Ekonomi och IT

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
SGFEI version 1
Engelsk benämning:
Business and IT
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Heltidsstuderande studenter läser två 30 högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Samtliga kurser läses på halvfart, med början på höstterminen och fortsättning på vårterminen. Förkunskapskraven, enligt kursplanerna för kurserna inom utbildningsprogrammet, gäller för studenternas studiegång inom utbildningsprogrammet.

Kurser Företagsekonomi I och Informationssystem I introducerar väsentliga begrepp, modeller och teorier inom respektive ämne. Kursen Företagsekonomi II på 31-60 högskolepoängsnivå har en del som avsätts för ämnesövergripande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivån innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Under termin 3-6 läses Företagsekonomi II och III obligatoriskt, parallellt med valbara kurser. Valbara kurser, totalt 60 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom företagsekonomi, organisation och ledarskap, teknik, datavetenskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola eller annat lärosäte

Ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen. I flera av kursmomenten är arbetsformen case eller projekt som relateras till IT, IT-företag eller IT-relaterad organisatorisk och företagsekonomisk problematik. Dessa arbetsformer innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot deras förväntade professioner.

Studentens lärande sker genom föreläsningar, projektarbete, övningar, case-studier, laborationer, seminarier, handledning och självstudier.

Utbildningsprogrammet genomförs så att studenterna ges möjlighet att utveckla förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

För Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik skall följande kurser vara slutförda:

 • EK210A, Företagsekonomi I, 30 hp, G1N
 • DA301T, Informationssystem I, 30 hp, G1N
 • EK220A, Företagsekonomi II, 30 hp, G1E
 • EK230A Företagsekonomi III, 30hp, G2E
 • Valfria kurser om minst 60 högskolepoäng.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6
Kurserna läses normalt på halvfart under ett läsår med början på en hösttermin och fortsättning på vårterminen. Under termin 3-6 (höstterminen 2014 till vårterminen 2016) läses Företagsekonomi obligatoriskt, parallellt med valbara/valfria kurser.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och informationsteknik.

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomi.
 • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom IT.
 • visa förståelse av hur företagsekonomi och IT relateras till varandra.
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om några tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förståelse av att sammanhang och problem mellan företagsekonomi och IT kan ses ur olika perspektiv.
 • visa kunskap om hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt, speciellt i relation till IT.
 • visa förståelse av hur ämnesövergripande projekt inom företagskonomi och IT utvecklas och genomförs.

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter, inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att analysera hur företag och andra verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt speciellt i relation med IT.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom företagsekonomi och IT.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade.
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande företagsekonomi och IT.

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra företagsekonomiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera hans/hennes behov av ytterligare kunskap och att utveckla hans/hennes kompetens inom ekonomi och IT.
 • visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en hållbar utveckling.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot informationsteknik.

Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Information Technology.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.