Data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2009

Programkod:
TGDAT version 1,1
Engelsk benämning:
Computer and Telecom - Technology and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
24 februari 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter utbildningsplan fastställd:
17 oktober 2008

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska A, Grundläggande behörighet och Matematik B.

Upplägg

Utbildningen ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap och följer en gemensam struktur.

Programmen inom Teknik, ekonomi och ledarskap är uppbyggd kring 30-högskolepoängskurser på 1-30, 31-60 och 61-90 högskolepoängsnivå inom ämnesfälten: Biomedicinsk teknologi, Företagsekonomi, Informationssystem, Datavetenskap och Data- och telekommunikationsteknik samt Projektledning och Matematik/Naturvetenskap på 1-30 högskolepoängsnivå. Samtliga kurser genomförs på halvfart och sträcker sig således över ett läsår.

Heltidsstuderande studenter läser två 30-högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Varje kurs på 1-30 och 31-60 högskolepoängsnivå har en del (6 högskolepoäng till 8 högskolepoäng) som avsätts för gränsöverskridande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivå innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bland annat att studenter som deltar i olika kurser ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Läs mer information om programmet på www.edu.mah.se/tgdte

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2009:
Höst 2009 - Termin 1
Vår 2010 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2010 - Termin 3
Vår 2011 - Termin 4
 • Se kommentar nedan
Höst 2011 - Termin 5
Vår 2012 - Termin 6
Vårterminen 2012 - Termin 6
 • Inga kurstilfällen fastlagda. Se kommentar nedan.

Kommentar
Samtliga kurser läses över två (2) terminer.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande, ämnesövergripande projektarbeten och en flexibel utbildningsstruktur ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Data och telekommunikation.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:

Omfattning 120 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom området Data och telekommunikation
 • visa kännedom om den vetenskapliga grunden för området Data och telekommunikation
 • visa kunskap om några vetenskapliga metoder tillämpliga inom området Data och telekommunikation
 • ha förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • ha förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:


 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom området Data och telekommunikation
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande inom området Data och telekommunikation med olika målgrupper
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Data och telekommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna analysera problemställningar och behov inom området Data och telekommunikation samt kunna diskutera möjliga lösningar
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov för att lösa en uppgift, finna relevant information och kunna ta denna till sig och sätta den i ett sammanhang
 • kunna identifiera problemställningar inom området och deras relation till genus, miljö och etnicitet
 • kunna arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande

Omfattning 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom Data och telekommunikation, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • ha förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • ha förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
 • ha kunskap om organisations- och miljöfrågor
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Data och telekommunikation
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • ha en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att inom området Data och telekommunikation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information
 • kunna identifiera och reflektera kring problemställningar inom området och deras relation till genus, miljö och etnicitet
 • förstå nödvändigheten av och ha förutsättningar för ett livslångt lärande

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Examen beror på vald utbildningsomfattning.
120 högskolepoäng varav minst 60 hp med progression inom huvudområdet ger Högskoleexamen i Datavetenskap.
180 högskolepoäng varav minst 90 hp med progression inom huvudområdet ger Kandidatexamen i Datavetenskap.