Informationsarkitekt

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGIAA version 7
Engelsk benämning:
Information Architect
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
03 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Undervisningen bygger i första hand på projektdrivet lärande. Detta innebär att projektarbete, som arbetsform och studieform, genomsyrar hela utbildningen. Det finns ett stort inslag av studentinitierat arbete samt omgivningsanknutet arbete inom utbildningen. Detta innebär bland annat att projekt initieras av studenter och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Studenten förväntas att aktivt delta i de olika kursmomenten.

Utöver projektarbete sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, handledning och konsultation. De olika undervisningsformernas användning specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 och 6 läser studenten 15 hp valbara kurser per termin.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts kursen DA485A med de kurser studenten läser under sina studier utomlands. Dessa kurser ska godkännas av programledare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förståelse för kostnadseffektiva informationssystemslösningar och deras beroende av användbarhet
 • visa kunskap och förståelse i datavetenskap som underbyggs av avancerad litteratur i ämnet
 • visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området
 • visa kännedom om vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram och informationssystem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna tillämpa kunskap och förståelse i sådan grad som krävs i en informationsteknisk yrkesroll
 • kunna analysera lagring och flöden av informationsinnehåll, som kan realiseras i interagerande informationssystem
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna såväl i grupp som självständigt verka i en informationsteknisk yrkesroll
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • kunna se behov av lösningar för digitala, distribuerade informationssystem, med användning inom det omgivande samhället
 • kunna använda engelsk facklitteratur och engelska facktermer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa ett professionellt förhållningssätt till projektarbete inom informationstekniskt grundade projekt
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap, 180 hp.
Bachelor of Science in Computer and Information Science, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Övrigt

Undervisning på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.