De stora byggstenarna som finns i utbildningen; juridik, ekonomi, byggteknik och psykologi tycker jag är en bra grund att ha med i bagaget. Det är när man gör sin praktik man lär sig om hur mäklandet fungerar i praktiken.

Emelie Nilsson, tidigare student

Fastighetsförmedling

Sammanfattning

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för en registrering till fastighetsmäklare men ger dig också kunskap och kompetens som ökar din anställningsbarhet inom andra verksamheter. Du får en bred bas att stå på och ett brett arbetsfält. Detta program ersätter det tidigare Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp.
Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper från olika discipliner: teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Genom sin bredd öppnar ämnet för förståelse för mångfalden inom fastighetsrelaterade yrken. Fastighetsvetenskap berör hur vi planerar och bygger hus, men även hur fastigheter bildas, förvaltas, värderas och förmedlas. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen.
Syftet med en kandidatexamen i Fastighetsvetenskap är att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Efter genomgången utbildning är målet att du, förutom att arbeta som fastighetsmäklare, även ska kunna arbeta med andra fastighetsrelaterade uppdrag inom fastighetssektorn, på fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Programmet fastighetsförmedling är en unik utbildning som vänder sig till dig som vill jobba med fastighetsförmedling på olika sätt. 

Detta gör oss unika:

 • Vi har utvecklat programmet i nära samarbete med branschen. Det ger dig möjlighet att under hela utbildningen knyta värdefulla kontakter med folk i branschen.
 • Det är människorna som är i fokus! Programmet ges utifrån ett kundperspektiv.
 • Programmet bygger på det flervetenskapliga ämnet fastighetsvetenskap.

Upplägg och pedagogik

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där du utvecklar din ämnesmässiga kompetens och din professionella identitet som fastighetsförmedlare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten. Du har en kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar. Utbildningen avslutas med att du skriver en uppsats i Fastighetsvetenskap. Under fliken Utbildningsplan hittar du mer information om innehåll, upplägg och pedagogik.

Vad kan jag jobba med efter examen?

Fastighetsförmedling ger dig en bred kompetens, som är intressant för dina framtida arbetsgivare. Den vanligaste arbetsgivaren är ett fastighetsmäklarföretag men andra arbetsgivare kan vara banker, försäkringsbolag, byggbolag, fastighetsföretag, säljbolag och andra privata arbetsgivare, samt kommunala och statliga myndigheter inom arbetsfältet.

Samverkan med branschen

På Fastighetsförmedlingsprogrammet arbetar vi nära branschen, vilket skapar ett stort kontaktnät som kommer utbildningen och dig tillgodo. 
När du går på programmet får du även tillfälle att träffa branschens representanter och knyta egna kontakter genom att delta i arbetsmarknadsdagen, FastighetsExpo.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGFFM version 12
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
05 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och uppfyller dessutom de krav som fastighetsmäklarinspektionen ställer för registrering till fastighetsmäklare. Kraven för registrering uppfylls efter fem terminer. Om fastighetsmäklarinspektionen justerar sina krav kommer utbildningen att justeras i förhållande till dem.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som fastighetsförmedlare liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projekt och gästföreläsningar.
Genom samarbete med branschen kan programmets innehåll ständigt vara uppdaterat och ge möjlighet till många branschkontakter.
Med utgångspunkt i helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Progressionen sker inom huvudområdet Fastighetsvetenskap. För examen med inriktning mot fastighetsförmedling måste studenten läsa alla kurser inom huvudområdet Fastighetsvetenskap på samtliga nivåer inom progressionen, samt övriga kurser som ingår i programmet.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Nationella lärandemål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap om arkitektur och samhällsbyggnad
 • visa kunskap om att självständigt arbeta med fastighetsförmedling
 • visa kunskap om området fastighetsvetenskaps vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet med fördjupning inom fastighetsförmedling
 • visa kunskap om och förståelse av god fastighetsmäklarsed
 • ha orienterat sig om internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt i andra länder samt visa på kunskap om och förståelse av EG-rättens struktur och fastighetsmäklarrollen i ett internationellt perspektiv
 • känna till generella olikheter i internationell fastighetsförmedling och fastighetsrätt
 • visa kunskap om att leda ett företag i fastighetsbranschen
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • tillämpa de lagar och seder som styr en fastighetsmäklares verksamhet
 • förklara innebörden av oberoende mellanman samt kunna agera därefter
 • behärska EG-rättens struktur samt fastighetsmäklarrollen ur ett internationellt perspektiv
 • analysera fastighetsmarknaden samt samhällets påverkansfaktorer
 • visa förmåga att värdera och ta beslut i den strategiska utvecklingen av ett företags organisation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • kunna uppvisa ett ansvarsfullt förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen i enlighet med gällande lagstiftning och god fastighetsmäklarsed
 • kunna identifiera psykologiska, juridiska, ekonomiska och tekniska problem och finna lösningar som är anpassade till köparens och säljarens individuella behov och önskemål
 • kunna agera som rådgivare i sin relation till köpare, säljare och spekulanter
 • genom att förstå säljarens, köparens eller spekulantens informationsbehov kunna vara rådgivande i gränsöverskridande fastighetsförmedling

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap - Inriktning mot fastighetsförmedling (Bachelor of Science with a Major in Real Estate Science - Specialization in Real Estate Brokerage). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 92,5 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 87,5 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
För att kunna registreras som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarinspektionens krav krävs förutom av fastighetsmäklarinspektionen fastställda 120 högskolepoäng teoretiska kurser även 10 veckors handledd praktik hos en i Sverige fullständigt registrerad fastighetsmäklare. Denna praktik ska göras under eller efter den teoretiska utbildningen. Det är studenten själv som ordnar denna praktik.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ola Jingryd, programansvarig
Telefon: 040-6657254
Sylwia Lindqvist, programansvarig
Telefon: 040-6657193

För information om studievägledning på Urbana studier.

Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema