppsats omfattande 30 hp.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till termin 4 krävs godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp. För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B).

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Undervisningen utgår från ett studentaktivt lärande och är projektbaserad. Detta understöds genom föreläsningar av ett mer teoretiskt och metodinriktat slag, både vid högskolan och via Internet. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuellauppgifter i enlighet med respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till tvåomtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt
fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighetmed föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9 -11, 20 §§
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Höst 2020 - Termin 7

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för masterexamen i sexologi
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa kunskap om och förståelse för sexualitet i ett individuellt och sociokulturellt
perspektiv,
- visa kunskap om och förståelse för sexologi som teoretiskt och praktiskt verksamhetsområde,
- visa kunskap om metoder för information, upplysning och undervisning om sexualitet
samt om förändrings- och behandlingsarbete inom det sexologiska verksamhetsområdet, och
- visa kunskap om teorier, modeller, och ideologier som beskriver och förklarar sexuell
hälsa och sexuella problem i samhället.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa förmåga att tillämpa kunskaper om sexualitet biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga aspekter,
- visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa orsakssamband för sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella problem,
- visa förmåga att självständigt kunna företa sexologiska undersökningar och behandlingar,
- visa förmåga att kritiskt granska kulturella och normativa aspekter på sexualitet i samhället, och
- visa förtrogenhet med centrala begrepp, etiska teorier och principer, vetenskapliga synsätt och kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för det sexologiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i sexologi skall studenten
- visa förmåga att inom kunskapsområdet sexologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen i sexologi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Lokal profil
Utbildningsprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas socionomer, kriminologer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, sjuksköterskor och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. Studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska moment och studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av såväl kunskap som självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.

Examen

Masterexamen.

Masterexamen i sexologi.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen i sexologi uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Masterexamen i sexologi. I den engelska översättningen anges Master (Two Years) of Science in Sexology.