Medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet har ersatts av Medie- och kommunikationsvetenskap [HGMKV].

Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

SvB/Sv2B, MaB, EnB, HiA, ShA.

Urval:

betyg 50% högskoleprov 50% Några platser tillsätts genom alternativt urval. Kvalificerad att delta i det alternativa urvalet, är den som uppfyller både ett språkkriterium och ett erfarenhetskriterium. - Språkkriteriet innebär att den sökande antingen ska ha ett utomnordiskt modersmål eller lägst B-språk, kurs B, i ett utomnordiskt språk, Engelska undantagandes, eftersom Engelska ingår i behörighetskraven för utbildningen. - Erfarenhetskriteriet innebär att den sökande ska ha för utbildningen relevant dokumenterad arbetslivserfarenhet från området kultur och medier. Du som vill delta i det alternativa urvalet sänder en fullständig anmälan med merithandlingar till Malmö högskola utöver den ordinarie anmälan via www.studera.nu. Anmälningsblanketten för det alternativa urvalet kan laddas ned på www.mah.se/k3 Den kan också beställas via 040-665 70 00. Blanketten skickas senast 2006-04-15 till: Malmö högskola, K3, 205 06 Malmö.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2006

Programkod:
SMKVH version 1
Engelsk benämning:
Media and Culture Studies
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
04 juni 2003
Fastställandedatum:
10 maj 2005
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
10 maj 2005
Ersätter utbildningsplan fastställd:
04 juni 2003

Förkunskapskrav

SvB/Sv2B, MaB, EnB, HiA, ShA.

Upplägg

Programmet Medie- och kommunikationsvetenskap riktar sig till studenter som i framtiden vill agera i och i relation till mediebranschen. Studenterna ska utveckla en överblick över en bransch i förändring och skaffa sig verktyg för att kritiskt kunna analysera de roller som medierna spelar i dagens samhälle såväl lokalt som globalt. Den forskningsmässiga blicken och metoden i analysen av vårt samtida mediesamhälle betonas. De många inslagen av gestaltande arbete syftar till att ge studenter såväl ökad förståelse för medieproduktion som handlingsberedskap i de framtida rollerna som professionella aktörer. Programmets huvudämne är Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet består av a) ämnesspecifika kurser med inriktning på medier och kommunikationsprocesser, b) gemensamma och delvis valbara kurser som ges inom ramen för samtliga grundutbildningar inom Konst, kultur och kommunikation, c) workshops, samt d) fördjupningar inom avgränsade delar av mediefältet. De ämnesspecifika kurserna fokuserar på olika aspekter av mediesamhället. Tanken är att bland annat ge en bild av den roll medierna spelar i olika samhällsprocesser, att ge insikt i hur medieproduktion går till, att ge verktyg för att analysera medieutbud samt att se på den roll medier spelar för individer i vardagslivet.

I de flesta kurser blandas teoretiska och gestaltande moment. Syftet är i lika hög grad att de gestaltande inslagen ska vidga och komplicera den teoretiska förståelsen som att studenterna ska få en insikt i på vilka sätt teoretisk analys kan berika praktisk och gestaltande verksamhet. Syftet med programmet är vidare att ge studenterna en förtrogenhet med vad det innebär att arbeta forskningsmässigt. Kunskaps- och vetenskapsteori ingår och introduktion kommer att ges till olika vetenskapliga metoder. Studenterna kommer under de tre åren att få arbeta både självständigt och i grupper. Programmet avslutas med ett examensarbete på 20 poäng.

Kurser år 1:
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap (3p). I kursen presenteras ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och olika teoretiska perspektiv på detta samt de arbetsformer som kommer att användas under utbildningen-

Kulturindustrier och medieproduktion (10p). I denna kurs arbetar vi med olika sätt att förstå kulturindustriernas betydelse lokalt, nationellt och globalt. Vi studerar också medieproduktionens villkor inom ramen för dessa industrier.

Workshop (2p). Här blandas studenter från samtliga längre utbildningar på K3 i mindre grupper. Workshops planeras termin för termin och innehållet i det valbara utbudet kommer därför att variera.

Mediehistoria och medieetik (5p). Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för mediernas historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen och deras relationer till såväl ekonomiska, politiska som kulturella sammanhang. Inom ramen för kursen studeras även de etiska diskussioner som aktualiseras i denna mediala utveckling.

Medier, identitet och livsstil (10p). I denna kurs arbetar vi med olika sätt att studera människors medievanor och den betydelse medieanvändningen har för människors identitetsskapande och världsbilder. Medieanvändningen relateras vidare till människors övriga vardagsaktiviteter.

Medial gestaltning (5p). Kursen syftar till att ge en grundläggande förtrogenhet med en medial gestaltningsteknik (av flera valbara) och en förståelse för hur denna kan fungera som verktyg för reflektion och kunskapsproduktion.

Konst, kultur, design I (5p). I denna kurs arbetar studenter från samtliga K3s grundutbildningar kring olika möjliga perspektiv på begreppen konst, kultur och design.

Kurser år 2:
Konst, kultur, design II (5p). I denna kurs arbetar studenter från samtliga K3s grundutbildningar kring olika möjliga perspektiv på begreppen konst, kultur och design.

