Byggteknik

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2008

Programkod:
TGHBT version 3,2
Engelsk benämning:
Civil- and Building Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
12 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
12 oktober 2009
Ersätter utbildningsplan fastställd:
26 augusti 2009

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i tre årskurser och omfattar 180 hp i avslutade kurser inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och realiseras genom att området Kultur och samhälle erbjuder ett kursutbud som, om det följs, leder till att detta krav uppfylls.

Arbetsformerna är varierande med föreläsningar, övningar, lektioner, laborationer och seminarier. Studier i projektform med grupper av olika storlekar förekommer. IT-teknik förekommande i byggbranschen tillämpas i olika kurser. Examinationen är målfokuserad och av varierande art.

Progressionen i utbildningen byggs upp i ämnet byggteknik och avslutas med ett självständigt arbete (15 hp). Studierna kompletteras med kurser inom matematik och naturvetenskap. Studenterna har efter utbildningen de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt kommunikativ förmåga och studiefärdigheter, som gör att de är väl förberedda för vidare studier på avancerad nivå.

Till utbildningsprogrammet finns ett utvecklingsråd för att som ett led i ett kontinuerligt kvalitetsarbete föra diskussioner med presumtiva avnämare för högskolans ingenjörer. I genomförandet av kurser inom programmet finns det återkommande moment av gästföreläsningar, men det förekommer även att hela kursmoment bedrivs av externa aktörer. Det finns även i övrigt en bred samverkan med omvärlden, t ex när det gäller mentorsverksamhet och rekrytering.

Internationaliseringen inom programmet sker genom utbytesverksamhet där både lärare och studenter deltar. Detta kan medföra att enstaka kurser hålls på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2008:
Höst 2008 - Termin 1
Vår 2009 - Termin 2
Höst 2009 - Termin 3
Vår 2010 - Termin 4
Höst 2010 - Termin 5
Vår 2011 - Termin 6
15 hp inom ramen för programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under termin 5 eller eventuellt under termin 6.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom byggteknik
 • visa kunskap om byggteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenheter samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa ett brett kunnande inom byggteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap
 • visa kunskap och förståelse om byggnadsverks och anläggningars projektering, produktion, funktion och livslängd

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera byggnadsverks och anläggningars teknik och funktion med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och processa byggnadsverks och anläggningars teknik och funktion med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmaga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • planera, projektera och leda genomförandet av byggprojekt
 • kunna söka och värdera kunskap på en vetenskaplig nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • kunna värdera ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika tekniska alternativ i byggandet

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik.
Bachelor of Science in Civil- and Building Engineering.