Data och telekom: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
TGDOT version 1
Engelsk benämning:
Computer and Telecom: Technology and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
14 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.

Upplägg

Utbildningen ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap.

Programmen inom Teknik, ekonomi och ledarskap är uppbyggda kring 30-högskolepoängskurser på 1-30, 31-60 och 61-90 högskolepoängsnivå inom ämnesfälten: Biomedicinsk teknologi, Företagsekonomi, Informationssystem, Datavetenskap och Data- och telekommunikationsteknik samt Projektledning och Matematik/Naturvetenskap på 1-30 högskolepoängsnivå.

Varje kurs på 1-30 och 31-60 högskolepoängsnivå har en del (6 högskolepoäng till 8 högskolepoäng) som avsätts för gränsöverskridande projektarbete.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bland annat att studenter som deltar i olika kurser ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2010:
Höst 2010 - Termin 1
Vår 2011 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2011 - Termin 3
Vår 2012 - Termin 4
Höst 2012 - Termin 5
Vår 2013 - Termin 6
Kommentar:

Samtliga kurser läses på halvfart. Under första och andra året börjar kurserna på höstterminen och fortsätter på vårterminen. Under termin 3-6 läses Datavetenskap obligatoriskt, parallellt med valbara kurser.

Valbara kurser, totalt 30 hp för Högskoleexamen och 60 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom Teknik, ekonomi och ledarskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Datavetenskap och Data och telekommunikation.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:

Omfattning 120 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom området Datavetenskap och Data och telekommunikation
 • visa kännedom om den vetenskapliga grunden för området Datavetenskap
 • visa kunskap om några vetenskapliga metoder tillämpliga inom området Datavetenskap
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom området Datavetenskap
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande inom området Datavetenskap och Data och telekommunikation med olika målgrupper
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Datavetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna analysera problemställningar och behov inom området Datavetenskap samt kunna diskutera möjliga lösningar
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov för att lösa en uppgift, finna relevant information och kunna ta denna till sig och sätta den i ett sammanhang
 • kunna arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande

Omfattning 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom Datavetenskap, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
 • visa kunskap om organisations- och miljöfrågor


Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området
 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Datavetenskap
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig relevant information
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom området Datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • förstå nödvändigheten av och ha förutsättningar för ett livslångt lärande

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

120 högskolepoäng varav 60 hp med progression inom huvudområdet Datavetenskap ger Högskoleexamen i Datavetenskap.

180 högskolepoäng varav 90 hp med progression inom huvudområdet Datavetenskap ger Kandidatexamen i Datavetenskap.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.