Medieutbud: texter och genrer (6p). Här arbetar vi med hur medieutbudet ser ut, såväl nationellt som internationellt. Ett flertal typer av texter, genrer och medieformer analyseras med olika angreppsvinklar och metoder.

Medier, kultur och samhälle (7p) I denna kurs ligger fokus på mediernas roll i en övergripande samhällsnivå. På vilka sätt bidrar medier till att skapa och omforma det vi kallar offentlighet?
Vilken roll spelar medier i olika kultur- och opinionsbildningsprocesser?

Workshop (2p). Se år 1.

Kultur och medier – gestaltning och analys (15p) I denna kurs arbetar studenterna självständigt med en egenhändigt formulerad frågeställning i tre definierade delkursmoment:
-Gestaltning och reflektion. I detta moment bearbetas frågeställningen med hjälp av handlingsorienterade estetiska metoder.
-Kunskapsteori utifrån studenternas erfarenheter ges en översikt över centrala frågeställningar i samtida kunskaps- och vetenskapsteori
-Empiri och analys: i detta moment samlas ytterligare empiri i relation till frågeställningen och analyseras i en längre uppsats.

Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält (5p) Kursen ägnas åt en översikt över aktuella forskningsfrågor och metodologiska diskussioner inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, nationellt såväl som internationellt.


Kurser år 3:
Valfria kurser (20p). Under höstterminen år 3 ges möjlighet till breddning och/eller specialisering. Under denna termin erbjuds ett urval parallella fördjupningskurser om 8 p inom ramen för programmet samt flera valbara kurser om 5, alternativt 10, p, som erbjuds samtliga grundutbildningsstudenter på K3, utöver den gemensamma workshopen om 2 p (se år 1). Eventuella internationella utbytesstudier förläggs med fördel också till denna termin.

Examensarbete (20p). I detta avslutande arbete, kring en självständigt formulerad frågeställning, kombineras gestaltning med teoretisk reflektion och analys.

Programmet är uppbyggt utifrån tanken om en vetenskaplig progression, och på tanken att en forskningsmässig reflexivitet samt metodrepertoar och – medvetenhet utgör en värdefull tillgång också i andra professionella sektorer än den vetenskapliga. Under år ett förväntas studenterna lära sig att kunna genomföra en mindre undersökning och analys. År två ställs kravet att studenterna på ett självständigt sätt ska kunna lägga upp och genomföra undersökningar och förankra sina egna analyser i relevant teori. År tre ställs kravet att studenterna utvecklar ett gediget analytiskt/kritiskt förhållningssätt till forskningsarbete överhuvudtaget. Det avslutande projektarbetet utgör den avgörande indikatorn både på hur väl studenterna har lyckats tillgodogöra sig ett forskningsmässigt förhållningssätt och på förmågan att låta detta omfatta också ett praktiskt gestaltande arbete.

Huvudämnet Medie och kommunikationsvetenskap är indelat i tio delkurser. De tre första –Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap (3p), Kulturindustrier och medieproduktion (10p), Mediehistoria och medieetik (5 p), samt Medier, identitet och livsstil (10p)– utgör introduktionen till ämnet. Fortsättningskursen i ämnet utgörs av delkurserna, Medieutbud: Texter och genrer (6p), Medier, kultur och samhälle (7p) samt Kultur och medier – gestaltning och analys (15p). Fördjupningskursen utgörs av valbar Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält (5p) samt Examensarbete (20p).

Vid Malmö högskola läggs speciell vikt vid tre perspektivområden: genus, miljö, migration och etnicitet. För programmet Medie- och kommunikationsvetenskap innebär detta att de tre perspektiven läggs på samtliga ingående kurser, om än i olika stor omfattning på olika kurser. Perspektivet genus är speciellt framträdande i kurserna , Mediehistoria och medieetik, Medier, identitet och livsstil, Medier, kultur och samhälle, Medieutbud, texter och genrer, samt Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält. Migration och etnicitet är speciellt framträdande i kurserna Kulturindustrier och medieproduktion, Medier, identitet och livsstil, Medier, kultur och samhälle, samt Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält. Miljöperspektivet är speciellt framträdande i kursen Medier, identitet och livsstil.

Examination

Olika kurser examineras på olika sätt. Exempel på examinationsformer är muntliga presentationer, skriftliga, individuella analyser samt olika typer av individuella eller gemensamma projektarbeten.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2006:
Höst 2006 - Termin 1
  • -
Vår 2007 - Termin 2
  • -
Höst 2007 - Termin 3
  • -
Vår 2008 - Termin 4
  • -
Höst 2008 - Termin 5
Vår 2009 - Termin 6

Lärandemål

Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning, som finns formulerade i högskolelagen (1 kap 9 §), är syftet med utbildningen att ur ett kulturvetenskapligt perspektiv belysa och kritiskt analysera de olika roller som medierna spelar i dagens samhälle såväl nationellt som internationellt samt att ge inblick i och förståelse för medieproduktionens gestaltande och praktiska processer.

Examen

Kandidatexamen.

Student som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser erhåller Kandidatexamen med huvudämne Medie- och kommunikationsvetenskap (Bachelor of Arts in Media and Culture Studies).

Övrigt

För ytterligare information se www.mah.se/k3

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen