Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2008

Programkod:
SGMMS version 3
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
11 december 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Utbildningarna syftar såväl till att den studerande utvecklar en professionell identitet samt yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap, som till att bidra till den studerandes personliga och sociala utveckling som en självständig och kritiskt reflekterande, ansvarstagande och ställningstagande medborgare.

Malmö högskola fäster särskilt avseende vid de tre perspektivområdena miljö, genus samt etnicitet och migration. Genom att uppmärksamma högskolans perspektivområden i undervisningen strävar utbildningen efter att bidra till den studerandes förmåga att reflektera över och förhålla sig till frågor som – förutom miljöperspektivet – berör genus samt migration och etnicitet. Dessa frågor integreras av begreppet hållbar utveckling.

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmåga ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp, medan examination i huvudsak sker individuellt.

Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

Samtliga kurser utom de valfria/valbara kurserna under Termin 5 är obligatoriska inom ramen för programmet. Kurserna på den första, den fjärde samt den sjätte terminen bygger progressivt på varandra. Därför gäller följande särskilda behörighetskrav: för att få påbörja den fjärde terminen krävs att kursen MV102A har fullföljts, och för att få påbörja den sjätte terminen krävs att kursen MV108A har fullföljts.

Högskoleexamen (120 hp) kan utfärdas efter fullföljande av de fyra första terminernas kurser.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2008:
Höst 2008 - Termin 1
Vår 2009 - Termin 2
Höst 2009 - Termin 3
Vår 2010 - Termin 4
Höst 2010 - Termin 5
Vår 2011 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)


För kandidatexamen i miljövetenskap

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:

 • kunskap om miljö- och naturresursproblemens naturvetenskapliga, tekniska, humanekologiska och historiska sammanhang, förståelse för dessa problems gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, samt fördjupad insikt i sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • kunskap om miljöpolitikens sammanhang, målsättningar, organisation, styrmedel och genomförande
 • kunskap om de ekonomiska institutionernas och aktörernas inverkan på miljö- och naturresursproblem, samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljöledning kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • kunskap om hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljö- och naturresursproblem, hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras, samt hur de i sin tur kan påverkas
 • kunskap om samhällsvetenskaplig och miljövetenskaplig forskningsmetod, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • kompetens att analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv, där såväl naturvetenskapliga och tekniska som politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter kan inrymmas
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att självständigt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete i företag, offentlig förvaltning och andra organisationer
 • kompetens att planera, genomföra och rapportera en miljövetenskaplig undersökning, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningens teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • kompetens att utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • kompetens att muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar, förändringsstrategier och annan information
 • kompetens att i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • färdighet att kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att självständigt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att samarbeta i gruppbaserade lärosituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • färdighet att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljö- och naturresursproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • färdighet att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • färdighet att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • färdighet att kritiskt granska och opponera på ett annat vetenskapligt uppsatsarbete
 • färdighet att kritiskt granska och värdera källmaterials sanningsvärde och relevans
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen yrkesroll, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

För högskoleexamen i miljövetenskap

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • god kunskap om miljö- och naturresursproblemens naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga sammanhang
 • kunskap om miljövetenskapligt användbara begrepp och teorier, samt de analyser som kan göras med hjälp av dessa
 • kunskap om samhällsvetenskaplig och miljövetenskaplig forskningsmetod, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar
 • kännedom om i nuläget angelägna miljövetenskapliga frågor

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • god kompetens att analysera miljöproblem, dess orsakssammanhang och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • kompetens att planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper god kompetens att praktiskt tillämpa relevanta forskningsmetoder
 • kompetens att delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete i företag, offentlig förvaltning och andra organisationer
 • kompetens att kommunicera miljövetenskapliga problembilder, fakta och forskningsresultat, såväl med experter inom det miljövetenskapliga området som med lekmän och professionella inom andra områden
 • färdighet att kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att systematiskt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att samarbeta i gruppbaserade lärosituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att värdera och bedöma ett miljö- och naturresursproblem i relation till dess vidare etiska, politiska och historiska sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans och konsekvenser för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • färdighet att kritiskt granska och värdera källmaterials sanningsvärde och relevans
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen yrkesroll, sina kunskaper, färdigheter och etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Miljövetenskap
Bachelor of Social Science in Environmental Science

Högskoleexamen i miljövetenskap
University Diploma in Environmental Science