Management Information Systems

Program - grundnivå - 180 hp

Programkod:
TGMIS version 1
Engelsk benämning:
Management Information Systems
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
18 februari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B

Upplägg

Management Information System (MIS) är sådana informationssystem vars fokus är att ge beslutsfattare strategiskt stöd. Detta utbildningsprogram fokuserar på Management Information Systems kopplade till flöden av varor, personer, tjänster och tillhörande information, dvs logistik. Logistik är av central betydelse och brukar ofta liknas vid samhällets blodomlopp. För att detta blodomlopp ska flyta krävs god management vilket kan uppnås genom effektiva beslutsstödssystem med avseende på t.ex. analys och planering.

MIS är relevanta för management inom många områden som t ex offentlig service och inom näringslivets logistikföretag. På utbildningen införskaffas kompetenser inom datavetenskap, logistik, ekonomi, strategisk ledning och juridik vilka kopplas samman med praktiskt förbättringsarbete i moderna informations- och kommunikationssystem. En viktig förmåga som utvecklas är att utföra problemanalys inom området. Den pedagogiska idén utgörs av gränsöverskridande handlingskompetens. Studenterna arbetar till viss del i projekt tillsammans med aktörer ur tillämpningsområden, vilket borgar för en ömsesidig förståelse för vikten av effektiv och miljövänlig logistisk.

Utbildningen genomförs genom såväl föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, laborationer och gästföreläsningar som i projektarbeten. Dessa projektarbeten utgör ett centralt inslag i utbildningen där partnerskap mellan högskolan och aktörer i samhället bäddar för relevans, aktualitet och kvalitet i utbildningen. Denna projektbaserade ansats möjliggör för studenterna att, i viss mån, välja verksamheter och branscher som de är intresserade av och således också skaffa sig praktiska erfarenheter från olika tillämpningsområden.

Utbildningens tvärvetenskaplighet kännetecknas av att kurser kommer att ges inom flera ämnen, t ex datavetenskap, entreprenörskap, miljövetenskap, företagsekonomi, och juridik. Detta ger studenter förutsättningar att ta del av flervetenskaplig forskning och olika undervisningsformer.

Utöver projektbaserat lärande, tvärvetenskaplighet och samverkan med samhällsaktörer så utgörs den pedagogiska idén av ett progressionsorienterat förhållningssätt där teknikinnehållet successivt fördjupas. Detta illustreras genom att studenterna genomgår en resa från behovs- och beställarkompetens i åk 1 via analys och införarkompetens i åk 2 till utvecklarkompetens i åk 3 varvid teknikinnehållet successivt fördjupas.

 • I åk 1 är fokus på informationssystem och logistikens behov av beslutstöd samt relaterade ekonomiska aspekter och innehåller således kurser på följande teman: informationssystem, affärssystem, logistik, företagande, och IT-investeringar.
 • I åk 2 behandlas MIS och metoder relevanta för strategiskt beslutsstöd samtidigt som juridik och införarkompetens behandlas. Liksom i åk 1 är detta kopplat till projekt inom studentens intresseområde och läsåret innehåller kurser på följande teman: databasteknik, programmering, intelligent logistik, metoder för beslutsstöd (optimering och simulering), juridik och miljö.
 • I åk 3 fördjupas kunskapsbasen inom datavetenskap med utvecklarkompetens. Studenterna erbjuds valbara kurser.

Efter avklarad utbildning är studenterna redo att ta sig an utmaningar inom IT-baserat beslutsstöd för logistikrelaterad verksamhet. Kompetens i hållbar utveckling och ekonomi, gör att studenterna dessutom har förståelse för ekonomins villkor och miljöns roll. Sammanfattningsvis kan man säga att personer med examen från denna utbildning är lämpliga i många olika roller och yrken, både i privata och i offentliga organisationer. En stor möjlighet finns i kombinationen mellan logistik och IT – hur företag och organisationer kan dra fördel av moderna informationssystem för att skapa effektiva flöden i verksamheten.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
 • Databas- och webbprogrammering för MIS, 7.5 hp (DA243A) obligatorisk
 • Samhälle, transport och miljö, 7.5 hp (DA244A) obligatorisk
 • Programmering för MIS, 7.5 hp (DA245A) obligatorisk
 • Beslutsstödssystem, 7.5 hp (DA246A) obligatorisk
  Huvudområde: Data- och informationsvetenskap
Vår 2013 - Termin 4
 • Se kommentar nedan
Höst 2013 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2014 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 ska studenten läsa 30 valbara högskolepoäng.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse om informationssystem för strategiskt beslutsstöd (Management Information Systems - MIS) med avseende på dess möjligheter och begränsningar.
 • visa kunskap och förståelse om modeller, metoder och principer för att analysera logistiska flöden (dvs flöden av människor, varor, tjänster och tillhörande information).
 • visa kunskap och förståelse om utformning, beställning, införande och utveckling av MIS samt hur systemen påverkar olika aspekter som ekonomi och miljö.
 • kunna beskriva några vetenskapligt grundade metoder och modeller relevanta för strategiska informationssystem samt kunna sammanfatta aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om den projektbaserade arbetsformen
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • självständigt identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • utvärdera hur olika informationssystem kan underlätta hanteringen av flöden av gods, tjänster, personer och information i företag och samhälle i samklang med mål om tillväxt, hållbar utveckling och etik
 • kommunicera information, idéer, problem och lösningar inom datavetenskap och MIS, såväl muntligt som skriftligt, både till personer som är insatta i ämnet och till personer utan specialkunskap i ämnet
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berör informationssystem för strategiskt beslutsstöd
 • arbeta självständigt och i grupp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
 • visa förmåga att inom datavetenskap, med särskilt fokus på logistiska flöden, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

180hp: Kandidatexamen i datavetenskap
Bachelor of Science in Computer Science

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.