När du kommer ut i arbetslivet efter att ha studerat mångfaldsstudier så har du en grundlig kunskap i hur samhället fungerar. Du har diskuterat samhällsfrågor i klassrummet i flera år, och du vet varför du tar vissa beslut och varför besluten du tar är viktiga på ett större plan.

Zemen Bastawy, före-detta student

Mångfaldsstudier

Sammanfattning

Utbildningen handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, jämställdhet, maktrelationer, relationer mellan grupper och om arbete mot diskriminering. Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhälls- och arbetslivet. På denna utbildning blir du en kvalificerad samhällsvetare och kan till exempel arbeta som analytiker, utredare, strateg, kommunikatör, handläggare eller projektledare, eller så kan du välja att läsa vidare på en rad olika magister- eller masterprogram. Du lär dig argumentation, problemformulering, muntlig och skriftlig kommunikation samt att analysera sociala sammanhang.

Programstrukturen bygger på ett introducerande basår då du bland annat läser kurser i omvärldsanalys, akademiskt skrivande och social förändring. Därefter fördjupar du dig inom ämnet internationell migration och etniska relationer (IMER) samt läser kurser om organisationsarbete och ledarskap, jämställdhet och likabehandling. Du har även möjlighet att fördjupa dig i omvärldsanalys, göra praktik eller studera utomlands en termin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Under utbildningen får du kunskap om och förståelse för olika aspekter av mångfald i samhället. Du lär dig att, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, samla, analysera och värdera information kring relaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat studerar du: 

  • Minoritets- och integrationspolitik 
  • Social kategorisering och dess historia 
  • Rättigheter i samhället och arbetslivet 
  • Diskrimineringsfrågor och lagstiftning 
  • Jämställdhet och likabehandling 
  • Rasism och antirasism
  • Arbete och klass, organisation och ledarskap
  • Genusvetenskap och normkritik

Utbildningen utvecklas i nära samarbete med det omgivande samhället. Det gör att utbildningen alltid är aktuell och att du ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsplatser redan under studietiden. 

Välj mellan att studera utomlands, göra praktik eller läsa fristående kurser 

Under senare hälften av utbildningen ges en valbar termin. Här kan du välja att läsa fristående kurser, studera utomlands på någon av våra 250 partneruniversitet eller göra praktik på en relevant arbetsplats. Via universitetet har du också möjlighet till studie- och karriärvägledning. 

Efter examen 

Programmet ger dig de kvalificerade kompetenser som krävs för att arbeta nationellt eller internationellt med kultur- och samhällsanalys med inriktning på till exempel genus och normkritik eller mångfalds- och migrationsfrågor såväl inom näringslivet som inom den offentliga och ideella sektorn. Det kan exempelvis gälla strategi- och analysarbete eller  planerings- och utredningsarbete på statliga myndigheter. Du kan även välja att studera vidare på en rad olika magister- eller masterprogram. Våra alumner arbetar till exempel som utredare, analytiker, jobbcoacher, integrationshandledare, socialsekreterare, projektledare, personalchefer och mycket mer. 

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2021

Programkod:
SGMGF version 9
Engelsk benämning:
Diversity Studies
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
06 september 2012
Fastställandedatum:
07 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 mars 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.

Upplägg

Termin 1
Termin 1 är en introduktionstermin där programmets övergripande tema presenteras från en bred humanistisk-samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Den inledande kursen, Introduktion till mångfaldsstudier, följs av två kurser som syftar till att utveckla studentens språkliga och analytiska färdigheter.

IM441S Introduktion till mångfaldsstudier, 15 hp
SV230S Akademiskt språkbruk, 7,5 hp
IM230S Omvärldsanalys för mångfaldsarbete, 7,5 hp

Termin 2
Termin 2 består av fyra kurser som, liksom introduktionskursen, syftar till att presentera och problematisera programmets övergripande mångfaldstema, utifrån ämnesteoretiska perspektiv som tydligt knyter an till programmets huvudområde: IMER,

IM234S Social omvandling, 7,5 hp
IM233S Migrationens orsaker och konsekvenser 7,5hp
IM238S Social kategorisering, 7,5 hp
IM239S Rättigheter i samhälls- och arbetslivet, 7,5 hp

Av kurserna på termin 1 och 2 utgör Introduktion till mångfaldsstudier, Migrationens orsaker och konsekvenser samt Social kategorisering huvudområdeskurser inom IMER.

Termin 3
GV225S Från jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik 15 hp
IM228S Arbetsorganisation och ledarskap 15 hp

Termin 4
IM336S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Global migration och lokal arbetsmarknad
IM334S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Mångfaldens utmaningar - utanförskap och tillhörighet
IM335S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Självständigt vetenskapligt arbete

Termin 5
Valfria kurser
Rekommenderade kurser:
Praktik 30 hp
Förvaltningsrätt 30 hp
Projektledning I 30 hp
Utrednings- och utvärderingsarbete i organisationer 15 hp och Omvärldsanalytiska metoder 15 hp.

Termin 6
IM203S Vetenskapsteori och metodologi med tematisk fördjupning 15 hp
IM241S Examensarbete, 15 hp

Lärandemål

Generella mål för kandidatexamen, se Högskoleförordningen, bilaga 2, SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054.

Övergripande mål för kandidatprogrammet Mångfaldsstudier 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa kunskap om och förståelse av olika aspekter av mångfald i samhällslivet,
• visa kunskap om och förståelse av centrala problemställningar och teorier inom området IMER
• visa kunskap om och förståelse av IMER-områdets centrala teorier, metoder och forskningsresultat,
• visa kunskaper om och förståelse av orsakerna till internationell migration och migrationens konsekvenser,
• visa kunskaper om och förståelse av integrations- och segregationsrelaterade frågeställningar, och
• visa förståelse av etniska och sociala identitetsprocesser.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samla, analysera och värdera information kring olika mångfaldsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå,
• visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa förmåga att tillämpa sin kunskap om genus, migration och etnicitet i samhälls- och arbetslivsrelaterade frågeställningar
• visa förmåga att identifiera IMER-relaterade frågor
• visa förmåga självständigt studera mångfaldsfrågor ur ett IMER-perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att behandla mångfaldsrelaterade frågeställningar i en bredare samhällsvetenskaplig kontext och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
• visa förmåga till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling .
• visa förmåga att identifiera och förhålla sig till IMER-relaterade problem och att identifiera behovet av ytterligare kunskaper och kompetens inom området

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i:
Internationell migration och etniska relationer

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

GPSstudent - Malmö universitet,
Anders Wigerfelt-Svensson, programansvarig
Telefon: 040-6657347

HAR DU FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN, BEHÖRIGHET ELLER URVAL?

Kontakta Antagningen via antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00.

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö