Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Från och med antagningen till höstterminen 2015 kommer följande behörighet att gälla: Områdesbehörighet 6b/A6b.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2014

Programkod:
SGSPL version 5,1
Engelsk benämning:
Urban Development and Planning
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
06 december 2007
Fastställandedatum:
28 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
21 augusti 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Från och med antagningen till höstterminen 2015 kommer följande behörighet att gälla: Områdesbehörighet 6b/A6b.

Upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp.

Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att integrativt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker en progression genom ökad förmåga att arbeta med verktyg för gestaltning samt genom att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser. Den tvärvetenskapliga ansatsen gör att nya aspekter tillkommer under utbildningens gång vilket också utgör en progression genom att frågeställningarna belyses ur fler infallsvinklar.

Progressionen i huvudområdet Byggd miljö i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering byggs upp under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp.

Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.

Under hela programmet utvecklas konkreta projekt i samarbete med det omgivande samhället, vilket inte bara är viktigt för framtida anställningsmöjligheter utan också för att skapa en yrkesmässig identitet under utbildningens gång.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2014:
Höst 2014 - Termin 1
Vår 2015 - Termin 2
Höst 2015 - Termin 3
Vår 2016 - Termin 4
Höst 2016 - Termin 5
Vår 2017 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad utbildning visa kunskap om och förståelse av:

 • centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och förstå deras vetenskapliga grund
 • sambanden mellan samhälls- respektive urban utveckling och de planeringsteorier och planeringsmetoder
 • tillämpliga metoder inom detaljplaneverksamheter
 • den lagstiftning och de regelverk som utvecklats för att hantera städers och urbana områdens utveckling
 • aktuell forskning inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad utbildning:

 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering inom givna tidsramar
 • visa förmåga att använda verktyg för gestaltning
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva planeringsprocesser och stadsutvecklingsprojekt
 • kritiskt och reflekterande kunna analysera städers och urbana områdens utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad utbildning:

 • visa förmåga att utifrån grundläggande demokratiska samhällsvärden kunna värdera olika problem rörande städer och urbana områden
 • visa förmåga att inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att inom stadsbyggnad, stadsutveckling och planering identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö.

Bachelor of Science with a Major in Built Environment.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 krävs att följande kurser är avslutade; BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp, BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp, BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp, BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp, BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp.

För behörighet till årskurs 3 krävs 90 fullgjorda högskolepoäng inom ramen för programmet, varav 70 i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö. I övrigt specificeras tillträde till respektive programkurs av de förkunskapskrav som anges i kursplanen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Hoai Anh Tran, programansvarig
Telefon: 040-6657381
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199