Datavetenskap och applikationsutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
TGDAA version 1
Engelsk benämning:
Computer Science and Application Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 oktober 2009

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av applikationer på datorer, inbyggda system och mobila enheter som t.ex. smartphones. Applikationerna är ofta nätuppkopplade och utgör då en del av ett större globalt system.

Utbildningen ingår i programfamiljen TELMah: Teknik,ekonomi och ledarskap. Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bland annat att studenter som deltar i olika kurser ingår i gemensamma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Första året lär sig studenten datateknikens grunder, allt från datorns olika delar till hur nätverk kopplar ihop datorer. Studenterna lär sig programmera i java och utveckla applikationer på Android-enheter. Året avslutas med ett ämnesövergripande projekt
Andra året innebär fördjupande studier i datavetenskap och applikationsutveckling. Året avslutas med ett ämnesövergripande projekt.
Tredje året innebär ytterligare fördjupning inom datavetenskap. Under det tredje året är det 30 hp valbara kurser i vilka studenten kan välja att fördjupa sina studier inom t.ex. datavetenskap eller bredda sin utbildning med t.ex. informationssystem, företagsekonomi eller projektledning.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6
Kommentar:

Under termin 1 och 2 läses Datavetenskap I på halvfart.

Valbara kurser om totalt 30 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom Teknik, ekonomi och ledarskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola. Dessa läses om vardera 15hp under termin 5 och 6.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom området Datavetenskap och applikationsutveckling.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom Datavetenskap, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Datavetenskap
 • visa förmåga att utveckla applikationer på datorer och mobila system
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området Datavetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa förmåga att inom området Datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå

Examen

Kandidatexamen.

180 högskolepoäng varav 90 hp med progression inom huvudområdet Datavetenskap ger Kandidatexamen i Datavetenskap.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.