Byggingenjör

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
TGHBY version 1,2
Engelsk benämning:
Bachelor of Engineering in Civil Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
26 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
26 oktober 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
11 mars 2010

Förkunskapskrav

 • Byggteknik och konstruktiv utformning 180 hp
  Programmets förkunskapskrav för inriktningen är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D.
 • Fastighetsteknik 180 hp
  Programmets förkunskapskrav för inriktningen är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D.
 • Teknik och arkitektur 180 hp
  Programmets förkunskapskrav för inriktningen är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av byggprocessen - från utveckling av en idé, färdigställande och underhåll, till en omfattande ombyggnad eller slutlig rivning. Under de två första åren läses gemensamma kurser varvid studenten utvecklar dels en allmän kunskap om styrmedel såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter dels kunskaper om och färdigheter i byggandets planering, teknik och produktion kompletterat med en ändamålsenlig bas av naturvetenskap och matematik. Utbildningen tar sin utgångspunkt i helheter och övergripande kurser, med en allt mer differentierad och förfinad förståelse för helheter och deras delar. Användning av IT-teknik för hantera, generera och kommunicera information är liksom tanken kring ett hållbart byggande något som följer studenten under utbildningen.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar. Ett branschnätverk finns med representanter från en bred avnämarkrets, bland andra arkitekter, teknikkonsulter, projektledningskonsulter, fastighetsbolag och entreprenörer.

Programmet har inriktningar inom tre områden. Inriktningarna ligger under tredje året, då även examensarbetet genomförs.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Högskolelagen
Utbildning ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom utbildningsområdet ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskoleförordningens examensbeskrivning
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för utbildningen vid Malmö högskola
Allmänna
Utöver de nationella målen inom teknikområdet (byggteknik) ska studenten
 • visa ett brett kunnande om och förståelse för byggandet som en samhällsprocess - från idé, utredning, planering, utformning och produktion av den fysiska miljön till drift och förvaltning
 • visa medvetenhet om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang med behov av såväl helhetstänkande som ämneskunskaper med djup och bredd
 • visa kunskap om den informationsproduktion och de informationsflöden som äger rum i byggprocessens olika skeden
 • kunna redogöra för byggnadsverks uppbyggnad och analysera funktioner, krav och frågeställningar som styr valet av lösningar
 • ha goda kunskaper om och färdigheter i datorbaserade hjälpmedel och andra förekommande verktyg för stöd i ingenjörsarbetet
 • kunna söka och värdera information samt använda facklitteratur och begrepp på även andra språk än svenska, företrädesvis engelska
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom vald inriktning

För respektive inriktning
Arkitektur och teknik
Utöver de allmänna målen inom utbildningen ska studenten
 • visa en fördjupad kunskap om samverkan mellan arkitektur och tekniska konstruktioner

Byggteknik/Konstruktiv utformning
Utöver de allmänna målen inom utbildningen ska studenten
 • visa en fördjupad kunskap om teknisk modellering och analys av en byggnad

Fastighetsteknik
Utöver de allmänna målen inom utbildningen ska studenten
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom teknisk förvaltning och fastighetsteknik

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Engineering in Civil Engineering.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 respektive 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 respektive minst 70 vid respektive föregående års terminsslut.

Tillträde till respektive kurs specificeras genom behörigheten.