Högskoleingenjörsutbildning i Data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2009

Programkod:
TGHDT version 4
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Computer and Telecom Engineering - Technology and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
17 oktober 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2009

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Fysik B, Grundläggande behörighet, Kemi A och Matematik D.

Upplägg

Utbildningen ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap och följer en gemensam struktur.

Programmen inom Teknik, ekonomi och ledarskap är uppbyggd kring 30-högskolepoängskurser på 1-30, 31-60 och 61-90 högskolepoängsnivå inom ämnesfälten: Biomedicinsk teknologi, Företagsekonomi, Informationssystem, Datavetenskap och Data- och telekommunikationsteknik samt Projektledning och Matematik/Naturvetenskap på 1-30 högskolepoängsnivå. Samtliga kurser genomförs på halvfart och sträcker sig således över ett läsår.

Heltidsstuderande studenter läser två 30-högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Varje kurs på 1-30 och 31-60 högskolepoängsnivå har en del (6 högskolepoäng till 8 högskolepoäng) som avsätts för gränsöverskridande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivå innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bland annat att studenter som deltar i olika kurser ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Läs mer information om programmet på www.edu.mah.se/tghdt

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2009:
Höst 2009 - Termin 1
Vår 2010 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2010 - Termin 3
Vår 2011 - Termin 4
 • Se kommentar nedan
Höst 2011 - Termin 5
Vår 2012 - Termin 6
Kommentar
Kurser läses över två (2) terminer

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande, ämnesövergripande projektarbeten och en flexibel utbildningsstruktur ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Data och telekommunikation.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom området Datateknik
 • visa kunskap om datateknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom datateknik samt relevant kunskap i matematik och naturvetenskap
 • ha förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • ha förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
 • ha kunskap om arbetsorganisations- och arbetsmiljöfrågor
 • vara medveten om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för hållbar utveckling
 • ha laborativa färdigheter inom datateknikområdet
 • kunna utveckla och genomföra relevanta experiment samt sammanställa och dra slutsatser av dessa
 • kunna utveckla och realisera produkter inom datateknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • ha en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem, och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kunna söka information samt använda facklitteratur och facktermer på andra språk, främst engelska
 • kunna söka och värdera information inom utbildningsområdet via bibliotek, databaser och Internet
 • kunna självständigt inhämta och tillgodogöra sig information genom facklitteratur i ämnet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i datateknikområdets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information
 • kunna identifiera och reflektera kring problemställningar inom den framtida yrkesverksamheten i deras relation till genus, miljö och etnicitet
 • förstå nödvändigheten av och ha förutsättningar för ett livslångt lärande
 • kunna bedöma användbarhet och begränsningar för etablerade metoder och modeller vid lösning av problem inom datateknikområdet

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Examen beror på vald fördjupningsinriktning.
1-90 hp inom Data- och telekommunikationsteknik ger högskoleingenjörsexamen i Datateknik med inriktning mot telekommunikation.

1-90 hp inom Datavetenskap ger högskoleingenjörsexamen i Datateknik med inriktning mot programvaruutveckling.