Ekonomi och IT: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
SGEOI version 1
Engelsk benämning:
Business and Information Technology: Technology and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
14 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
17 oktober 2008

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B

Upplägg

Utbildningen i ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap.


Programmen inom Teknik, ekonomi och ledarskap är uppbyggda kring 30 högskolepoängskurser på 1-30, 31-60 och 61-90 högskolepoängsnivå inom ämnesfälten: Biomedicinsk teknologi, Företagsekonomi, Informationssystem, Datavetenskap och Data- och telekommunikationsteknik samt Projektledning och Matematik/Naturvetenskap på 1-30 högskolepoängs nivån. Samtliga kurser genomförs på halvfart och sträcker sig således över ett läsår.

Heltidsstuderande studenter läser två 30 högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Varje kurs på 1-30 och 31-60 högskolepoängsnivå har en del (6 högskolepoäng till 8 högskolepoäng) som avsätts för gränsöverskridande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivån innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bl.a. att studenter som deltar i olika kurser ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, case-studier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2010:
Höst 2010 - Termin 1
Vår 2011 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2011 - Termin 3
Vår 2012 - Termin 4
Höst 2012 - Termin 5
Vår 2013 - Termin 6
Kommentar:

Samtliga kurser läses på halvfart, med början på höstterminen och fortsättning på vårterminen. Under termin 3-6 läses Företagsekonomi obligatoriskt, parallellt med valbara kurser.

Valbara kurser, totalt 30 hp för Högskoleexamen och 60 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom Teknik, ekonomi och ledarskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Ekonomi och IT.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:


Omfattning 120 hp
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom området Ekonomi och IT
 • visa grundläggande kunskap om begrepp, modeller och teorier inom området Ekonomi och IT
 • visa kunskap om några vetenskapliga metoder tillämpliga inom området Ekonomi och IT
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information för att, inom givna tidsramar, formulera svar på väldefinierade frågeställningar
 • visa förmåga att tillämpa områdets modeller och teorier vid lösning av företagsekonomiska och IT-relaterade problem
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande inom området Ekonomi och IT med olika målgrupper
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom Ekonomi
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna analysera problemställningar och behov inom Ekonomi samt kunna diskutera möjliga lösningar.
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov för att lösa en uppgift, finna relevant information och kunna ta denna till sig och sätta den i ett sammanhang
 • kunna arbeta självständigt och i grupp ta ansvar för sitt eget lärande
 • förstå vikten av och förutsättningar för en hållbar utveckling

Omfattning 180 hp
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom Ekonomi och IT, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att tillämpa områdets modeller och teorier vid lösning av företagsekonomiska och IT-relaterade problem
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom Ekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • förstå vikten av och förutsättningar för en hållbar utveckling

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Högskolexamen i Ekonomi med IT omfattande 120 högskolepoäng kräver minst 60 högskolepoäng med progression i Företagsekonomi samt minst 30 högskolepoäng i Informationssystem.

Kandidatexamen i Ekonomi med IT omfattande 180 högskolepoäng kräver minst 90 högskolepoäng med progression i Företagsekonomi samt minst 30 högskolepoäng i Informationssystem.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.