Första terminen fick vi träffa olika personer som berättade om sina erfarenheter från arbetslivet och det var jättespännande. Utbildningen är väldigt bred och det ingår också praktik.

Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Svenska (3) och engelska (6) ). Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller, i de fall där examen i socialt arbete/social work inte kan erhållas, motsvarande utbildning med inriktning beteende- eller samhällsvetenskap.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Kompletteringsutbildningen vänder sig till personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap. Kompletteringsutbildningen ska ge möjlighet att utifrån tidigare utbildning komplettera den genom att följa fyra terminer på socionomprogrammet.Utbildningen syftar till att ge en allmän kompetens i socialt arbete.

Utbildningen förbereder för ett arbete inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer. Som socialarbetare finns det möjlighet att arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De stora verksamheterna inom området för socialt arbete är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2021

Programkod:
SGKOM version 7
Engelsk benämning:
Complementary education for people with completed foreign higher education in social work.
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
26 juni 2017
Fastställandedatum:
15 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter utbildningsplan fastställd:
15 juni 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Svenska (3) och engelska (6) ). Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller, i de fall där examen i socialt arbete/social work inte kan erhållas, motsvarande utbildning med inriktning beteende- eller samhällsvetenskap.

Upplägg

Kompletteringsutbildningen är tvåårig och fördelad över fyra terminer om vardera 30 hp. Totalt omfattar utbildningen 120 hp. Kompletterings-utbildningen följer de ordinarie kurserna på Socionomprogrammets termin 1, 3, 4 och 5.

Utbildningen förbereder för ett arbete inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer. Som socialarbetare finns det möjlighet att arbeta som exempelvis socialsekreterare, kurator och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena inom socialt arbete är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. Kompletteringsutbildningen skall ge möjlighet till att, utifrån tidigare utländsk högskoleutbildning kompletterat med fyra av socionomprogrammets terminer, bereda studenten möjlighet att arbeta inom socialt arbete. Kompletteringsutbildningen ger en allmän kompetens och studenten erhåller ett intyg efter genomförd och godkänd kompletteringsutbildning.

Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan. Rätt till omtentamen Student som underkänts i tentamen för kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen. För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga.

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19§§. För kurser under termin 4 används uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till termin 2 krävs godkända kurser om minst 21,5 hp från termin 1 (SC111K) i kompletteringsutbildningen. För tillträde till termin 3 krävs godkända kurser om minst 50 hp från termin 1 (SC111K) och termin 2 (SC131K) i kompletteringsutbildningen. För tillträde till termin 4 krävs 75 hp från termin 1-3(SC111K, SC131K och SC141K) i kompletteringsutbildningen. Dessa poäng skall inkludera termin 2 (SC131K), 30 hp.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2021:
Vår 2021 - Termin 1
Höst 2021 - Termin 2
Vår 2022 - Termin 3
Höst 2022 - Termin 4

Lärandemål

Mål för kompletteringsutbildningen
Det övergripande målet med kompletteringsutbildningen är att studenten ska erhålla sådana kunskaper som krävs för att kunna arbeta inom socialt arbete. Målen nedan är formulerade i relation till Mål för kandidatexamen, Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kompletteringsutbildning skall studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kompletteringsutbildning skall studenten kunna:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kompletteringsutbildning skall studenten kunna:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokalt mål för kompletteringsutbildningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kompletteringsutbildning skall studenten kunna:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta juridiska aspekter.

Pedagogisk grundsyn
Kompletteringsutbildningen vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan studentens förkunskaper, aktuella kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska moment och studenternas tidigare erfarenheter är en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning. Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för sin egen kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det sociala arbetet.

Personlig professionell utveckling (PPU)
Kompletteringsprogrammet förbereder studenten för att kunna arbeta med människor i utsatta livssituationer. Detta arbete kräver en kombination av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personlig mognad. Grunden för den professionella kompetensen läggs under utbildningen, som bygger på studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Den innehåller därför såväl teoretiska moment som moment som fokuserar studentens personliga professionella utveckling. Under terminerna 1,3 och 4 tränas den professionella utvecklingen i s.k. PPU-grupper.
6. Examen
Kompletteringsutbildningen ger en allmän kompetens för att kunna arbeta inom socialt arbete och studenten erhåller ett intyg efter genomförd och godkänd kompletteringsutbildning.

Examen

Ingen examen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Åse Ekberg, programansvarig
Telefon: 040-6657949
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462

Anmälan

18 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-15105

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö

20 januari 2020 Dagtid 100% Malmö

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö

21 januari 2019 Dagtid 100% Malmö