Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Sammanfattning

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med miljöfrågor och människor. Utbildningen innehåller både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig miljövetenskap på grundnivå och du lär dig analysera och förklara vad som orsakar miljöproblem och hur vi kan arbeta för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt och hur du kan arbeta med experter från olika bakgrund och förmedla en enkel och korrekt bild av miljöfrågor, till exempel till allmänheten.
Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig:

 • tolka och använda miljöbalken, plan- och bygglagen och annan miljörättslig lagstiftning.
 • miljömanagement med livscykelanalys, företags samhällsansvar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål.
 • tillräckligt med företagsekonomi för att kunna prata om förbättringspotentialer.
 • sätta ihop och analysera enkäter och fokusgrupper.
 • intervjua och göra innehålls- och diskursanalyser.
 • mäta buller, ta vattenprover, mikroskopera och mycket mer.
 • analysera och presentera resultat till olika målgrupper.

Vissa kurser eller kursmoment i programmet ges helt på engelska.

Välj mellan praktik, utbytesstudier eller valbara kurser

Termin fem är en så kallad valbar termin. Då kan du välja mellan att studera valbara kurser, göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera utomlands på något av Malmö universitets 250 partneruniversitet. När du skriver ditt examensarbete under sista terminen har du också möjlighet att ansöka om ett så kallat Minor Field Studies-stipendium, och samla in material till din uppsats utomlands. 

Vad kan du arbeta med efter examen?

Efter examen kan du till exempel arbeta som miljöstrateg, miljöinspektör, miljöpedagog, miljöansvarig eller mijöcontroller på kommuner, länsstyrelser, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som konsult, antingen i eget företag eller i konsultföretag, till exempel inom byggbranschen. Du kan även arbeta som projektledare på företag och organisationer eller utredare på myndigheter.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
SGMVP version 7
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
15 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningen syftar till att den studerande ska utveckla såväl en professionell identitet som yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap.
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmågan ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.
Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera samt kritiskt reflektera över arbetsresultat och rapporter. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp.
Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.
Under rubriken Innehåll framgår programmets kurser. Kurser inom huvudområdet miljövetenskap är obligatoriska för kandidatexamen. Övriga kurser kan innehålla moment som är förkunskapskrav till huvudområdeskurserna.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2023 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under hösttermin 2022, programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap om:

 • miljöproblemens gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, förståelse av dessa problems historiska sammanhang samt fördjupad insikt om sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • miljöpolitikens sammanhang, organisation och genomförande
 • de ekonomiska aktörernas inverkan på miljöproblem samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljömanagement kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljöproblem och hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras
 • miljövetenskapliga forskningsmetoder, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska frågeställningar
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa färdighet att:
 • analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • arbeta problemorienterat, att självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information samt att utarbeta förslag på problemlösningar
 • delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete
 • planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningars teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar och annan information
 • i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • samarbeta i gruppbaserade lärosituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljöproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • förmåga att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen kunskaps- och kompetensutveckling, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Bachelor of Science with a Major in Environmental Science.

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan skall ingå.

Övrigt

Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Johanna Nygren Spanne, programansvarig
Telefon: 040-6657611

För information om studievägledning på Urbana studier.

Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema