Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram

Sammanfattning

Den offentliga sektorn i sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen. Efterfrågan på individer som har förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning ökar. Utbildningen ger dig färdigheter i att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen. Programmet är gränsöverskridande vilket innebär att du studerar makt och styrning på och mellan olika nivåer. Utbildningen ger dig verktyg till att förstå hur olika nivåer som t ex Malmö, Sverige, EU och FN kan organiseras och styras. Utbildningens kurser har utvecklats i nära samverkan med framtida arbetsgivare, och representanter från olika offentliga, privata och internationella organisationer medverkar återkommande i undervisningen. Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om och en förståelse för hur den politiska makten och styrningen har blivit allt mer gränsöverskridande, vilket bland annat innebär att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer. Du lär dig även om regler och arbetssätt inom offentlig organisation på olika nivåer.

Du lär dig också att självständigt eller i grupp problematisera, analysera komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa muntligt och skriftligt. Sammantaget ger dig programmet färdigheter att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen.

Alla kurser är under terminens gång kopplade till utvärderingen på något sätt. Under exempelvis statistikkursen har du möjlighet att utforma en enkät som du kan skicka ut till berörda personer för din utvärdering. Du får även lära dig att hantera statistikprogram och att tolka resultaten av enkäten. Resultaten kan sedan användas som underlag när du skriver din utvärdering. 

Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare.

Skugga en yrkesverksam

När du läser kursen Organisationsteori kommer du att få skugga en person i tre dagar. Tidigare studenter har exempelvis skuggat tjänstemän eller chefer inom den ideella, offentliga eller privata sektorn.

Under din skuggning ska du testa olika organisationsteorier på din "skuggningsplats". Du ska exempelvis titta på arbetsplatsens organisation: Är organisationen hierarkisk eller platt? Vilken organisationskultur har arbetsplatsen och hur fungerar ledning och styrning?

Här följer några exempel på personer som våra studenter har skuggat: 
Stabschef, Lunds kommun; omvärldsanalytiker, Region Skåne; EU-samordnare, Malmö stad och Kommunförbundet Skåne; konsult, Price Waterhouse Coopers; vårdchef, Röda korset och internationell samordnare, Malmö stad.

Praktiktermin som ger dig poäng

På programmet har du möjlighet att praktisera en termin och få poäng för det. Praktikterminen ger dig en möjlighet till att ta del av en organisations dagliga arbete och du får en inblick i hur en karriär kan se ut efter din examen. Praktiken ger dig även mycket värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och arbetslivserfarenhet som är bra att ha med i ditt CV när du söker ditt första jobb efter examen.

Arbetsliv

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom politik, offentliga- och ideella organisationer eller privata konsultföretag på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för en tredjedel av alla arbetstillfällen.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2021

Programkod:
SGSPO version 8
Engelsk benämning:
Political Science: Politics, Organisation and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
27 november 2007
Fastställandedatum:
10 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
10 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet utbildar dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor för kvalificerade administrativa arbeten inom offentlig förvaltning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, men det finns också nationella och internationella företag och organisationer med intresse för personer som utbildat sig inom politik- och styrningsfrågor. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen.
Det övergripande syftet med pol kand-programmet är att ge dig kunskaper i den moderna politiska maktens och styrningens förutsättningar och funktionssätt, samt förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning, företrädesvis offentlig verksamhet. Tre nyckelord genomsyrar programmet och ger det en unik profilering. För det första är programmet gränsöverskridande. Det innebär att du under alla programmets kurser kommer att studera och arbeta med makt och styrning på och mellan olika nivåer, eftersom verklighetens styrprocesser idag är gränsöverskridande. För det andra fokuserar programmet på styrformer. Detta innebär att du studerar globalt använda styrningsformer såsom demokrati, stat, gränsöverskridande reglering, nätverk, decentralisering och management och dessa styrformers tillämpning på olika nivåer som till exempel Malmö, Region Skåne, Sverige, EU och FN. För det tredje är programmet praktikernära. Detta innebär att på varje delkurs kommer minst en föreläsare från det omgivande samhället att genomföra någon form av tillämpad övning kring det du läser. Dessa övningar kommer att ge dig ökad förståelse för makt- och styrningsprocesser i praktiken. Utöver dessa inriktningar är programmet mastersförberedande, vilket innebär att programmet genomgående anknyter till det vetenskapliga studiet av politik. Under programmet förväntas du tillägna dig färdigheter att utföra egna, vetenskapliga analyser; analytiska färdigheter som du sedan kommer att ha hjälp av i din framtida yrkesverksamhet.
Under programmets första termin studerar du dels framväxten av politisk makt och styrning och dess institutionella utövande idag, dels demokrati som grundläggande styrform för offentlig sektor. Terminen motsvarar 1-30 hp i statsvetenskap. Andra terminen lär du dig grundläggande arbetssätt inom offentlig förvaltning. Den tredje terminen fördjupas din vetenskapliga kunskap om gränsöverskridande politiska styrningsprocesser. Den fjärde terminen fortsätter du att utveckla dina kunskaper om arbetssätt inom offentlig förvaltning, men nu med mer problematiserande och självständigt analyserande inslag. Under denna fjärde termin, som motsvarar statsvetenskap 31-60, ökar du dina egna färdigheter att analysera politisk makt och styrning. Den femte terminen är valbar och innebär att du själv får välja och komplettera utbildningen med andra kurser på Malmö högskola eller annan studieort. Den sista terminen ökar du din förmåga att analysera moderna politiska styrformer samt skriver ett självständigt examensarbete (motsvarar 61-90 poäng i statsvetenskap).
Kurser inom programmet
Termin:
1. Politisk organisation och styrning

 • Politik i teori och praktik 7,5 hp
 • Politisk makt och styrning, 7,5 hp
 • Global politik, 7,5 hp
 • Demokrati och etik, 7,5 hp
2. Offentlig administration
 • Förvaltningsrätt, 7,5 hp
 • Organisationsteori, 7.5 hp
 • Förvaltningsekonomi, 7,5 hp
 • Policy, analys och redovisning, 7,5 hp
3. Globalisering och europeisering
 • Globalisering och välfärdsstaten, 7,5 hp
 • Internationella organisationer, 7,5 hp
 • Den globaliserande staden – policyspridning och transnationellt lärande, 7,5 hp
 • Den Europeiska unionen, 7,5 hp
4. Analys och metod
 • Det vetenskapliga hantverket, 7,5
 • Kvalitativa metoder, 7,5
 • Statistik, 7,5
 • Uppsats, 7,5
5. Valbar termin
6. Modern politisk styrning
 • Ledarskap, styrning och beslutsfattande, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om hur den politiska makten och styrningen har kommit att bli alltmer gränsöverskridande till sin karaktär, så att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer;
 • visa kunskap om grundläggande regler och arbetssätt inom offentlig förvaltning på lokal, regional, statlig, europeisk och global nivå;
 • visa kunskap om de olika perspektiv och teoribildningar som ligger till grund för hur politiska frågor debatteras och analyseras;
 • visa kunskap om grundläggande värden inom offentlig sektor.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att i tal och skrift kunna sätta politiska teorier och begrepp i relation till politisk makt och styrning i praktiken;
 • självständigt eller i grupp kunna lösa problem inom givna tidsramar, muntligen och skriftligen kunna sammanfatta och analysera komplexa resonemang och sakuppgifter samt visa förmåga att använda olika analysredskap;
 • visa förmåga att kommunicera med medborgare och andra grupper inom eller utanför offentlig sektor i gränsöverskridande miljöer;
 • visa förmåga att själv identifiera och genomföra analys av vetenskapliga problem inom området politisk makt och styrning i en gränsöverskridande miljö, vilket innefattar behärskande av vetenskapliga metoder (t.ex. statistik)
Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över centrala frågeställningar kring politisk makt och styrning;
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används;
 • visa förmåga att identifiera olika typer av värden inom offentlig förvaltning och förhålla sig till dem och
 • ha beredskap att arbeta med gränsöverskridande processer.

Examen

Kandidatexamen.

Politices kandidatexamen med Statsvetenskap som huvudämne.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

GPSstudent - Malmö universitet,
Astrid Hedin, programansvarig
Telefon: 040-6658162

HAR DU FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN, BEHÖRIGHET ELLER URVAL?

Kontakta Antagningen via antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00.

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö