Produktdesign

Programmet har ersatts av Produktdesign [KGPRD].

Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Produktdesign är en grundläggande och bred designutbildning med inriktning mot material. Utbildningen fokuserar på utformning och utveckling av produkter och leder till kandidatexamen.
På programmet lär du dig hantera designprocessen från idé till färdig produkt. Du får färdigheter inom designerns metoder och arbetsverktyg och lär dig bland annat formlära, designmetodik och skiss-, modell- och presentationsteknik. I utbildningen ingår också materialkunskap, konstruktion och produktionsteknik som en del i utvecklingsprocessen. Dessutom får du kunskap i designhistoria, ergonomi, hållbar utveckling och elektronik. Undervisningen bedrivs till stor del i projektbaserade kurser där teoretiska och praktiska delar vävs ihop. Utbildningen avslutas med två stora kurser – en kandidatuppsats och ett designprojekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 35%, högskoleprov 35%, särskilt prov 30%. Antagningen till 30 % av utbildningsplatserna sker utifrån ett alternativt urval som baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
TGPRP version 5
Engelsk benämning:
Product Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
11 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Produktdesignprogrammet syftar till att ge en grundläggande och bred utbildningen med fokus på produktens alla aspekter: från behov och idé, till konceptualisering, formgivning, materialvalsprocess och tillverkning. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.
Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.
Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.

Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder.

Under år två sker en fördjupning inom material samt mot forskningsförankrade metoder vanliga inom produktdesignprocessen. Designämnet kopplas även till miljö, ekonomi och etik.

Under termin fem har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. praktik) och under den sjätte terminen genomförs kurserna Examensprojekt och Kandidatuppsats där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.

Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesign- och produktutvecklingskurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex brukare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för designprocessen
 • visa en fördjupad kunskap och förståelse för materialfrågor och tillverkningsmetoder i produktutvecklingsprocessen
 • visa på tydlig förståelse för sambandet mellan designer, brukare, industri och samhället
 • visa kunskap och förståelse för väsentliga faktorer avseende hållbar utveckling och dess tillämpningar
 • visa grundläggande förståelse för tekniska tillämpningar med fokus på produktutveckling
 • visa förståelse för den sociala och kulturella påverkan på produktutvecklingen
 • visa kunskap om produktdesign och produktutvecklings vetenskapliga grund och kunna koppla den till ett utvecklingsprojekt
 • kunna orientera sig inom aktuella forskningsfrågor inom designämnet
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för utvecklingsarbete inom produktutveckling
 • kunna tillämpa metoder för att söka, samla, värdera och kritiskt granska information för en problemställning relevant för produktutveckling
 • visa förmåga att självständigt arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • kunna sammanväga delaspekter för att skapa en komplex helhet
 • visa förmåga att i grupp arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • uppvisa färdigheter i metoder för att nå idéhöjd i utvecklingsprojekt
 • visa väsentliga färdigheter i form- och färgsättning av produkter
 • visa väsentlig förmåga rörande produktidentitet med värden förankrade i kulturella och sociala sammanhang
 • visa förmåga att relatera sin produktutveckling till människans behov
 • kunna samverka med olika yrkesgrupper i produktutvecklingssammanhang
 • visa väsentlig förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och i olika sammanhang
 • kunna välja komponenter, material och tillverkningsmetoder för delar i och hela produkter
 • kunna tillämpa programvaror inom datorstött designarbete
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna värdera och sammanväga tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga synsätt och arbetsmetoder, genom kritiskt tänkande.
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar ekonomiska, kvalitetsmässiga och etiska faktorer
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar sociala och kulturella aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande
 • kunna förstå sin egen yrkesroll
 • erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå
 • uppvisa en insikt om kunskapens roll i samhället och för hur den kan användas
 • kunna reflektera kring problemställningar inom den framtida yrkesverksamheten i relation till genus, miljö och etnicitet i enlighet med Malmö högskolas orienteringsmål

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Material och produktutveckling.
Bachelor of Science in Materials and Product Development.

Övrigt

För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 45 inom programmet och till termin 6 minst 120 inom programmet från termin 1 till 4.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen