Ekonomi och IT

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2014

Programkod:
SGFEI version 2
Engelsk benämning:
Business and IT
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Under termin 1-2 läses Företagsekonomi I och Informationssystem I obligatoriskt och parallellt. Under termin 3-6 läses Företagsekonomi II och III obligatoriskt, parallellt med valbara kurser. Valbara kurser, totalt 60 högskolepoäng för kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot informationsteknik kan väljas i olika ämnen inom datavetenskap, teknik, organisation och ledarskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola eller annat lärosäte.

Kurserna Företagsekonomi I och Informationssystem I introducerar väsentliga begrepp, modeller och teorier inom respektive ämne. Kursen Företagsekonomi II på 31-60 högskolepoängsnivå har en del som avsätts för ämnesövergripande projektarbete. Företagsekonomi III på 61-90 högskolepoängsnivån innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Förkunskapskraven, enligt kursplanerna för kurserna inom utbildningsprogrammet, gäller för studenternas studiegång inom utbildningsprogrammet.

Ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen. I flera av kursmomenten är arbetsformen case eller projekt som relateras till IT, IT-företag eller IT-relaterad organisatorisk och företagsekonomisk problematik. Dessa arbetsformer innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot deras förväntade professioner.

Studentens lärande sker genom föreläsningar, projektarbete, övningar, case-studier, laborationer, seminarier, handledning och självstudier.

Utbildningsprogrammet genomförs så att studenterna ges möjlighet att utveckla förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Under rubriken Innehåll framgår vilka kurser som tillsammans med 60 valbara högskolepoäng är obligatoriska för Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2014:
Höst 2014 - Termin 1
Vår 2015 - Termin 2
  • Se kommentar nedan
Höst 2015 - Termin 3
Vår 2016 - Termin 4
Höst 2016 - Termin 5
Vår 2017 - Termin 6
  • Se kommentar nedan
Kurserna läses normalt på halvfart under ett läsår med början på en hösttermin och fortsättning på vårterminen. Under termin 3-6 (höstterminen 2015 till vårterminen 2017) läses Företagsekonomi obligatoriskt, parallellt med valbara/valfria kurser.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och informationsteknik.

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

  • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomi.
  • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom IT.
  • visa förståelse av hur företagsekonomi och IT relateras till varandra.
  • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om några tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
  • visa förståelse av att sammanhang och problem mellan företagsekonomi och IT kan ses ur olika perspektiv.
  • visa kunskap om hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt, speciellt i relation till IT.
  • visa förståelse av hur ämnesövergripande projekt inom företagskonomi och IT utvecklas och genomförs.

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter, inom givna tidsramar.
  • visa förmåga att analysera hur företag och andra verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt speciellt i relation med IT.
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom företagsekonomi och IT.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
  • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade.
  • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande företagsekonomi och IT.

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
  • visa förmåga att göra företagsekonomiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera hans/hennes behov av ytterligare kunskap och att utveckla hans/hennes kompetens inom ekonomi och IT.
  • visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en hållbar utveckling.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot informationsteknik.

Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Information Technology.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.