Datavetenskap och applikationsutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
TGDAB version 4
Engelsk benämning:
Computer Science and Application Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av applikationer på datorer, inbyggda system och mobila enheter som t.ex. smartphones. Applikationerna är ofta nätuppkopplade och utgör då en del av ett större globalt system.
Under det första året ligger fokus på grundläggande programmeringsfärdigheteroch att introducera studenterna till strukturerad mjukvaruutveckling i form av projektarbete. Detta kompletteras med studier av datavetenskap som ämne och begreppet användbarhet. Inom projektarbetet termin 2 förväntas studenterna omsätta kunskaper från termin 1 och första delen av termin 2 i praktiken.
Det andra studieåret ligger fokus på inriktningsspecifika kurser där studenterna fördjupar sig i applikationsutveckling för mobila enheter. De grundläggande programmeringsfärdigheterna fördjupas nu även med kurser inom bland annat datastrukturer och algoritmer. Fördjupning sker också inom ämnet datavetenskap med studier inom forskningsmetodik.
Det tredje året ges möjlighet till specialisering inom ramen för valbara kurser. Studenterna genomför termin 5 också ett mer komplext projekt än första året där kunskap från tidigare kurser år ett och två omsätts i praktiken och studenterna förväntas ta ett större ansvar för planering av projektet.Den sista terminen genomförs examensarbete.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang.
I det studentaktiva lärandet har projektarbeten en betydande roll som arbetsform och studieform. I studentprojekten ingår tid för självvärdering av både fram- och motgångar och detta används för att ur praktiken skapa värdefull beredskap för framtiden. Ett reflekterat lärande skapar handlingsberedskap för den kommande professionen.
Projekt inom utbildningen kan vara både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Projekt initieras av företag och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.
Samtidigt med projektarbeten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, grupparbeten och handledning. De olika formerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om 30 hp.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts kursen DA392A med de kurser studenten läser under sina studier utomlands. Krav ställs dock på att minst 15 hp av dessa ska vara på en nivå motsvarande 61-90 hp eller högre.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap och förståelse inom applikationsutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om applikationsutvecklingens vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder och processer för utveckling av applikationer och system
 • visa kunskap om användarens betydelse vid utveckling av applikationer för datorer och mobila system
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som ett mått på kvalitet
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för applikationsutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • kunna tillämpa aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och applikationer
 • kunna välja en lösning för en digital applikation utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av applikationer och digitala system
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 • visa förmåga att inom applikationsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Application Development, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning applikationsutveckling är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt 45 hp i för inriktningen specifika kurser.
Inriktningsspecifika kurser
 • DA157A - Introduktion till interaktionsdesign, 7,5hp
 • DA345A - Utveckling av mobila applikationer, 7,5hp
 • DA344A - Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5hp
 • DA351A - Informationssäkerhet, 7,5hp
 • DA387A - Sensorteknik för mobila enheter, 7,5hp
 • DA218A - Flertrådad programmering, 7,5hp

Övrigt

För behörighet till termin 2 ska provkoden 1605 laborationer i kursen DA339A vara godkänd.
För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet inklusive avslutad kurs DA339A.
Tillträdeskrav till kurserna DA392A och DA369A framgår av respektive kursplan.
Under årskurs 2 och 3 kan kurser komma att ges på engelska.