Internationella relationer

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
SGINT version 6
Engelsk benämning:
International Relations
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
30 november 2006
Fastställandedatum:
09 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
30 november 2006

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Internationella relationer (IR) är ett integrerat flervetenskapligt ämne som innefattar en rad olika teoretiska perspektiv som söker belysa och förklara relationer mellan olika aktörer i det internationella systemet. IR innehåller en betoning på internationell politik men inbegriper även internationell rätt och internationell ekonomi.

Det övergripande syftet med kandidatprogrammet i Internationella relationer är att ge studenten förutsättningar att nå insikter och kunskaper om de internationella relationernas grundläggande drag och föränderlighet, förhållandet mellan individ och stat, det internationella systemets karaktär och funktionssätt samt framväxten av internationella normer, exempelvis inom mänskliga rättighetsområdet. Programmet syftar därtill att ge insikter och kunskaper kring ämnesområdets framträdande teoretiska ansatser och aktuella
forskningsdebatter. Programmet syftar också till att ge studenten de analytiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta med IR-relaterade frågeställningar i såväl nationell som internationell miljö, t.ex. inom frivilligorganisationer, nationella myndigheter och internationella organisationer.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier och leder till en kandidatexamen i
Internationella relationer. Termin ett omfattar studier i Internationella relationer I. Denna termin är organiserad enligt den multi-teoretiska princip som karaktäriserar programmet, dvs. olika teoretiska perspektiv på internationella relationer behandlas för att ge en teoretisk bas för fortsatta studier. Termin två utgörs av studier i mänskliga rättigheter 1-30 vilket innebär att studenterna får grundläggande kunskaper i mänskliga rättigheter ur ett juridiskt, politiskt och filosofiskt perspektiv. Internationella relationer
II, termin tre, bygger vidare på de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna, men fokuserar även på specifika processer och strukturer centrala för framväxten av, och internaktionerna i, det samtida internationell systemet. Dessutom behandlas metod- och forskningsfrågor i relation till internationella relationer. Termin fyra och fem ger möjlighet till valfria kurser i Sverige eller utomlands alternativt till praktik (under en av terminerna) som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen. Termin sex omfattar studier i internationella relationer på kandidatnivå,
Internationella relationer III, vilket inkluderar ett uppsatsarbete om 15 hp.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6
Termin fyra och fem ger möjlighet till valfria kurser i Sverige eller utomlands alternativt till praktik (under en av terminerna) som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa kunskap om hur det som idag benämns internationella relationer vuxit fram samt vilken inverkan globaliserings- och regionaliseringsprocesser har på internationella relationer;

- visa kunskap om de olika perspektiv och teoribildningar som ligger till grund för hur internationella relationer debatteras och analyseras;

- visa kunskap om förhållandet mellan Internationella relationer och Mänskliga rättigheter och

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att i tal och skrift kunna sätta centrala teorier och begrepp i relation till världspolitikens historiska och samtida utveckling;

- visa förmåga att identifiera, definiera och problematisera vetenskapliga problem, begrepp och perspektiv inom ämnet Internationella relationer;

- visa förmåga att formulera och inom givna tidsramar genomföra självständig analys (individuellt och i grupp) av vetenskapliga problem av IR-karaktär och

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över centrala IR-frågeställningar;

- visa förmåga att reflektera kring det egna förhållningssättet till centrala IR-frågeställningar och

- visa förmåga att inom IR-området göra bedömningar med hänsyn till olika metodologiska aspekter.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Internationella relationer