Mångfaldsstudier: Arbetsliv, migration, genus

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Utbildningen handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, om jämställdhet maktrelationer, relationer mellan grupper och om arbete mot diskriminering.

Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhällslivet. Du lär dig argumentation, problemformulering, muntlig och skriftlig kommunikation samt att analysera sociala sammanhang. Programstrukturen bygger på ett gemensamt basår, då du bl a läser omvärldsanalys och akademiskt skrivande. Därefter väljer du inriktning inom tre områden: Internationell migration och etniska relationer (IMER), Arbetsvetenskap och Genusvetenskap.

Programmet ger också möjlighet att komplettera med kurser i andra samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Du kan även välja en praktikkurs och/eller att studera utomlands en termin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
SGMAG version 3,1
Engelsk benämning:
Diversity Studies: Working Life, Migration and Gender
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
12 april 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
13 juni 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Termin 1
Termin 1 är en introduktionstermin där programmets övergripande tema presenteras från en bred humanistisk-samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Den inledande kursen, Introduktion till mångfaldsstudier, följs av två kurser som syftar till att utveckla studentens språkliga och analytiska färdigheter.

Introduktion till mångfaldsstudier, 15 hp
Akademiskt språkbruk, 7,5 hp
Omvärldsanalys för mångfaldsarbete, 7,5 hp

Termin 2
Termin 2 består av fyra kurser som, liksom introduktionskursen, syftar till att presentera och problematisera programmets övergripande mångfaldstema, här utifrån ämnesteoretiska perspektiv som tydligt knyter an till programmets tre huvudområden: IMER, Arbetsvetenskap och Genusvetenskap. I de tre inledande kurserna på terminen belyses viktiga perspektiv på samhällelig mångfald och förändring: social omvandling, social kategorisering samt rättigheter. Den avslutande kursen är ämnesspecifik och väljs utifrån vilket huvudområde som studenten avser ta ut sin kandidatexamen i.

Social omvandling, 7,5 hp
Social kategorisering, 7,5 hp
Rättigheter i samhälls- och arbetslivet, 7,5 hp
Beroende av valt huvudämne läses en av följande kurser:
- Arbete individ och hälsa 7,5hp (Arbetsvetenskap)
- Migrationens orsaker och konsekvenser 7,5hp (IMER)
- Kropp, sexualitet och politisk kamp 7,5hp (Genusvetenskap)

Termin 3
Termin 3 består av kurser specifika för respektive huvudområde. Kurserna under denna termin utgör programmets s.k. påbyggnadsnivå och innefattar moment av vetenskaplig metod samt fortsatta färdighetstränande moment.

Arbetsvetenskap:

- Arbetsorganisation och ledarskap, 15 hp
- Personalekonomi och personalarbete, 15hp

IMER:

- Mångfaldens utmaningar - tillhörighet och utanförskap, 15 hp
- Global migration och den lokala arbetsmarknaden, 15 hp

Genusvetenskap:

- Från jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik, 15 hp
- Vetenskaplig forskningsmetodik, 7,5 hp
- Självständigt vetenskapligt arbete, 7,5 hp

Termin 4 och 5
Beroende på valt huvudområde utgörs termin 4 och 5 av antingen fritt valbara kurser inom samhällsvetenskap-humaniora eller en kombination av sådana kurser och inriktningsspecifika kurser som utgör obligatoriska komplement till kurserna inom huvudområdet. Terminerna 4-5 är en period som kan rymma utbytesstudier vid utländska lärosäten eller andra ämnesstudier inom samhällsvetenskap-humaniora, men den kan också utgöra en period för profilering, där studenten ges möjlighet att läsa kurser som fördjupar hans/hennes kunskaper och färdigheter relaterat till ett specifikt verksamhetsfält på arbetsmarknaden. Under termin 4 och 5 erbjuds också en praktikkurs som valbar kurs.

Termin 6
Termin 6 utgör programmets s.k. fördjupningsnivå inom huvudområdet och består av tre kurser: en metodkurs, en ämnesspecifik fördjupningskurs samt det avslutande examensarbetet.

Att studera mångfald: Vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs inom det valda huvudområdet (fördjupningsnivå)://
-
Ämnesfördjupning (IMER);
-
Arbetsliv, yrken och professioner eller Mångfald och diskriminering i arbetslivet (Arbetsvetenskap)
-
Intersektionalitet och diskriminering (Genusvetenskap)
Examensarbete, 15 hp //

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6

Lärandemål

Generella mål för kandidatexamen, se Högskoleförordningen, bilaga 2, SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054.

Övergripande mål för kandidatprogrammet Mångfaldsstudier: arbetsliv, migration, genus, 180 hp
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten

 • visa kunskap om och förståelse av olika aspekter av mångfald i samhällslivet,
 • visa kunskap om och förståelse av centrala problemställningar och teorier inom områdena IMER, Arbetsvetenskap och Genusvetenskap, och
 • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden genus, migration och etnicitet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten
 • visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samla, analysera och värdera information kring olika mångfaldsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå,
 • visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden genus, migration och etnicitet i samhälls- och arbetslivsrelaterade frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
 • visa förmåga att behandla mångfaldsrelaterade frågeställningar i en bredare samhällsvetenskaplig kontext och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
 • visa förmåga till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling .

Specifika mål för kandidatexamen i Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa kunskap om och förståelse av IMER-områdets centrala teorier, metoder och forskningsresultat,
 • visa kunskaper om och förståelse av orsakerna till internationell migration och migrationens konsekvenser,
 • visa kunskaper om och förståelse av integrations- och segregationsrelaterade frågeställningar, och
 • visa förståelse av etniska och sociala identitetsprocesser.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa förmåga att identifiera IMER-relaterade frågor, och
 • visa förmåga självständigt studera mångfaldsfrågor ur ett IMER-perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa förmåga att identifiera och förhålla sig till IMER-relaterade problem.

Specifika mål för kandidatexamen i Arbetsvetenskap:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa kunskap om arbetslivets utveckling,
 • visa kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt,
 • visa kunskap om och förståelse av centrala arbetsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat, och
 • visa kunskap om och förståelse av olika typer av mångfaldsfrågor med särskilt fokus på arbetslivet.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att identifiera arbetslivsrelaterade problem, och
 • visa förmåga att självständigt studera organisationer och kunna genomföra konkreta arbetsplatsanalyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att förhålla sig till arbetslivsrelaterade problem och frågor.

Specifika mål för kandidatexamen i Genusvetenskap:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa kunskap om centrala teoretiska och metodologiska positioner inom genusvetenskapens kunskapsområde,
 • visa fördjupad kunskap om sociala identitetsprocesser, normaliseringsprocesser och maktrelationer utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa färdighet att beskriva och diskutera genusvetenskapliga frågeställningar, och
 • visa färdighet och förmåga att självständigt identifiera och analytiskt genomföra projekt med relevans för genusvetenskapens arbetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att identifiera och förhålla sig till frågor som är knutna till genusrelaterade problem i samhället och till relationer mellan socialt konstruerade grupper.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i:
Internationell migration och etniska relationer /
Arbetsvetenskap / Genusvetenskap

Övrigt

För tillträde till nästkommande studieår krävs godkända betyg om minst 45 hp från närmast föregående studieår. För tillträde till sista terminen måste kurserna på termin 1-3 vara avslutade.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Victor Lundberg, programansvarig
Telefon: 040-6657386
Anna-Karin Holm, studieadministratör
Telefon: 040-6658171