Affärssystem

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
TGAFS version 1
Engelsk benämning:
Business Information Systems
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
18 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Kurser inom programmet
För programtillfälle med start Höst 2013:

Höst 2013

Företagsekonomisk I, 30 hp (EK210A)
Informationssystem I, 30 hp (DA301T)

Höst 2014

Informationssystem: Från krav till kod, 15 hp (DA203A)
Företagsekonomisk II, 30 hp (EK220A)

Vår 2015

Informationssystem: verksamhetsstödjande system, 7.5 hp (DA236A)
Datavetenskaplig projektkurs med ämnesövergripande projekt, 7.5 hp (DA226A)

Höst 2015

Metoder för mätning av användbarhet i informationssystem, 7.5 hp (DA237A)
Datavetenskapsteori och akademiskt skrivande, 7.5 hp (DA238A)

Vår 2016

Informationssystem: Examensarbete, 15 hp (DA231A)

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6
Kommentar:

Under första och andra året börjar kurserna på höstterminen och fortsätter på vårterminen.

Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om totalt 30 hp, 15 hp per termin.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Affärssystem.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom Affärssystem, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
 • visa kunskap om organisations- och miljöfrågor
 • visa kunskap om hur Affärssystem kan beställas, införas och utvecklas i verksamheter av olika slag
 • visa kunskap om Affärssystems möjligheter och begränsningar för verksamhetsutveckling
 • visa kunskap om samspelet mellan ekonomi-teknik för utveckling av Affärssystem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området
 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Affärssystem
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig relevant information
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom området Affärssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • förstå nödvändigheten av och ha förutsättningar för ett livslångt lärande

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Affärssystem omfattande 180 hp kräver minst 90 hp med progression i Informationssystem samt minst 60 hp med progression i Företagsekonomi.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.