Hållbarhetsperspektivet går som en röd tråd genom hela programmet. Inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social. Det är till exempel inte bara stadsdelar som ska vara hållbara, utan även förutsättningarna för de som bygger dem.

Kristine Söderström, tidigare student

Transport Management

Sammanfattning

Den globala ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Transporterna ska gå snabbare, bli miljövänligare och vara säkrare. Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter.
Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling. Utbildningen innehåller kurser i bl a logistik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap, juridik, IT och miljö. Alla kurser är utformade i nära samarbete med företag och organisationer inom transportnäringen, och många väljer att skriva sitt examensarbete tillsammans med ett företag.
Målet är att du vid examen har den kunskap och kompetens som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika transport- och logistikverksamheter. En Transport Manager kan arbeta som t ex speditör, transport- eller logistikchef, trafikplanerare, utredare eller projektledare i såväl näringslivet som offentlig sektor, eller som egen företagare. Inom transport, trafik och logistik finns i dag ett behov av kompetent personal på olika nivåer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vad är en Transport Manager?

En Transport Manager är generalist inom transportområdet och i takt med att flödena av varor och tjänster ökar i samhället, både nationellt och internationellt, ökar också behovet av Transport Managers kompetenser.

Eftersom utbildningen till sitt innehåll är mycket bred, kan en du arbeta inom många olika sektorer i samhället, som till exempel med att sälja eller administrera transportlösningar, med transport- och trafikplanering, som logistik- och transportansvarig på ett producerande företag/tjänsteföretag eller vara upphandlare av transporter. Inom transportbranschen finns ett stort behov av kompetent personal på mellanchefs- och chefsnivå.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Utbildningen ger dig kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, och ledarskap. Det är dessa breda, tvärvetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring oavsett var man anställs eller om man väljer att bli egen företagare.

När samhället allt mer präglas av tjänster och information har nya former för resurssnål produktion, plattare organisationer samt avreglering och globalisering radikalt förändrat konkurrenssituationen i transportsektorn. Rationell logistik, ny teknik och alternativa affärslösningar har blivit allt viktigare som konkurrensmedel. Utbildningen ger dig god kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, trafikplanering, supply chain management och ledarskap. Det är flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring när transporternas roll i samhället vad gäller tillväxt, rättvisa och miljö ställs allt mer i fokus.

En bred arbetsmarknad

En Transport Manager kan arbeta både i transportföretag som t.ex. speditör eller transportsäljare och i producerande företag som logistiker, transportupphandlare eller supply chain ansvarig. Utbildningens bredd gör att du också kan jobba som ekonom, kvalitets- eller verksamhetsutvecklare eller som projektledare, utredare inom infrastruktur eller som trafikplanerare/-analytiker: Möjligheterna är många!

Gemensamt för Transport Managers oavsett var de arbetar, i företag, organisationer eller på en myndigheter, är att de självständigt kan driva den löpande verksamheten, kan analysera och lösa olika typer av transportrelaterade problem samt kan vara drivande i förnyelse- och innovationsarbetet inom sin verksamhet.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

 • Transportföretag (åkerier, speditionsfirmor, transportmäklare/fjärdepartslogistik, järnvägsföretag, rederier, flygföretag) 
 • Infrastrukturhållare (Trafikverket, hamnar) 
 • Staten, kommuner, länsstyrelser, landsting, organisationer
 • Producerande företag eller handelsföretag
 • Eget företag eller konsult inom Transport Management

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
SGTRA version 9
Engelsk benämning:
Transport Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2003
Fastställandedatum:
05 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Att verka i, och utveckla Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas roll i företag, organisationer, myndigheter och samhället i stort, såväl lokalt, regionalt och nationellt som globalt.
Utbildningen genomförs genom föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Dessutom förekommer projektarbeten i samverkan med företag inom transportsektorn. Grupparbeten, gruppövningar, case och övningar förekommer också. Studenten förutsätts själv ta stort ansvar för sitt lärande.
Programmets ingående kurser redovisas nedan under rubriken Innehåll. Kurser markerade Obligatorisk Huvudområde: Företagsekonomi ingår i huvudområdet och krävs för kandidatexamen i företagsekonomi. Kurser märkta Obligatorisk krävs för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

För kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • identifiera, förklara och förstå transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt samt de vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom Transport Management
 • analysera och förklara olika vetenskapliga metoder och modeller för utveckling av hållbara transporter i det moderna samhället
Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, analysera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att formulera olika transport- och logistiklösningar samt intermodala flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn tagen till hela försörjningskedjan
 • utvärdera hur olika lösningar, metoder och modeller kan förenas för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle, regionalt, nationellt och globalt i samklang med mål om hållbar tillväxt och utveckling
 • analysera olika transportrelaterade och infrastrukturella modeller i relation till hållbar miljö- och samhällsutveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika transport- och logistiklösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berörs av Transport Management
 • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att inom företagsekonomi och Transport Management göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • förhålla sig till den transportpolitiska debatten, målen och besluten och den vetenskapliga och tillämpade metodutvecklingen inom transportforskningsområdet
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management (Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 90 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi (Bachelor of Science with a Major in Business Administration). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser inom huvudområdet i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Benedikte Borgström, programansvarig
Telefon: 040-6657464
Carl-Magnus Carlsson, programansvarig
Telefon: 040-6657725

För information om studievägledning på Urbana studier.

Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema