Transport Management

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
SGTRA version 1
Engelsk benämning:
Transport Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2003
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B

Upplägg

Att verka i, och utveckla Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas roll i företag, organisationer, myndigheter och samhället i stort, såväl lokalt, regionalt och nationellt som globalt.

Utbildningen genomförs genom föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Dessutom förekommer projektarbeten i samverkan med företag inom transportsektorn. Grupparbeten, gruppövningar, case och övningar förekommer också. Studenten förutsätts själv ta stort ansvar för sitt lärande.

Kurser inom huvudområdet företagsekonomi för kandidatexamen:

 • TR135A Extern redovisning 7.5 hp, G1N
 • TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7.5 hp, G1N
 • TR116B Logistiska affärs- och informationssystem 7.5 hp, G1N
 • TR130A Kvantitativa beslutsmodeller inom Transport Management 7.5 hp, G1N
 • TR104A Organisationens lärande 7.5 hp, G1N
 • TR119A Kultur, kommunikation och Transport Management 7.5 hp, G1N
 • TR107A Transportinriktad ekonomistyrning 7.5 hp, G1F
 • TR131A Transport Service management och marknadsföring 7.5 hp, G1F
 • TR117A Supply Chain och Risk Management 15 hp, G2F
 • TR128A Examensarbete i Transport Management 15 hp, G2E

För att erhålla Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management krävs dessutom följande kurser:
 • TR129A Transportlogistik I 15 hp, G1N
 • TR121A Transportengelska 7.5 hp, G1N
 • TR122B Transporter och hållbar utveckling 15 hp, G1N
 • TR125A Transportjuridik I 7.5 hp, G1N
 • TR106A Transportlogistik II 7.5 hp, G1F
 • TR126A Transportjuridik II 7.5 hp, G1F
 • TR109A Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys 15 hp, G1F
 • TR127A Transportsystem, lokalisering och planering 15 hp, G2F

Kurser inom huvudområdet företagsekonomi för högskoleexamen:
 • TR135A Extern redovisning 7.5 hp, G1N
 • TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7.5 hp, G1N
 • TR116B Logistiska affärs- och informationssystem 7.5 hp, G1N
 • TR130A Kvantitativa beslutsmodeller inom Transport Management 7.5 hp, G1N
 • TR104A Organisationens lärande 7.5 hp, G1N
 • TR107A Transportinriktad ekonomistyrning 7.5 hp, G1F
 • TR131A Transport Service management och marknadsföring 7.5 hp, G1F
 • TR113A Självständigt arbete för högskoleexamen i Transport Management 7.5 hp, G1E

För att erhålla högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management krävs dessutom följande kurser:
 • TR129A Transportlogistik I 15 hp, G1N
 • TR121A Transportengelska 7.5 hp, G1N
 • TR122B Transporter och hållbar utveckling 15 hp, G1N
 • TR125A Transportjuridik I 7.5 hp, G1N
 • TR106A Transportlogistik II 7.5 hp, G1F
 • TR126A Transportjuridik II 7.5 hp, G1F

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6

Lärandemål

För kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupninginom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • identifiera, förklara och förstå transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt samt de vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom Transport Management
 • analysera och förklara olika vetenskapliga metoder och modeller för utveckling av hållbara transporter i det moderna samhället

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, analysera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att formulera olika transport- och logistiklösningar samt intermodala flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn tagen till hela försörjningskedjan
 • utvärdera hur olika lösningar, metoder och modeller kan förenas för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle, regionalt, nationellt och globalt i samklang med mål om hållbar tillväxt och utveckling
 • analysera olika transportrelaterade och infrastrukturella modeller i relation till hållbar miljö- och samhällsutveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika transport- och logistiklösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berörs av Transport Management
 • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att inom företagsekonomi och Transport Management göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • förhålla sig till den transportpolitiska debatten, målen och besluten och den vetenskapliga och tillämpade metodutvecklingen inom transportforskningsområdet
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens


För högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi och Transport Management, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
 • beskriva och förklara transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt
 • beskriva och förklara modeller för hållbara transporter

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom företagsekonomi och Transport Management
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
 • analysera olika transport- och logistiska lösningar samt flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet
 • analysera metoder och modeller för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom företagsekonomi och Transport Management
 • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom företagsekonomi och Transport Management

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, 180 högskolepoäng
Degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration with specialization in Transport Management

Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, 120 högskolepoäng
Higher Education Diploma in Business Administration with specialization in Transport Management

Övrigt

Delar av utbildningsinnehållet kan ingå i det Öresundsregionala utbildningssamarbetet Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ).