Ekonomi och IT: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
SGEOI version 2
Engelsk benämning:
Business and Information Technology: Technology and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
24 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B

Upplägg

Utbildningen i ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap.

Programmen inom Teknik, ekonomi och ledarskap är uppbyggda kring 30-högskolepoängskurser inom ämnesfälten Biomedicinsk teknologi, Företagsekonomi, Informationssystem, Datavetenskap och Data- och telekommunikationsteknik, Projektledning och Matematik/Naturvetenskap. Samtliga kurser genomförs på halvfart och sträcker sig således över ett läsår.

Heltidsstuderande studenter läser två 30 högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Varje kurs på 1-30 och 31-60 högskolepoängsnivå har en del som avsätts för ämnesövergripande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivån innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, case-studier, laborationer, seminarier, handledning och självstudier.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

För Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik skall följande kurser vara slutförda:

 • EK201A Företagsekonomisk grundkurs 30 hp, G1N
 • EK102T Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt 30 hp, G1E
 • DA301T Informationssystem I 30 hp, G1N
 • Valfria kurser om minst 30 högskolepoäng.


För Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik skall följande kurser vara slutförda:

 • EK201A Företagsekonomisk grundkurs 30 hp, G1N
 • EK102T Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt 30 hp, G1E
 • EK103A Företagsekonomisk fördjupningskurs 30 hp, G2E
 • DA301T Informationssystem I 30 hp, G1N
 • Valfria kurser om minst 60 högskolepoäng.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6
Samtliga kurser läses på halvfart, med början på höstterminen och fortsättning på vårterminen. Under termin 3-6 läses Företagsekonomi obligatoriskt, parallellt med valbara kurser.

Valbara kurser, totalt 30 hp för Högskoleexamen och 60 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom Teknik, ekonomi och ledarskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och informationsteknik.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:


Omfattning 120 hp
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
 • visa grundläggande kunskap om begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomi och grundläggande kunskap om begrepp och modeller inom informationsteknik
 • visa kunskap om hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur ämnesövergripande projekt utvecklas och genomförs
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom företagsekonomi
 • visa förmåga att tillämpa företagsekonomiska modeller och teorier vid lösning av IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande inom företagsekonomi och informationsteknik med olika grupper
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det företagsekonomiska området
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom området för utbildningen
 • kunna arbeta självständigt och i grupp ta ansvar för sitt eget lärande
 • visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en hållbar utvecklingOmfattning 180 hp
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om några tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomi och grundläggande kunskap om begrepp och modeller inom informationsteknik
 • visa kunskap om hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • visa förståelse av att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse av hur ämnesövergripande projekt utvecklas och genomförs
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter, inom givna tidsramar
 • visa förmåga att analysera hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande företagsekonomi och informationsteknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra företagsekonomiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en hållbar utveckling

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik.

Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.