Spelutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
TGSPA version 4
Engelsk benämning:
Game Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
28 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot spelutveckling vilket innebär att studenterna tillägnar sig datavetenskaplig kompetens med fokus mot programmering och med en fördjupning i spelprogrammering. Inriktningen mot spelutveckling medför att även spelspecifika kurser såsom speldesign, spelstudier och 3D-modellering ingår. Dessa spelspecifika kurser medför en ökad förståelse för hela utvecklingskedjan från spelidé till färdigt spel. För att säkerställa det flervetenskapliga synsättet används tematiska seminarier under kursernas gång.

Projektarbete har en betydande roll som arbets- och studieform i utbildning. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda sina kunskaper i en kontext som efterliknar situationer i en framtida profession. I projekten ingår även självvärdering ur både ett enskilt perspektiv och grupperspektiv vilket skapar en värdefull erfarenhet inför kommande arbetsliv. Parallellt med projekten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och handledning. De olika projektformerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan. Undervisningen planeras och genomförs för att utveckla studentens förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i en projektgrupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och vikten läggs vid helhet, förståelse och sammanhang. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Projekt inom utbildningen kan vara både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Projekt initieras av företag och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.

Under första året lär sig studenterna grundläggande programmering samt grunderna i spelprogrammering (2D). Under hösten ingår även speldesign där studenterna bl.a. får lära sig analysera existerande spel för att förstå hur de är uppbyggda och vad som gör spelen engagerande. Matematik är viktigt i spelprogrammering och under det första året möter studenterna en matematikkurs med bl.a. algebra, geometri, trigonometri. Vårterminen årskurs 1 innehåller en kurser i databasteknik, fysik för spel, vilket är en viktig aspekt för hur ett spel upplevs, och dessutom en kurs där mjukvaruutvecklingsprocessens teori och praktik integreras i ett projekt.

Andra året innebär en fördjupning i programmering genom flertrådad programmering, datastrukturer och algoritmer, artificiell intelligens och 3D-programmering samt ytterligare programmering i C++ med analys och design. Dessutom lär sig studenterna grundläggande 3D-modellering. Under detta andra år ingår även en introduktion till spelstudier. Denna kurs fungerar som en bas för det examensarbete som görs under sista terminen.

Årskurs tre innehåller en projektkurs där målet är att skapa ett spel från idé till färdigt spel med hjälp av en för spelgenren lämplig spelmotor. Tredje året innehåller dessutom examensarbete samt 30hp valbara kurser. Det ges möjlighet till specialisering inom ramen för de valbara kurserna. Studenterna kan exempelvis välja att fördjupa sig ytterligare inom programmering, 3D-modellering, spel för mobila enheter m.m.

Samtliga kurser går på halvfart vilket innebär att studenterna alltid går två kurser parallellt.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 och 6 ska studenten läsa 30hp valbara kurser. Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts valbara kurser termin 6 med DA351A Informationssäkerhet samt DA352A Icke-relationella databaser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap och förståelse inom spelutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om spelutvecklingens vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder och processer för utveckling av digitala spel och system
 • visa förståelse för hur design och implementation relaterar till spelupplevelsen
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala spel och datorsystem
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för spelutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • kunna tillämpa aktuella metoder för utveckling av datorsystem, informationssystem och digitala spel
 • kunna välja en lösning för ett digitalt spel utifrån speldesign
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av digitala spel och system
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av digitala spel och datorprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att inom spelutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå
 • kunna kritiskt betrakta och analysera digitala spel ur flera perspektiv såsom estetiska objekt, tekniska konstruktioner och kulturella fenomen

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot spelutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Game Development, 180 credits.

Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot spelutveckling är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt 45 hp i för inriktningen specifika kurser.

Inriktningsspecifika kurser
 • DA315A – Objektorienterad spelprogrammering, 15hp
 • DA301A – Speldesign, 7.5hp
 • DA307A - Datorgrafik och modellering, 15hp
 • DA380A – Datavetenskap: Spelstudier, 7.5hp

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna DA332A och DA338A framgår av respektive kursplan.