Utbildningen gav mig insikt i sambandet mellan staden och den byggda miljön. Det är otroligt viktig kunskap, att kunna se relationen mellan vad vi människor bygger, river och hur det kopplas till frågor såsom samhällsekonomi och segregation.

Merisa Zilkic, tidigare student

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Sammanfattning

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är programmet för dig som vill vara med och forma framtidens städer. Samhällsfrågor såsom växande stadsbefolkning och miljöproblem ställer krav på bred kompetens hos dagens stadsplanerare och denna utbildning ger dig både den praktiska och teoretiska kunskap som krävs.
Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

En utbildning som ger både teoretisk och praktisk kunskap

Utbildningen har ett unikt fokus på både praktisk och teoretisk kunskap. Under programmets gång får du insikt i sociala, ekonomiska, politiska frågor såsom social integration, demokratiprocesser, och samhällsrättvisa. Dessutom utvecklar du kunnande i fysisk planering, stadsrumsgestaltning, Plan och bygglagen (PBL), och projekt- och processledning. Du lär sig även att skissa och jobba med flera grafiska program såsom geografiska informationssystem (GIS) och Computer-aided design (CAD) och indesign.

Vår flervetenskapliga grundutbildning ger en stabil grund för vidareutbildning inom urbana studier med inriktning på hållbar stadsutveckling och planering. Malmö universitet erbjuder masterutbildningar både på svenska och engelska. 

Framtidens planerare

Nya utmaningar ställer krav på nästa generations planerare att hantera förändringar inom planeringspraktik med ökad diversifiering av aktörer inom planering, ökad medborgarmedverkan samt ökade möjligheter för hållbar stadsutveckling och sociala innovationer. Vi utbildar våra planerare att vara process- och diskussionsledare i mötet mellan olika samhällsgrupper, yrkekompetenser och kunskapsperspektiv samhället. Vi utbildar också våra planerare i att hantera komplexa frågor berörande stadens rumslighet, attraktivitet och urbana kvalitet.

En utbildning i samverkan med arbetslivet

Under utbildningen arbetar du med projekt som relaterar till verkliga utmaningar några av i Skånes kommuner. Du gästas av föreläsare från olika delar av branschen och kan knyta kontakter redan under studierna.

Studera en termin utomlands

Inom programmet har du möjlighet att läsa en utbytestermin på något av universitetets många partneruniversitet i till exempel Australien, Sydkorea, USA, Mexiko och Hongkong.

Efter examen

Efter utbildningen fortsätter studenter till positioner inom statliga verksamheter, länsstyrelser, kommuner, bygg- och fastighetsföretag och arkitektkontor. Flera tidigare studenter jobbar nu som planarkitekter, planeringsarkitekter, projektsamordnare, utvecklingsamordnare, utvecklingsstrateger och trafikplanerare.

Vanliga arbetsgivare är till exempel kommunala stadsbyggnadskontor exempelvis Malmö stad, Lunds kommun, Göteborgs stad, samt privata företag som Skanska, Ramböll och Atkins.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGSTA version 6,1
Engelsk benämning:
Urban Development and Planning
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
06 december 2007
Fastställandedatum:
12 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
05 november 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Studenten arbetar såväl individuellt som i grupp.
Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att integrativt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker progression i förmågan att arbeta med verktyg för gestaltning samt i förmågan att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser. Den tvärvetenskapliga ansatsen gör att nya aspekter tillkommer under utbildningens gång vilket också utgör en progression genom att frågeställningarna belyses ur fler infallsvinklar.
Progressionen i huvudområdet byggd miljö sker under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Under hela programmet utvecklas konkreta projekt i samarbete med det omgivande samhället, vilket inte bara är viktigt för framtida anställningsmöjligheter utan också för att skapa en yrkesmässig identitet under utbildningens gång.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning visa kunskap om och förståelse av:

 • centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och förstå deras vetenskapliga grund
 • sambanden mellan samhälls- respektive urban utveckling och de planeringsteorier och planeringsmetoder
 • tillämpliga metoder inom detaljplaneverksamheter
 • den lagstiftning och de regelverk som utvecklats för att hantera städers och urbana områdens utveckling
 • aktuell forskning inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering inom givna tidsramar
 • visa förmåga att använda verktyg för gestaltning
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva planeringsprocesser och stadsutvecklingsprojekt
 • kritiskt och reflekterande kunna analysera städers och urbana områdens utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa förmåga att utifrån grundläggande demokratiska samhällsvärden kunna värdera olika problem rörande städer och urbana områden
 • visa förmåga att inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att inom stadsbyggnad, stadsutveckling och planering identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö (Bachelor of Science with a Major in Built Environment). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav kurser från kurslistan ovan om minst 120 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Hoai Anh Tran, programansvarig
Telefon: 040-6657381

För information om studievägledning på Urbana studier.

Kontakta studievägledare

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema