Medieproduktion och processdesign

Sammanfattning

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla och integrera olika medier och som vill fungera som en kreativ problemlösare inom medieproduktion.

Utbildningen behandlar olika typer av publiceringar och publiceringsmetoder. Förutom klassiska publiceringsmetoder som tryck och webb, täcker den in modern informationspublicering för exempelvis mobiler. Som processdesigner tar du ansvar för hela det tekniska produktionsförloppet, från idé till färdig produkt eller tjänst, oavsett om det är en trycksak, mediedatabas, webbsida eller något annat. Utbildningen och examensarbetet kan ske i nära samarbete med företag i branschen, vilket ger goda möjligheter att redan under utbildningen skapa värdefulla kontakter och nätverk. Det är en bred utbildning där du själv har stor möjlighet att välja vad du vill rikta in dig på.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Medieproduktion är på många sätt mycket enklare idag än förr.

Föränderliga processer kräver föränderliga medarbetare. Nya och effektiva redskap för informationsproduktion och till synes oändliga valmöjligheter ställer delvis helt nya krav på medarbetarna och det blir allt viktigare med flexibilitet, styrning och uppföljning av produktionsförloppet, och inte minst överblick.

Medieproduktion och processdesign är en utbildning inom vilken du tillgodogör dig dels övergripande kunskaper inom alla de områden som ingår i en medieproduktion och dels fördjupade kunskaper inom valda delar. Som processdesigner ska du kunna ta ansvar för hela det tekniska produktionsförloppet; från idé till färdig produkt eller tjänst, oavsett om det är en trycksak, mediedatabas, webbsida, eller något annat.

Nära samarbete med företag

Utbildningen sker i nära samarbete med företag i branschen och examensarbeten sker ofta i form av företagssamarbeten. Du kan också välja att genomföra en praktikkurs där du kan skaffa dig ytterligare erfarenhet. Efter utbildningen har du en framtida yrkesroll på företag som arbetar med utformning och distribution av information. Det kan vara allt från renodlade tryckerier till reklambyråer. Du väljer själv vad du vill inrikta dig på, inte minst när det gäller dina valbara kurser.

Hitta lösningar på verklighetsbaserade problem

Under utbildningen lär du dig att utnyttja ny medietekniks många möjligheter. Du får också självständigt och kreativt skapa lösningar utifrån verklighetsbaserade problem. Du lär dig analysera, hantera och utveckla processer i olika medier samt får planera och vara delaktig i utveckling av lösningar för informationsproduktion och informationsdistribution. Lärandet är till stor del studentdrivet vilket gör att du själv kan påverka din studiesituation.

Att reflektera över sitt lärande, kritiskt granska information, samt att varva teori och praktik är naturliga delar av utbildningen. Vi står med ena foten i det ibland mer teoretiskt akademiska förhållningssättet, och den andra i näringslivets ibland mer praktiska tillämpning. Båda är viktiga för oss, och är inte varandras motsatser utan förutsätter varandra!

Under utbildningen lär du dig även att knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden samt att arbeta effektivt i grupper med olika sammansättning. Programmet innehåller bland annat kurser i trycksaksframställning, webbpublicering, crossmedia-publicering och programmering. Kurser och upplägg är i ständig förändring för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Om yrkeslivet efter utbildningen

Som processdesigner kommer du att kunna initiera och utveckla projekt inom medieproduktion.
Tänkbara arbetsplatser är webbyråer, reklambyråer, tryckerier, produktionsbyråer av olika slag, marknads- eller informationsavdelningar, förlag eller företag med annan verksamhet som på något vis omfattar informationspublicering. Stommen i arbetet är ofta webb- och trycksaksproduktion men det kan även innefatta produktion av e-böcker, ljud och rörlig bild samt övriga digitala medier. Eftersom branschen är i ständig förändring är det ibland är svårt att peka på en tydlig yrkesroll efter utbildningen. Vi ser detta som något positivt eftersom det betyder att man ofta själv har chansen att skapa sin egen yrkesroll.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
TGMPP version 8
Engelsk benämning:
Media Production and Process Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
28 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Lärandet är upplagt så att studenten parallellt läser en kurs med huvudinriktning mot medieteknik och en kurs med fördjupning i datatekniska appliceringar inom medieteknik. Progression sker genom en ökad komplexitet med avseende på teknikdjup, antal medier/plattformar, branschspecialicering och interaktion med användaren.

I samtliga kurser ingår moment av reflektion över lärandet. Kursernas inbördes förhållande kan studeras i progressionsmatris med utgångspunkt från utbildningens lärandemål. Inom varje kurs sker en avpassning av läraktiviteter, examination, återkoppling till studenten till lärandemålen. Såväl inom generella färdigheter och förmågor som ämneskompetens sker en progression under utbildningens tre år.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 4-6 ska studenten läsa 45 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta med medieteknik
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • uppvisa en helhetssyn grundad på processkunskaper inom tryck och digital publicering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom medieproduktion
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga, att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, formulera, diskutera och hantera frågeställningar inom medieteknik samt föreslå, analysera och utvärdera olika lösningar i kortare och längre perspektiv
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden samt kunna arbeta effektivt i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning samt ha tränat problemlösning på vetenskaplig grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i medieteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620
Johannes Karlsson, programansvarig
Telefon: 040-6657152

Läs mer på Medietekniks blogg

Anmälan

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2018.

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema

31 augusti 2015 Dagtid 100% Malmö Schema