Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2014

Programkod:
SGMVP version 1
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
24 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
29 maj 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Utbildningen syftar till att den studerande ska utveckla såväl en professionell identitet som yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap.

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmågan ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera samt kritiskt reflektera över arbetsresultat och rapporter. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp.

Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

Under rubriken Innehåll framgår programmets kurser. Kurser inom huvudområdet miljövetenskap är obligatoriska för kandidatexamen. Övriga kurser kan innehålla moment som är förkunskapskrav till huvudområdeskurserna.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2014:
Höst 2014 - Termin 1
Vår 2015 - Termin 2
Höst 2015 - Termin 3
Vår 2016 - Termin 4
Höst 2016 - Termin 5
Vår 2017 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under hösttermin 2016, programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)


Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap om:

 • miljöproblemens gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, förståelse av dessa problems historiska sammanhang samt fördjupad insikt om sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • miljöpolitikens sammanhang, organisation och genomförande
 • de ekonomiska aktörernas inverkan på miljöproblem samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljömanagement kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljöproblem och hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras
 • miljövetenskapliga forskningsmetoder, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska frågeställningar

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa färdighet att:
 • analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • arbeta problemorienterat, att självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information samt att utarbeta förslag på problemlösningar
 • delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete
 • planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningars teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar och annan information
 • i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • samarbeta i gruppbaserade lärosituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljöproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • förmåga att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen kunskaps- och kompetensutveckling, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Bachelor of Science with a Major in Environmental Science.

Övrigt

Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.

För behörighet till att påbörja termin 3 krävs att kursen MV102B Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp är godkänd, samt att ytterligare sammanlagt minst 15 hp godkända kursmoment från kurserna MV101A Miljörätt och MV133A Naturkunskap med miljöperspektiv.

För behörighet att påbörja termin 6 krävs kurserna MV102B Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp, MV108C Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp, MV101A Miljörätt, 15 hp, och MV133A Naturkunskap med miljöperspektiv, 15 hp är godkända. Dessutom krävs ytterligare sammanlagt minst 15 hp godkända kursmoment från kurserna MV104A Miljöekonomi och ekologisk ekonomi och MV103B Miljömanagement.

I övrigt framgår av respektive kursplan de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.