Personal och arbetsliv

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Programmet Personal och arbetsliv förbereder dig särskilt för arbete med olika personalfrågor. Det är ett expansivt, viktigt och spännande arbetsområde i samhället!

Under utbildningen lär du dig att hantera olika aspekter av arbetslivets förändring och får en förståelse för vad denna förändring innebär för samhället i dess helhet, för olika typer av organisationer och för enskilda individer. Utbildningen ger dig därmed goda förutsättningar att möta det moderna arbetslivets utmaningar. I utbildningen ingår bl a kurser riktade mot arbetslivets globalisering, hälsoperspektiv på arbete, personalekonomi, arbetsrätt samt arbetslivets organisation och ledarskap.

Programmet ger dig de professionella kunskaper som krävs för att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor inom såväl privata som offentliga verksamheter. Några exempel på möjliga arbetsuppgifter är olika former av personalarbete som rekrytering och kompetensutveckling, ledarskaps- och organisationsutveckling, utrednings- och utvärderingsarbete, arbetsmiljöarbete, jämställdhets- och mångfaldsarbete, coachning och arbetsrehabilitering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
SGPAL version 1,1
Engelsk benämning:
Human Resource Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
08 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 september 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Kandidatprogrammet Personal och arbetsliv har en samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning med fokus på arbetslivet och dess förändring. Utbildningen riktar sig mot en bred arbetsmarknad. Efter genomförd utbildning kan studenterna arbeta med bl. a. personal- och kompetensutveckling, förändringsarbete i organisationer, jämställdhets- och mångfaldsfrågor i arbetslivet samt utredningsarbete.

Programmet inleds med en introduktionstermin. Denna innefattar en introduktionskurs som syftar till att lyfta fram personalarbetets praktik, problem och möjligheter. Introduktionskursen är tänkt att vara praktiknära med återkommande föreläsningar av praktiker och studiebesök. Introduktionsterminen innehåller även två färdighetstränande delkurser, Akademiskt språkbruk och Introduktion till arbetsvetenskaplig forskningsmetod. Den första syftar till att förbättra studenternas färdigheter vad gäller muntliga och skriftliga framställningar medan den andra syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar att arbeta med vetenskapliga metoder. Visst fokus läggs här på kvantitativa metoder.

Efter introduktionsterminen följer två terminers studier inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Dessa kurser, Arbetsvetenskap I och II, kretsar kring arbetsliv och personalarbete.

Efter de inledande terminerna med studier i arbetsvetenskap följer en termin där studenterna läser kurser som utvecklar deras kunskaper kring juridiska, sociala och psykologiska aspekter av personal- och arbetslivsrelaterat arbete. Under dessa kurser tränas också studenterna i att tillämpa metoder för utredningsarbete, samtalsmetodik etc.

Under den femte terminen erbjuds studenterna en möjlighet att stärka sin koppling till yrkesfältet, dels genom en valbar verksamhetsförlagd kurs (praktik), dels genom annan valbar kurs som kan ge möjlighet till ytterligare specialisering inom det område studenten är särskilt intresserad av.

Under programmets avslutande sjätte termin läser studenterna en fördjupningskurs inom huvudområdet och en fördjupningskurs i arbetsvetenskaplig teori och metod. Under terminen ingår också ett självständigt arbete (kandidatuppsats) omfattande 15 högskolepoäng, där studenterna skall genomföra och redovisa en akademisk studie på ett personal- och/eller arbetslivsrelaterat tema.

Programmet bygger på att studenterna arbetar probleminriktat och undersökande, bland annat utifrån konkreta frågeställningar som kan förekomma i olika företag och organisationer. Varje student kommer att ha en portfolio där planering och uppföljning av progression och ämnesfördjupning kan identifieras.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6
30 hp inom ramen för programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under termin 5.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för centrala arbetsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat;

 • visa kunskap om och förståelse för frågor som rör området personal och arbetsliv

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att samla, kritiskt tolka och diskutera relevant information kring olika arbetslivsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå;

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar;

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar;

 • visa förmåga att självständigt studera organisationer och kunna genomföra konkreta arbetsplatsanalyser;

 • visa förmåga att söka och avgränsa relevant litteratur och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området personal och arbetsliv.

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att inom området personal och arbetsliv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och

 • visa förmåga att identifiera behov av ny kunskap

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Arbetsvetenskap - Inriktning mot personalarbete.

Bachelor of Arts with a Major in Work Science - Specialization in Human Resource Management.

Övrigt

För tillträde till respektive studieår krävs godkända betyg i minst 45 hp från närmast föregående års kurser. För valbara kurser gäller respektive kurs särskilda behörighetskrav.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179